Saltar al contingut principal

8. Promoció de l'estadística

8.1. Cursos i seminaris

En l'àmbit formatiu, l'Idescat ha continuat desplegant durant l'any 2014 diferents activitats dirigides al perfeccionament professional del personal estadístic i als usuaris d'informació estadística, amb un volum xifrat en 4.069,5 assistents-hora.

D'aquestes activitats, el 52,4% correspon a seminaris i cursos d'organització pròpia, el 20,1% a sessions tècniques organitzades per l'Idescat i el 27,5% a visites col·lectives.

El 48,1% dels assistents-hora ha estat personal de l'Idescat i el 51,9% ha correspost a personal aliè a l'Idescat.

Del total de l'oferta formativa 2014, que enguany ha estat executada sempre en règim obert, el 74,18% s'ha adreçat a col·lectius específics i el 25,82% restant s'ha orientat al públic en general.

El programa de formació ha inclòs múltiples modalitats formatives per atendre diversos àmbits temàtics i destinataris. L'oferta del 2014 ha estat constituïda per les accions següents:

 • organització pròpia de sessions tècniques, cursos o seminaris
 • coorganització o suport a activitats alienes
 • visites col·lectives a la seu de l'Idescat
 • estades en pràctiques tutelades per personal de l'Idescat

Amb relació a les activitats formatives sota el format de cooperació educativa amb ensenyaments universitaris afins, durant l'any 2014 l'Idescat ha concertat estades en pràctiques (amb un total de 3.522 hores anuals tutelades pel personal d'aquest organisme) amb les universitats següents:

 • Universitat Oberta de Catalunya: grau d'Informació i Documentació (300 hores)
 • Universitat Autònoma de Barcelona:
  • grau en Sociologia (280 hores)
  • grau d'Estadística Aplicada (400 hores)
 • Universitat de Barcelona: grau d'Economia i Empresa (985 hores)
 • Universitat Pompeu Fabra:
  • màster en Estudis de Traducció (115 hores)
  • grau en Economia (350 hores)
  • grau en Administració i Direcció d'Empreses (324 hores)
 • Universitat Politècnica de Catalunya: màster en Estadística i Investigació Operativa (848 hores)

El resultat de l'avaluació sistemàtica dels cursos i seminaris duts a terme el 2014 s'ha situat en una mitjana de 8,51 (sobre 10) de satisfacció global per part dels assistents, superior a l'assolida durant l'any 2013 (8,14 sobre 10).

Nombre, hores lectives i assistents a activitats de formació en procediments estadístics, segons tipus d'activitat. 2014
Tipus d'activitat Nombre Hores lectives Assistents
Sessions tècniques 2040,0669
Cursos i seminaris 889,5166
Cooperació educativa (estades) 113.522,0:
Sessions adreçades al sector educatiu 2239,0663
Total 613.690,51.498
Evolució del programa de formació en procediments estadístics. Anys 2012–2014
Tipus d'activitat Hores de formació Assistents per hora
2014
sessions tècniques 40,01.338,0
cursos i seminaris 89,51.485,5
visites col·lectives a l'Idescat 39,01.246,0
subtotal 168,04.069,5
cooperació educativa (hores en pràctiques) 3.522,0:
Total 3.690,0:
2013
sessions tècniques 33,01.070,0
cursos i seminaris 153,02.791,0
visites col·lectives a l'Idescat 39,51.4670,0
subtotal 225,55.328,0
cooperació educativa (hores en pràctiques) 1.450,4:
Total 1.675,5:
2012
sessions tècniques 22,0702,0
cursos i seminaris 143,52.721,0
visites col·lectives a l'Idescat 10,5275,0
subtotal 175,53.698,0
cooperació educativa (hores en pràctiques) 1.520,0:
Total 1.695,5:

Seminaris generals

Seminari sobre la regulació del secret estadístic i la relació amb la protecció de dades personals

Data: 4 i 5 de juny de 2014

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i de la resta d'organismes del Sistema estadístic de Catalunya que tingui responsabilitat en fitxers amb dades sotmeses al secret estadístic, des del punt de vista jurídic, organitzatiu, tecnològic o metodològic.

Ponents:

 • Enric Ripoll
 • Vicenç Meléndez
 • J. Marí (Autoritat Catalana de Protecció de Dades)

Llengua: català

Seminari sobre les fonts estadístiques oficials a Catalunya

Data: 3, 10, 24 i 30 d'abril de 2014

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya que utilitza habitualment informació estadística.

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Àlex Costa
 • Manel Falguera
 • Mireia Farré
 • Marta Masats

Llengua: català

Taller semipresencial d'estadística aplicada a projectes

Data: 21 de maig–30 de juny de 2014

Col·laboració: Escola d'Administració Pública de Catalunya

Destinataris: Personal del Departament de la Presidència.

Ponents:

 • Yan Hong Chen
 • Marta Casals

Llengua: català

Seminaris específics

Curs R (mòdul avançat)

Data: 15 i 17 de gener de 2014

Ponent:

 • Klaus Langorh (Universitat Politècnica de Catalunya)

Llengua: català

Curs sobre l'anàlisi economètrica de models amb dades individuals (2a part)

Data: 4, 11, 18 i 25 de febrer de 2014

Ponent:

 • Jaume Garcia (Universitat Pompeu Fabra)

Llengua: català

Curs R (mòdul introductori) —règim obert—

Data: 10, 12 i 17 juny de 2014

Ponent:

 • Klaus Langorh (Universitat Politècnica de Catalunya)

Llengua: català

Taller sobre ajustament i projecció de Taules d'Origen, Destinació i Input-Output a preus bàsics

Data: 30 de setembre, i 1 i 2 d'octubre de 2014

Ponent:

 • José Manuel Rueda Cantuche (EC-JRC)

Llengua: català

Seminari sobre la Unió Europea

Data: 2 de desembre de 2014

Ponent:

 • Patrícia García-Duran (Universitat de Barcelona)

Llengua: català

Sessions tècniques

Sessió sobre Idescat Visual: gràfics i mapes

Data: 31 de gener de 2014

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: català

Sessió sobre Idescat Visual: gràfics i mapes

Data: 21 de febrer de 2014

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: català

Sessió sobre estudis microeconomètrics en el camp de l'economia de la salut. Suport de l'Idescat en la construcció de bases de dades

Data: 28 de febrer de 2014

Ponent:

 • Toni Mora (Universitat Internacional de Catalunya)

Llengua: català

Sessió sobre l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya: accés i utilització de la informació sanitària

Data: 7 de març de 2014

Ponents:

 • Anna García-Altés (Observatori del Sistema de Salut de Catalunya)
 • Cristina Colls (Observatori del Sistema de Salut de Catalunya)

Llengua: català

Sessió sobre Idescat Visual: gràfics i mapes

Data: 28 de març de 2014

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: català

Sessió sobre la productivitat total dels factors

Data: 4 d'abril de 2014

Ponents:

 • Joan Maria Mussons (Departament d'Economia i Coneixement)
 • Xavier López

Llengua: català

Sessió: "Escullen escola les famílies de Barcelona?: un cas sobre com la integració i l'accés a dades poden alimentar i donar forma als models de comportament"

Data: 16 de maig de 2014

Ponent:

 • Caterina Calsamiglia (Barcelona Graduate School of Economics)

Llengua: català

Sessió sobre les estadístiques de mobilitat obligada: censos i registres

Data: 30 de maig de 2014

Ponents:

 • Josep Anton Sánchez
 • Anna Mompart

Llengua: català

Sessió sobre l'Enquesta de consums intermedis en el nou Marc Input-Output 2011

Data: 6 de juny de 2014

Ponents:

 • Jesús Muñoz
 • Isabel Fontana
 • Josep Arnau

Llengua: català

Sessió sobre l'ús eficient dels recursos informàtics de l'Idescat

Data: 18 de juny de 2014

Ponents:

 • Estela Tonzán
 • Marià Herrero
 • Josep Gil
 • Francesc Ruiz

Llengua: català

Sessió sobre l'ús eficient dels recursos informàtics de l'Idescat

Data: 20 de juny de 2014

Ponents:

 • Estela Tonzán
 • Marià Herrero
 • Josep Gil
 • Francesc Ruiz

Llengua: català

Sessió sobre la Plataforma Cerdà: pla mestre del sistema d'informació estadística integrada de l'Idescat

Data: 27 de juny de 2014 (1a convocatòria a les 10 h)

Ponent:

 • Josep Navarro (Hewlett Packard)

Llengua: català

Sessió sobre la Plataforma Cerdà: pla mestre del sistema d'informació estadística integrada de l'Idescat

Data: 27 de juny de 2014 (2a convocatòria a les 12 h)

Ponent:

 • Josep Navarro (Hewlett Packard)

Llengua: català

Sessió sobre les novetats metodològiques a l'Enquesta d'usos lingüístics 2013

Data: 11 de juliol de 2014

Ponents:

 • Joan Solé (Departament de Cultura)
 • Anna Torrijos (Departament de Cultura)
 • Eulàlia Oller
 • Clara Torras
 • Àngels Ferrando

Llengua: català

Sessió sobre l'Optimot: recurs per resoldre dubtes de la llengua catalana

Data: 10 d'octubre de 2014

Ponent:

 • Mariona Ferret

Llengua: català

Sessió sobre el tractament de l'efecte calendari i estacional en els indicadors de conjuntura

Data: 24 d'octubre de 2014

Ponents:

 • Jordi Galter
 • Mònica Gasulla

Llengua: català

Sessió sobre el projecte d'anàlisi multidimensional del benestar individual de la població de Catalunya a partir de l'ECVHP 2006–2011

Data: 31 d'octubre de 2014

Ponent:

 • Alfons Garín

Llengua: català

Sessió sobre projeccions de població de Catalunya 2026–2051 (base 2013)

Data: 7 de novembre de 2014

Ponents:

 • Josep Anton Sánchez
 • Anna Mompart

Llengua: català

Sessió sobre la futura Classificació catalana d'educació 2014 i l'oficialització de la Classificació catalana de productes per activitat 2014

Data: 21 de novembre de 2014

Ponents:

 • Josep Maria Martínez
 • Esther Garcia

Llengua: català

Sessió sobre la modelització estadística aplicada als indicadors territorials de població activa i desocupada

Data: 28 de novembre de 2014

Ponents:

 • Juan Manuel Rodríguez Poo (Universitat de Cantàbria)
 • Núria Bové

Llengua: castellà i català

8.2. Participació en activitats externes

Activitats de foment de l'estadística

V Concurs Planter de Sondeigs i Experiments

Col·laboració: Facultat de Matemàtiques i Estadística de la Universitat Politècnica de Catalunya (6 de juny de 2014)

Objectiu: Despertar en els estudiants d'ESO, batxillerat i cicles formatius la curiositat per l'estadística com a eina fonamental en la recerca, tant en ciències experimentals com en ciències socials.

XII Concurs Student d'Estadística Aplicada

Col·laboració: Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (3 d'octubre de 2014)

Objectiu: Potenciar l'esperit de recerca i el gust per l'estadística aplicada entre els estudiants de les universitats de l'Estat espanyol, així com donar a conèixer el paper destacat que té l'estadística en l'obtenció de nous coneixements, tant a la comunitat universitària com a la societat en general.

Dia de l'Estadística 2014 a Catalunya

Col·laboració: Servei d'Estadística de la Universitat Autònoma de Barcelona (3 d'octubre de 2014)

Objectiu: Ser un punt de reunió de professors, estudiants i professionals vinculats a l'estadística.

Revista Índice. Revista de Estadística y Sociedad

Col·laboració: Institut Nacional d'Estadística i Universitat Autònoma de Madrid

Objectiu: Fomentar la col·laboració editorial amb la revista des de l'any 2003 per part de l'Idescat. Enguany s'han publicat quatre monografies sobre fonts estadístiques oficials.

Col·laboracions de l'Idescat en l'edició d'Índice. Revista de Estadística y Sociedad. Any 2014
Títol Mes Número
Sector exterior Gener58
Sector exterior II Abril59
Censos 2011 Juliol60
Publicitat Octubre61

Ponències i presentacions

El nou Cens de població i habitatges 2011

Data: 13 de març de 2014

Esdeveniment: III Jornades de Geografia. Geografia de la Població

Lloc: Universitat Rovira i Virgili. Departament de Geografia. Joanot Martorell, 15. Vila-seca

Ponent:

 • Mireia Farré

Llengua: català

Consells pràctics per entendre les dades estadístiques

Data: 20 de març de 2014

Esdeveniment: Periodisme de dades. Sessió de treball (III) CCCB. Open Knowledge Foundation

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: català

La georeferenciació de la població de Catalunya

Data: 26–28 de març de 2014

Esdeveniment: 8 Jornades SIG lliure

Lloc: Universitat de Girona. Plaça Josep Ferrater i Móra, 1

Ponent:

 • Eduard Suñé

Llengua: castellà

Projeccions de població de Catalunya a l'horitzó 2051

Data: 24 d'abril de 2014

Esdeveniment: Sessió de treball. Idescat

Lloc: Barcelona

Ponent:

 • Josep Anton Sánchez

Llengua: català

Projectes de recerca promoguts per l'Idescat: avaluació de l'error mostral de l'Enquesta de població activa (EPA) i fusió de dades entre l'EPA i l'Enquesta de condicions de vida per a l'estimació d'indicadors estadístics regionals

Data: 7 de maig de 2014

Esdeveniment: Jornada MAFME 2014. Presentació d'ofertes de treballs finals de màster a realitzar en institucions o empreses

Lloc: Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística. Pau Gargallo, 5. Barcelona

Ponents:

 • Núria Bové
 • Mònica Gasulla

Llengua: català

Estimació de petita àrea. El cas de l'Enquesta territorial sobre TIC

Data: 12 de maig de 2014

Esdeveniment: Assignatura Indicadors socials. Màster d'Estadística i Investigació Operativa UB-UPC 2014.

Lloc: Universitat Politècnica de Catalunya. Facultat de Matemàtiques i Estadística. Pau Gargallo, 5. Barcelona

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Maribel García

Llengua: català

Idescat Visual: gràfics i mapes

Data: 22 de maig de 2014

Esdeveniment: Periodisme de dades. Sessió de treball (III) CCCB. Open Knowledge Foundation

Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: català

API governamentals: el cas notori de les estadístiques oficials

Data: 29 i 30 de maig de 2014

Esdeveniment: APIdays Mediterranea

Lloc: Mobile World Centre. Fontanella, 2. Barcelona

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: anglès

Coordinadora de la sessió E. Estadístiques basades en registres administratius I

Data: 3 i 4 de juliol de 2014

Esdeveniment: XVII Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Quintana, 11B. Oviedo

Ponent:

 • Cristina Rovira

Llengua: castellà

Reutilització de dades gràcies a la visualització de dades

Data: 3 i 4 de juliol de 2014

Esdeveniment: XVII Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Quintana, 11B. Oviedo

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: castellà

L'Enquesta de consums intermedis de Catalunya en el nou Marc Input-Output 2011

Data: 3 i 4 de juliol de 2014

Esdeveniment: XVII Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Quintana, 11B. Oviedo

Ponents:

 • Cristina Rovira
 • Jesús Muñoz
 • Josep Arnau
 • Isabel Fontana

Llengua: castellà

Estimacions de població estacional: metodologia de càlcul per als municipis catalans

Data: 3 i 4 de juliol de 2014

Esdeveniment: XVII Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Quintana, 11B. Oviedo

Ponents:

 • Josep Anton Sánchez
 • Antoni Pérez

Llengua: castellà

La informació tributària i l'estadística regional

Data: 3 i 4 de juliol de 2014

Esdeveniment: XVII Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Quintana, 11B. Oviedo

Ponent:

 • Javier Mariscal (Grup de Treball d‘Informació Tributària)

Llengua: castellà

Les enquestes econòmiques de serveis socials a Catalunya

Data: 3 i 4 de juliol de 2014

Esdeveniment: XVII Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Quintana, 11B. Oviedo

Ponents:

 • Pere Orriols
 • Montse Lupón (Departament de Benestar Social i Família)

Llengua: castellà

Modelització estadística usada per al càlcul dels indicadors territorials de població activa i desocupada a Catalunya

Data: 3 i 4 de juliol de 2014

Esdeveniment: XVII Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Quintana, 11B. Oviedo

Ponents:

 • Núria Bové
 • Juan Manuel Rodríguez Poo (Universitat de Cantàbria)

Llengua: castellà

La georeferenciació de la població de Catalunya

Data: 3 i 4 de juliol de 2014

Esdeveniment: XVII Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Quintana, 11B. Oviedo

Ponent:

 • Eduard Suñé

Llengua: castellà

La base de dades de codis territorials de l'Idescat: noves potencialitats (sessió virtual)

Data: 3 i 4 de juliol de 2014

Esdeveniment: XVII Jornades d'Estadística de les Comunitats Autònomes (JECAS)

Lloc: Quintana, 11B. Oviedo

Ponent:

 • Joan Serra

Llengua: castellà

La difusió de dades a través de la visualització de dades

Data: 21–25 de setembre de 2014

Esdeveniment: IMAODBC 2014

Lloc: Évora (Portugal)

Ponent:

 • Xavier Badosa

Llengua: anglès

L'#opendata oberta per a qui?

Data: 5 de maig de 2014

Esdeveniment: Ponència inaugural del Bigdata Week

Lloc: Sala Mirador, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Big Data i estadística oficial, oportunitat o amenaça?

Data: 7 de maig de 2014

Esdeveniment: Jornada d'Extensió Estadística. Big Data i estadística oficial

Lloc: Departament d'Economia i Coneixement. Gran Via, 639. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Big Data, aprofitament d'informació de registres administratius i importància de l'estadística en l'avaluació de polítiques públiques

Data: 22 de maig de 2014

Esdeveniment: Entrevista al programa de TV3 "Els matins"

Entrevistat:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

Taula rodona. Taula economicosocial

Data: 13 d'octubre de 2014

Esdeveniment: Dia de l'Estadística

Lloc: Sala de Graus, Facultat de Lletres, Campus de Barri Vell, Universitat de Girona

Membres de la taula:

 • Frederic Udina
 • Montserrat Guillén
 • Joan Guàrdia
 • Joan C. Martori

Llengua: català

Les dades disponibles i els seus límits

Data: 6 de novembre de 2014

Esdeveniment: Fòrum TIG/SIG 2014 (XIII). Municipis, laboratoris d'innovació

Lloc: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Parc de Montjuïc. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

L'observació socioeconòmica; eina per a l'avaluació i el bon govern

Data: 12 de novembre de 2014

Esdeveniment: Ponència central de la Jornada: Xarxa d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local

Lloc: Sala d'actes del Museu Marítim. Av. de les Drassanes, s/n. Barcelona

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat i professor d'estadística de la Universitat Pompeu Fabra

Llengua: català

Idescat dóna la benvinguda a BCN Analytics!

Data: 13 de novembre de 2014

Esdeveniment: Acta inaugural de BCN Analytics

Lloc: Auditori, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Montalegre, 5

Ponent:

 • Frederic Udina, director de l'Idescat

Llengua: català

8.3. Web educatiu

Durant l'any 2014 s'ha seguit amb la divulgació del web educatiu aprenestadistica, tant de primària com de secundària.

A principis d'any s'ha fet una comunicació a tots els centres educatius de secundària en què s'explicava la trajectòria del web durant els quatre anys de funcionament. També s'oferien tallers de l'aprenestadistica per a mestres i professors i visites per a estudiants.

Aquesta acció de promoció va comportar un important augment en el nombre de visites a l'Idescat, i es va tancar l'any amb la visita de 700 alumnes procedents de 17 instituts de secundària. Pel que fa als tallers, se'n van organitzar dos per a mestres i professors.

Amb relació al web de primària, s'ha donat suport tècnic i didàctic als mestres que han accedit al web de primària i s'han recollit els suggeriments i millores rebudes pels centres de primària.

L' Idescat i el TERMCAT estan duent a terme una revisió terminològica dels glossaris, amb l'objectiu d'adaptar-los a un llenguatge senzill i planer, adequat per als alumnes d'educació primària i secundaria obligatòria.

Amb l'objectiu d'augmentar la difusió i el coneixement del web aprenestadistica, l'Idescat ha dissenyat un pla de màrqueting que desenvoluparà en bona part durant tot l'any 2015.

La primera acció d'aquest pla s'ha dut a terme a finals del 2014 amb la renovació del conveni de col·laboració amb el Departament d'Ensenyament, i ha tingut com a objectius ampliar la divulgació i adaptar el web aprenestadistica a les noves necessitats i realitats dels alumnes i professors.

Indicadors d'ús del web aprenestadistica
2012 2013 2014
Nombre de visites 24.05335.95529.184
Nombre d'usuaris registrats (a 31 de desembre) 4.7117.1048.475
Nombre d'activitats realitzades per usuaris registrats 2.0743.0861.969
Activitats promocionals del web educatiu
Data
Programa de formació científica, tecnològica i matemàtica 12 de febrer de 2014
Centres de secundària (tramesa correu electrònic) 11 de març de 2014