Saltar al contingut principal

3. Estadístiques de població i territori

La producció d'estadística demogràfica agrupa les estadístiques sobre l'estructura demogràfica, els fluxos, les estimacions i projeccions de la població i les estadístiques de síntesi elaborades a partir de diverses fonts de la població catalana, amb el repte de procurar una estadística de base territorial amb la màxima exhaustivitat.

L'any 2014 s'han publicat les Projeccions de població 2013–2051, que es basen en les dades d'estructura demogràfica del Cens de població 2011 (actualitzades a 1 de gener de 2013) i del moviment demogràfic recent.

Els escenaris de població s'han definit tenint present la incertesa derivada de la crisi econòmica i la seva possible evolució:

  • prolongació de la crisi (escenari baix)
  • recuperació progressiva (escenari mitjà)
  • recuperació ràpida (escenari alt)

L'horitzó de la projecció s'ha ampliat fins a l'any 2051, fet que ha permès analitzar més profundament l'envelliment de la població a llarg termini i en particular l'evolució de l'índex de dependència de la gent gran.

La millora en els mètodes de projecció de la mortalitat (especialment significativa en edats avançades), ha permès ampliar la difusió de resultats detallats per edat simple i oferir resultats fins a 100 anys i més.

Al nivell territorial de comarques i al municipi de Barcelona es difonen dades fins a l'horitzó del 2026. Com a novetat s'ofereixen resultats provincials, obtinguts per agregació dels resultats comarcals (amb un tractament específic de la comarca de la Cerdanya).

Les projeccions de població constitueixen un element molt rellevant per a l'anàlisi i la planificació a curt, mitjà i llarg termini, i per això s'ha posat especial atenció a la relació amb els usuaris institucionals.

Al mes d'abril es va desenvolupar una sessió de treball amb representants de diferents organismes del Sistema estadístic de Catalunya per presentar-los les principals tendències projectades.

També es van signar acords de cessió de dades embargades prèviament a la seva publicació amb l'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques.

Al mes d'octubre es van difondre els resultats d'aquesta operació i se'n va fer la publicació Projeccions de població 2013–2051 (PDF), que conté els principals resultats.

En el curs de l'any 2014, l'Àrea de Població i Territori ha dedicat una bona part dels seus recursos a l'explotació específica dels diferents temes (mobilitat, educació, activitat, ocupació...) integrats en el Cens de població 2011.

Al primer trimestre del 2014 s'ha publicat l'Estadística de mobilitat obligada per raó de treball o estudi a partir del Cens de població i habitatges 2011.

Les taules de mobilitat obligada publicades fan referència a l'origen i la destinació, al sexe, al mitjà de transport, al nombre de viatges diaris i al temps de desplaçament (dels desplaçaments de la població ocupada i dels estudiants).

En les taules de mobilitat obligada per raó de treball s'inclou, a més a més, informació sobre la localització de l'ocupació per branques d'activitat i professions.

La metodologia i les classificacions de l'estadística de la mobilitat obligada s'han renovat, d'acord amb les recomanacions dels experts en mobilitat, i s'hi ha introduït els conceptes de llocs de treball (o estudi) localitzats i població ocupada (o que estudia) resident.

També s'ha modificat l'agrupació dels mitjans de transport, adequant-la a criteris més actuals (transport privat, transport públic i transport no motoritzat). Aquesta renovació també s'ha aplicat a les dades del Cens de població i habitatges 2001 i a la tabulació de l'Estadística de mobilitat obligada derivada del registre d'estudiants, a partir de la informació del Departament d'Ensenyament i la Secretaria d'Universitats i Recerca (d'ara endavant, SUR).

La resta de variables censals publicades el primer semestre de l'any 2014 inclouen les relatives a la fecunditat de la població femenina, explotació que inclou noves tabulacions com ara el nombre de fills tinguts segons l'origen geogràfic de les dones (nacionalitat i lloc de naixement), l'estat civil, els estudis de la població, la relació amb l'activitat econòmica i les feines no remunerades que per primera vegada inclou de forma específica el voluntariat.

En el primer semestre de 2014 també s'han ampliat els resultats referits als habitatges principals i s'han publicat les dades definitives del Cens lingüístic.

En el curs del segon semestre de 2014 s'han publicat les variables referides a les migracions i les dades inframunicipals del Cens lingüístic.

L'explotació relativa a l'Estadística de les estructures familiars proporciona el nombre, la grandària, la composició i altres característiques de les famílies i dels membres que les formen.

L'explotació de les dades del Cens de població 2011 incorpora una ampliació de la tabulació referida a les noves formes familiars, en particular les dades relatives als nuclis de parelles del mateix sexe, les llars monoparentals i les famílies reconstituïdes.

També s'han incorporat noves variables de classificació, com ara les referides a les famílies nombroses, definides com els nuclis familiars en què la parella (o el pare o la mare en els nuclis monoparentals) conviu amb tres fills o més que són comuns (o exclusius), i tenen les característiques següents: solters i menors de 21 anys o solters amb edats entre 21 i 25 anys que cursen estudis de FP II, FP superior, diplomatura, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, doctorat, postgrau o equivalents.

Finalment, les noves tabulacions referides als fills permeten tenir en compte una perspectiva diferent de la que proporciona la tabulació tradicional segons nuclis familiars. Així, la tabulació dels fills segons el lloc de naixement dels pares proporciona l'estimació de la segona generació d'immigrants, mentre que la tabulació dels fills segons el tipus de nucli permet conèixer la incidència dels diferents tipus de famílies en què viuen els infants (per exemple el nombre d'infants que viuen amb ambdós progenitors, en llars monoparentals, o en llars reconstituïdes).

En relació amb els Censos de població anteriors a l'any 2011, s'ha incorporat a la base de dades de municipis i comarques una ampliació de les tabulacions censals dels anys 1991, 1996 i 2001 per obtenir la sèrie retrospectiva de les noves taules publicades del Cens de població i habitatges 2011.

S'actualitza l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants escolars i l'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants universitaris que van iniciar la seva sèrie l'any anterior.

Les dades procedeixen, respectivament, del registre de la matrícula del Departament d'Ensenyament i del registre de la matrícula del SUR. Aquestes noves activitats estadístiques, que tenen una periodicitat anual, s'emmarquen dins la línia de producció d'estadístiques a partir de l'aprofitament de registres administratius.

En el marc de l'Estadística de població estrangera, s'han publicat per segona vegada les dades estadístiques de concessions de nacionalitat i permisos de residència a partir de la informació procedent del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

En el curs de l'any 2014, el treball amb les fonts estadístiques tradicionals s'ha combinat amb l'obertura metodològica cap a una estadística basada en registres administratius.

En aquest sentit, s'ha avançat en els treballs metodològics relatius al Registre estadístic de població (REP) i s'han incorporat les variacions padronals de l'any 2014.

Amb relació al Registre estadístic de territori (RET), s'ha participat en les activitats del grup de treball sobre la base d'adreces de l'Administració general de l'Estat i s'ha fet una anàlisi de la qualitat del projecte Cartociudad.

Finalment, com a resultat secundari de la geocodificació del Registre de població a 1 de gener de 2014, s'ha creat una taula de correspondències parcial entre els codis de via INE i el Cadastre.

Activitats estadístiques de població i territori 2014

Censos de població i habitatges 2011

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Publicació de les variables següents:

  • estat civil
  • fecunditat
  • migracions
  • coneixement del català
  • relació amb l'activitat
  • nivell d'instrucció
  • mobilitat obligada

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del Padró municipal d'habitants

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació estadística del Padró per tal d'obtenir les xifres de població, la distribució de la població per sexe i edat, lloc de naixement i nacionalitat.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la població estrangera

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de la base de dades de les característiques demogràfiques bàsiques de la població estrangera amb comparacions en el temps i el territori.

També s'actualitzen les estadístiques de concessions de nacionalitat i estrangers amb autorització de residència i d'estada per estudis.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

Cens de catalans residents a l'estranger

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació del Padró d'espanyols residents a l'estranger (PERE).

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística del moviment natural de la població

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització dels arxius de parts, matrimonis i defuncions i les seves principals característiques demogràfiques.

Explotació estadística dels noms dels nadons.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Departament de Salut.

Estadística de divorcis, separacions i nul·litats

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de divorcis, separacions i nul·litats de residents a Catalunya, procedents de les butlletes de sentències dictades pels òrgans judicials.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de moviments migratoris

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de l'arxiu de variacions residencials i dels fluxos migratoris interns de Catalunya, de la resta de l'Estat i de l'estranger.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estimacions de població postcensals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Obtenció de la distribució semestral de la població 2013, a partir de les dades d'estructura i dels fluxos anuals de població. També s'ha fet un avanç de la xifra de població estimada.

Projeccions de població

Periodicitat: Quinquennal

Actuacions: Les projeccions de població de Catalunya (base 2013) avaluen les xifres futures de població classificada segons el sexe i l'edat en l'horitzó 2051 per territori de residència fins a l'any 2026. La base de les projeccions són les estimacions postcensals calculades a partir del Cens de població 2011 i les estadístiques del moviment natural i migratori de la població.

Indicadors demogràfics

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització i ampliació conceptual d'un sistema d'indicadors d'estructura, fecunditat, mortalitat, nupcialitat i creixement de la població i de les llars i famílies, a partir de diverses fonts. S'han obtingut les dades per a l'any 2013.

Estimacions de població estacional

Periodicitat: Anual

Actuacions: Actualització de les càrregues de població que suporten els municipis, mesurades en equivalència a temps complet anual. S'han obtingut les dades per a l'any 2013.

Sèries històriques

Periodicitat: Anual

Actuacions: Ampliació de la informació censal dels anys 1991, 1996 i 2001 relativa a les característiques de la població, al Cens d'edificis i al Cens d'habitatges.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Edat escolar

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació dels resultats de la mobilitat obligada per raó d'estudi en edat escolar, a partir de les dades de matrícula recollides pel Departament d'Ensenyament.

Inclou dades pel lloc de residència, el lloc d'estudi, el sexe, el tram d'edat i el nivell d'estudis.

S'han actualitzat les dades de l'any 2013.

Altres organismes participants: Departament d'Ensenyament.

Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi. Estudis universitaris

Periodicitat: Anual

Actuacions: Publicació dels resultats de la mobilitat obligada per raó d'estudi en estudis universitaris, a partir de les dades de matrícula recollides per la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Inclou dades pel lloc de residència, el lloc d'estudi i el sexe per a l'any 2012.

Altres organismes participants: Secretaria d'Universitats i Recerca.

Esperança de vida i salut de la població

Periodicitat: Anual

Actuacions: S'ha actualitzat la taula de vida amb les dades dels anys 2008–2012.

S'han revisat les taules de vida del període intercensal 1983–2009 per ampliar la informació de la taula de vida abreujada per províncies (que ha passat de 85 i més a 90 anys i més) i de la taula de vida completa de Catalunya (de 90 anys i més a 95 anys i més).

Altres organismes participants: Departament de Salut.

Registre de població

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Manteniment i custòdia d'un registre nominal amb les dades actualitzades de caràcter obligatori dels veïns inscrits en els padrons i actualització de la relació territorial d'habitatges familiars principals, segons l'adreça postal.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Registre estadístic de població

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Depuració de la base del Registre a 1 de gener de 2011: revisió de les variables identificatives, del tipus de llar i cerca de duplicats.

Càrrega de les variacions padronals del primer semestre de 2014.

Fusió de naixements i defuncions de 2011.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Registre estadístic de territori

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Anàlisi de les fonts: Cartociudad i Cadastre.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística; Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya; Gerència Regional del Cadastre a Catalunya.

Estadística de les estructures familiars

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Ampliació de l'estadística sobre l'estructura de les llars i famílies de la població de Catalunya, a partir de l'explotació de l'Enquesta de població i habitatge.

Inclou dades relatives al nombre, grandària, composició i altres característiques de les famílies i dels membres que les formen, així com l'encreuament amb les variables censals.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.