Saltar al contingut principal

9. Recerca i desenvolupament

Durant l'any 2014 s'han dut a terme diverses línies d'innovació, entre les quals destaquen els desenvolupaments d'àmbit transversal següents:

  • el sistema integrat d'informació estadística dirigit a la utilització de registres administratius en la producció estadística.
  • els mètodes de fusió o integració de dades orientats a maximitzar la informació ja disponible i minimitzar la càrrega informativa.
  • els mètodes de control de la revelació estadística.
  • la definició i implementació d'una nova base de dades per a la difusió de dades estadístiques.

D'altra banda, l'Idescat també ha dedicat recursos a línies d'innovació tècnica o metodològica de caràcter més vertical, com ara les següents:

  • projeccions de població
  • indicadors territorials de risc de pobresa i d'exclusió social
  • evolució real del PIB comarcal
  • tractament de l'efecte calendari

També s'ha dedicat a fer algunes millores conceptuals en estadístiques econòmiques sectorials, en els termes que es detallen a l'apartat corresponent.

Així mateix, cal destacar la millora del factor d'impacte de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions) al llarg del 2014.

9.1. Línies d'innovació estadística

Línies d'àmbit transversal

Sistema integrat d'informació estadística

Objectiu: Desenvolupament dels registres bàsics per a l'activitat estadística, per tal de facilitar l'accés a les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya, als investigadors i a la resta d'usuaris en les condicions establertes per la normativa vigent.

Fusió de dades (statistical matching)

Objectiu: Perfeccionament de les tècniques d'integració de dades d'enquestes o dades administratives en l'àmbit de l'estadística oficial catalana.

Integració o enllaç de dades d'origen estadístic de dues fonts diferents: Enquesta de condicions de vida (ECV) i Enquesta de població activa (EPA).

Mètodes de control de la revelació estadística

Objectiu: Perfeccionament continu d'un sistema automatitzat de procediments estadístics i computacionals orientats a la preservació del secret estadístic en el tractament de microdades (registres individuals).

Desenvolupaments computacionals en estadística

Objectiu: Definició i implementació d'una nova base de dades per a la difusió de dades estadístiques.

Aquesta nova base de dades estadístiques permetrà unificar diferents models de dades actualment existents i estarà dotada de noves funcionalitats i serveis, d'acord amb les noves tecnologies.

Línies d'àmbit vertical

Projeccions de població de Catalunya

Objectiu: Implementació completa de les hipòtesis de mortalitat, fecunditat i migració, així com l'execució de la projecció de població per a Catalunya.

Obtenció de resultats per territori de població projectada per edats simples fins a 100 anys i més, sexe i salts anuals en un horitzó màxim de 60 anys pel primer nivell (Catalunya).

Col·laboració: Centre d'Estudis Demogràfics

Preservació del secret estadístic en la difusió de les dades geocodificades de població

Objectiu: Estudiar les opcions de difusió i visualització de dades georeferenciades de població provinents del Registre de població de Catalunya i del Cens de població 2011 compatibles amb la legislació sobre el secret estadístic.

Col·laboració: Grup DAM (Data Analysis and Modeling) de la Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya

Indicadors de posició competitiva del sector turístic (ampliació amb dades de tendència)

Objectiu: Ampliació de la metodologia de càlcul dels indicadors de preus relatius i de quota de mercat en turisme internacional, amb la inclusió de dades de tendència calculades en cada període com a mitjanes mòbils dels darrers quatre trimestres.

L'objectiu és eliminar les fluctuacions estacionals i millorar la comparabilitat entre les dades que es publiquen cada trimestre.

Col·laboració: Departament d'Empresa i Ocupació

Càlcul dels errors de mostreig de l'Enquesta de població activa

Objectiu: Desenvolupament d'una metodologia idònia per al càlcul dels errors de mostreig de l'Enquesta de població activa per a Catalunya.

S'han estudiat els diferents mètodes de remostreig (jackknife, bootstrap, semimostres reiterades...) per avaluar els diferents resultats i escollir el mètode més adequat.

Col·laboració: Estudiant MAFME

Explotació sistemàtica de la Mostra contínua de vides laborals

Objectiu: Tractament estadístic i explotació sistemàtica de la Mostra contínua de vides laborals, per tal de generar una tabulació rellevant en l'àmbit de l'estadística social.

Col·laboració: Centre d'Estudis Demogràfics

Indicadors territorials de població activa i aturada

Objectiu: Explotació específica de l'Enquesta de població activa i fonts administratives com el Padró municipal d'habitants i el Registre d'aturats registrats.

L'objectiu és obtenir indicadors territorials d'activitat i d'atur en l'àmbit municipal i comarcal, mitjançant tècniques de modelització estadística.

Col·laboració: Universitat de Cantàbria

Estadística i comptes de les empreses culturals

Objectiu: Explotació de diferents fonts d'estadística empresarial per poder fer un seguiment multidimensional del sector de les empreses de l'àmbit cultural, que té una delimitació complexa des del punt de vista de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009).

Aproximació al compte d'explotació, nombre d'empreses i ocupació, R+D+I i comerç internacional del sector.

Col·laboració: Departament de Cultura

Evolució real del PIB comarcal

Objectiu: Millorar l'estadística econòmica comarcal aproximant el creixement real de l'economia de les comarques catalanes.

Càlcul de l'evolució del PIB deflactat de les comarques de Catalunya.

Índex de confiança empresarial i Clima empresarial territorial de Catalunya. Resultats per grandària i territori

Objectiu: Millorar l'anàlisi de les dades de confiança i d'expectatives empresarials de l'economia catalana.

Tabulació de resultats de l'Índex de confiança empresarial harmonitzat i del Clima empresarial segons la grandària de les empreses i desagregació per àmbits camerals.

Índex de volum de negoci a la indústria

Objectiu: : Elaboració d'un índex de volum de negoci a la indústria per destinació econòmica dels béns.

L'objectiu és reflectir l'evolució conjuntural de la facturació de les empreses industrials de Catalunya.

Índex d'entrada de comandes a la indústria (IECI)

Objectiu: Elaboració d'un índex d'entrada de comandes a la indústria per destinació econòmica dels béns.

L'objectiu és mesurar l'evolució de l'activitat de les empreses industrials catalanes a partir de la demanda futura. El fet que les comandes rebudes per les empreses donin lloc primer a la producció i després a una venda fa que l'IECI constitueixi un indicador avançat del que passarà a la indústria a curt termini.

Estadística de llocs de treball vacants

Objectiu: Explotació d'un nou apartat de l'Enquesta trimestral de cost laboral, inclòs a partir del tercer trimestre del 2013.

L'objectiu és disposar d'una aproximació a la demanda insatisfeta de mà d'obra i als possibles desajustos entre la capacitat i la disponibilitat dels treballadors desocupats i dels treballadors requerits pels empresaris.

L'Estadística de vacants (EV) és de realització obligatòria, atès que està regulada pel Reglament 453/2008, del Parlament Europeu i del Consell. Fins al quart trimestre del 2012, l'EV s'obtenia a partir de l'Enquesta de conjuntura laboral (elaborada pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social).

Efecte calendari de l'Índex de producció industrial (IPI) i dels Indicadors d'activitat del sector serveis (IASS)

Objectiu: Millorar la producció d'informació estadística conjuntural útil per fer el seguiment de la conjuntura catalana.

Tractament dels indicadors conjunturals que elabora l'Idescat, per tal d'obtenir la correcció de l'efecte calendari i la desestacionalització de les sèries originals.

Indicadors territorials de risc de pobresa i d'exclusió social

Objectiu: Establiment de metodologies d'estimació indirecta que permetin la producció d'indicadors sobre la incidència, la intensitat i la severitat del risc de pobresa i d'exclusió social en l'àmbit municipal a partir de les fonts estadístiques disponibles, ja siguin d'origen exhaustiu, administratiu o mostral.

Col·laboració: Universitat de Cantàbria

Aplicació del concepte de capacitat a l'anàlisi del benestar, la desigualtat i la pobresa, a partir de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població 2011 (ECVHP2011)

Objectiu: Actualització de l'anàlisi del benestar individual des d'un enfocament multidimensional, a partir de les dades de l'ECVHP 2011.

Consolidació de la solució operativa mitjançant equacions estructurals a l'enfocament multidimensional en l'anàlisi del benestar i als estudis sobre la desigualtat i la pobresa que desenvolupen models d'anàlisi multidimensional, a partir de l'aplicació del concepte de capacitat establert per Amartya Sen.

Col·laboració: Alfons Garín

9.2. Revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)

Números de SORT publicats el 2014
Títol Data
Volume 38, Number 1, January–June 2014 Juny 2014
Volume 38, Number 2, July–December 2014 Desembre 2014

Dotzè any de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions).

La revista apareix indexada des de setembre del 2007 a les bases de dades del Science Citation Index Expanded, i el seu factor d'impacte s'ha situat l'any 2013 a 0,962 (l'any 2012 s'havia situat a 0,462). És el factor d'impacte més elevat registrat des de l'inici de la indexació de la revista.

Durant l'any 2014 s'han publicat els dos números corresponents al volum 38 i s'ha consolidat el procés de gestió editorial de la revista per mitjà de la plataforma RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert), en el marc del conveni de col·laboració amb el Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CBUC).

En aquest exercici, el nombre d'articles sotmesos al procés de revisió ha estat el segon més elevat des de l'inici de la revista de resultes del reconeixement progressiu del seu impacte des de l'any 2009.

D'altra banda, el nombre de pàgines publicades ha augmentat ja que el segon número del volum ha comptat amb 10 articles, gairebé el doble dels articles continguts en un número ordinari.

Factor d'impacte de la revista SORT. 2009–2013
Any 2009 2010 2011 2012 2013
Factor d'impacte 0,3600,2500,4290,4620,962