Saltar al contingut principal

6. Activitats de normalització estadística

6.1. Nomenclatures i classificacions

Durant l'any 2014 s'han dut a terme les actuacions següents:

 • oficialització de la Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014), amb la tramitació del Decret 114/2014, de 29 de juliol
 • elaboració de la proposta de Classificació catalana d'educació 2014 (CCED-2014) com a resultat de la revisió de la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000) i adaptació de les homòlogues d'àmbit estatal i internacional
 • adaptació catalana de l'edició 2014 de la Nomenclatura combinada d'àmbit comunitari (NC-2014)
 • manteniment de la col·laboració amb l'Institut Basc d'Estadística (EUSTAT)
 • participació en la creació del grup de treball de comerç exterior de les CA per a l'actualització de les correspondències de la Nomenclatura combinada amb altres classificacions
 • actualització anual de l'adaptació catalana de la Classificació de l'Enquesta industrial de productes (PRODCOM-EIP-2013)
 • elaboració del número 3 de la col·lecció "Comunicacions" dedicat a la divulgació de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011)

Amb relació a les nomenclatures territorials, s'han realitzat les accions següents:

 • actualització de la informació del sistema de codis territorials i administratius en l'àmbit de l'estadística oficial a Catalunya
 • reestructuració de la base de dades de codis territorials i d'entitats (BDCTE) amb la informació reorganitzada, els continguts ampliats i el desenvolupament d'una nova aplicació de consulta que en millora la navegabilitat

Pel que fa als viaris de Catalunya, s'ha participat en el grup de treball que s'ocupa de l'establiment de la base de dades municipal d'adreces de Catalunya (BDMAC v1.0), que ha estat aprovada per la Comissió Tècnica en Geoinformació de la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya (CCCC). El grup de treball està compost pels organismes següents:

 • Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
 • Idescat
 • les quatre diputacions provincials
 • Àrea Metropolitana de Barcelona
 • alguns municipis catalans

D'altra banda, l'Idescat ha actualitzat el seccionat digital de Catalunya corresponent a l'any 2013, a partir dels treballs concertats amb l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

Classificacions estadístiques
Nom Actuació
Classificació catalana de productes per activitats 2014 (CCPA-2014) Oficialització d'aquesta Classificació en l'estadística catalana.
Nomenclatura combinada 2014 (NC-2014) Adaptació catalana de l'edició 2014 d'aquesta classificació d'àmbit comunitari.
Classificació catalana d'educació 2014 (CCED-2014) Elaboració d'una proposta de revisió de la Classificació catalana d'educació 2000 (CCED-2000).
Classificació de l'Enquesta industrial de productes 2013 (PRODCOM-EIP-2013) Actualització de l'adaptació catalana d'aquesta classificació.
Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011) Elaboració del núm. 3 de la col·lecció "Comunicacions" de divulgació d'aquesta classificació.
Nomenclatures territorials
Nom Actuació
Sistema de codis territorials i administratius de Catalunya Actualització contínua del sistema actual.
Georeferenciació del seccionat municipal Difusió web dels mapes de seccions censals dels anys 1996, 2001 i la sèrie 2002–2013.

6.2. Registres administratius i de fitxers estadístics

Amb relació als projectes de creació o modificació de registres administratius per part d'institucions integrades al Sistema estadístic de Catalunya, l'Idescat ha emès dos informes que contenen algunes recomanacions tècniques amb vista al màxim aprofitament estadístic sobre propostes normatives del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i del Departament de la Presidència, d'acord amb la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014 i en els termes que concreta el Decret pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2014.

Pel que fa al Registre de fitxers estadístics referits tant a persones físiques com jurídiques que crea o disposa el Sistema estadístic de Catalunya, s'ha dut a terme la inscripció de 10 nous fitxers estadístics declarats a l'Idescat i de 9 cessions de fitxers per a finalitats científiques.

D'altra banda, en el marc del conveni signat entre l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) i l'Idescat, s'han seleccionat els fitxers declarats al Registre de l'APDCAT que poden tenir interès des de la perspectiva estadística, selecció que l'Idescat fa de manera regular.

Al mateix temps, s'ha tramès a l'APDCAT la relació dels fitxers inscrits durant l'any 2014 al Registre de fitxers estadístics.

Normalització i aprofitament estadístic d'informació disponible
Registres administratius i fitxers estadístics Desplegament i actuacions 2014
Recomanacions sobre l'aprofitament estadístic de registres administratius Recomanacions tècniques sobre nous registres del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Departament de la Presidència.
Seguiment de registres administratius amb dades personals Identificació de fitxers susceptibles d'aprofitament estadístic dins del conjunt de fitxers declarats a l'APDCAT a 31 de desembre de 2014.
Registre de fitxers estadístics S'han inscrit 10 fitxers (3 de l'Idescat, 6 del Departament d'Empresa i Ocupació i 1 del Departament de Benestar Social i Família). S'han inscrit 9 cessions de fitxers.
Recomanacions Idescat sobre l'aprofitament de registres administratius
Projectes de decret o de llei Registres afectats Departament promotor
Projecte de decret pel qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'organismes modificats genèticament a Catalunya. Registre d'organismes modificats genèticament de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Projecte de decret pel qual es crea el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior i s'estableixen els requisits i el procediment d'inscripció. Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior. Departament de la Presidència

Al llarg de l'any 2014 s'han inscrit 10 fitxers estadístics addicionals als 77 fitxers que ja figuraven al final de l'any 2013, de manera que el total de fitxers enregistrats són 87 ítems.

Fitxers inscrits en el Registre de fitxers estadístics. Any 2014
Fitxer estadístic (organisme informant) Abast de les dades Nombre de registres
Nota: L'abast de les dades fa referència al caràcter exhaustiu (microdades referides a la totalitat de la població) o parcial (microdades referides a una part de la població) de les observacions que conté el fitxer estadístic.
Enquesta de la joventut de Catalunya Parcial3.002
Demanda d'energia elèctrica en barres de central (EBC) mensual Parcial1
Facturació mensual d'energia elèctrica Exhaustiu11.656
Producció mensual d'energia elèctrica Parcial74
Vendes a xarxa mensuals de les instal·lacions de producció d'energia elèctrica Parcial3.725
Demanda global de gas natural (DGGN) mensual Parcial30
Consum mensual de gas natural per províncies i grups de pressió Exhaustiu23
Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 Parcial7.255
Població censal Parcial622.070
Enquesta contínua de llars Parcial16.030
Cessions de fitxers estadístics 2014
Fitxer estadístic Organisme investigador Tema Data de lliurament
Nota: Les inscripcions de cessions de fitxers en el Registre de fitxers estadístics únicament s'efectuen en el cas de fitxers prèviament inscrits en el registre esmentat, que abasta els fitxers que disposen o han format els organismes del Sistema estadístic de Catalunya a partir del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.
Variacions residencials Universitat de Lleida Delimitació dels mercats laborals dins de Catalunya. 14 de març de 2013
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011) Agència de Salut Pública de Barcelona Impactes de la crisi econòmica en la salut pública de la població de Catalunya: anàlisi dels mecanismes en la intersecció de classe social, gènere i migració. 3 de febrer de 2014
Parts Centre de Recerca Epidemiologia Ambiental (CREAL) Estudi sobre la relació entre durada de la gestació i les temperatures extremes. 7 de gener de 2014
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011) Agència de Salut Pública de Barcelona L'impacte en la salut dels deutes relacionats amb el pagament d'hipoteques d'habitatge principal. 11 d'abril de 2014
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011) Centre d'Estudis Demogràfics Assentament de població immigrada, canvi demogràfic i gestió de la interculturalitat. 20 de juny de 2014
Enquesta de l'ús del temps Universitat Autònoma de Barcelona La implicació paterna en l'atenció dels fills a Espanya. 23 de maig de 2014
Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població (2011) Universitat Autònoma de Barcelona Abandonament educatiu prematur (AEP) a Catalunya. 23 de juliol de 2014
Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013 Universitat de Barcelona Estimar l'impacte de la Llei de normalització lingüística de 1983 sobre el grau de segmentació social a causa de motius lingüístics de la societat catalana. 29 de juliol de 2014
Enquesta de la innovació tecnològica Universitat Rovira i Virgili Aprofundir en els determinants de la innovació i els seus impactes sobre la productivitat de les empreses catalanes, en les manufactureres i en les de serveis. Analitzar com les estratègies de cooperació en projectes d'R+D afecten la capacitat innovadora de l'empresa. 16 d'octubre de 2014