Saltar al contingut principal

2. Planificació estadística

Les principals actuacions de l'Idescat relacionades amb la gestió del Sistema estadístic de Catalunya es concreten en els contactes mantinguts amb els agents productors d'estadística oficial per desenvolupar el Programa anual d'actuació estadística (PAAE) del 2014.

D'altra banda, s'ha continuat amb l'impuls d'un seguit de novetats normatives derivades de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.

Així mateix, s'han efectuat els contactes institucionals necessaris per elaborar les propostes del nou Pla estadístic de Catalunya 2016–2019 i del Programa estadístic corresponent a l'any 2015.

També s'ha dut a terme l'informe de seguiment del Programa anual de l'any 2013 a fi de donar-ne compte al Parlament.

2.1. Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2014

El conjunt d'actuacions estadístiques desenvolupades per l'Idescat durant l'any 2014 es corresponen, majoritàriament, a les actuacions de producció de resultats estadístics i la difusió d'aquestes, d'acord amb el Programa anual d'actuació estadística per a aquest any.

També ha portat a terme les accions de normalització, innovació, promoció i els serveis d'informació que li són propis.

Programa anual d'actuació estadística (PAAE 2014)
Eixos estratègics Actuacions consolidades En desenvolupament Actuacions noves Total
1. Població 190120
2. Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1231412149
3. Comptes i macromagnituds econòmiques 781014102
4. Activitats estadístiques instrumentals 183324
5. Difusió estadística 161421
Total 2542834316
Idescat 891021120
Cost directe total estimat (€) 7.781.200503.9001.209.4009.494.500

2.2. Col·laboracions en la producció estadística oficial d'altres organismes

D'acord amb el Pla estadístic i el Programa anual d'actuació estadística vigent per a l'any 2014, al llarg d'aquest any l'Idescat ha donat suport metodològic i logístic a les 11 actuacions estadístiques en què participava com a organisme col·laborador.

Col·laboracions en la producció estadística oficial d'altres organismes
Organismes responsables Actuació estadística
Ajuntament de Barcelona Estadística de causes de mort del municipi de Barcelona
Ajuntament de Barcelona i Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Estadística del turisme en hotels a Barcelona
Autoritat del Transport Metropolità Enquesta de mobilitat en dia feiner
Departament d'Empresa i Ocupació Estadística conjuntural de la inversió industrial
Departament d'Empresa i Ocupació Estadística d'establiments turístics
Departament de Benestar Social i Família Sistema d'indicadors sobre la joventut
Departament de Cultura Enquesta d'usos lingüístics a institucions i empreses
Departament de Cultura Sistema d'indicadors lingüístics
Departament d'Interior Enquesta de seguretat pública (edició especial persones grans)
Departament de Salut Enquesta de salut de la població
Departament de Salut Estadística de causes de mort

2.3. Intercanvis d'informació i cooperació amb l'INE. 2014

Com cada any, l'Idescat i l'INE han actualitzat els intercanvis anuals d'informació estadística i de cooperació institucional, en els termes que preveu l'acord marc de col·laboració signat el 25 de juny de 2002.

En conseqüència, durant l'any 2014 l'Idescat ha rebut dades o informacions relatives a 43 estadístiques d'interès estatal i ha tramès a l'INE la informació i els resultats corresponents a 24 actuacions estadístiques.

Transmissió d'informació de l'Idescat a l'INE

 • Estadística sobre recollida i tractament de residus (T) (L)
 • Enquesta industrial d'empreses (T)
 • Enquesta industrial anual de productes (T)
 • Enquesta anual de serveis (T)
 • Enquesta sobre comerç internacional de serveis i altres operacions internacionals (T)
 • Indicadors de confiança empresarial (F) (T)
 • Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (T)
 • Enquesta sobre innovació en les empreses (T)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (T)
 • Índexs de producció industrial (T)
 • Índexs de preus industrials (T)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (T) (L)
 • Índexs de volum de negoci. Índexs d'entrada de comandes (T)
 • Índexs de comerç al detall (T)
 • Índexs de preus d'exportació i d'importació de productes industrials (T)
 • Enquesta de població activa (L)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F)
 • Moviment natural de la població (L)
 • Enquesta anual de cost laboral (T)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (T)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Enquesta anual d'estructura salarial (D)
 • Estadística del transport de viatgers (L) (T)
 • Enquesta de paritats del poder adquisitiu (L)

Transmissió d'informació de l'INE a l'Idescat

 • Informe sobre generació i tractament de residus (F)
 • Enquesta industrial d'empreses (F)
 • Enquesta industrial anual de productes (F)
 • Enquesta anual de serveis (F)
 • Indicadors de confiança empresarial (F)
 • Enquesta sobre l'ús de tecnologies de la informació i la comunicació i del comerç electrònic a les empreses (F)
 • Estadística sobre activitats en R+D (F)
 • Enquesta sobre innovació en les empreses (F)
 • Indicadors d'activitat del sector serveis (D)
 • Índexs de preus industrials (L)
 • Enquesta d'ocupació en allotjaments turístics (F)
 • Enquesta de població activa (F)
 • Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i la comunicació a les llars (F)
 • Estadística de defuncions segons la causa de mort (F)
 • Moviment natural de la població (F)
 • Explotació estadística del directori central d'empreses (D) (F)
 • Estadística del padró continu (F)
 • Padró municipal continu: coordinació de padrons municipals (F)
 • Estadística de variacions residencials (F)
 • Sistema d'informació geogràfica estadística (G)
 • Estadística del padró d'espanyols residents a l'estranger (F) (L)
 • Enquesta de pressupostos familiars (F)
 • Índexs de preus de consum (L)
 • Estadística sobre les activitats de protecció mediambiental (F)
 • Enquesta anual d'estructura salarial (D)
 • Estadística sobre l'ús de l'aigua (F)
 • Estadística sobre generació de residus (F)
 • Enquesta anual de comerç (F)
 • Índexs de producció industrial (L)
 • Índexs de comerç al detall (L)
 • Estadística de nul·litats, separacions i divorcis (F)
 • Enquesta de condicions de vida (F)
 • Enquesta comunitària de força de treball (F)
 • Fluxos de població activa (F)
 • Enquesta anual de cost laboral (F)
 • Enquesta trimestral de cost laboral (F) (L)
 • Índexs de volum de negoci. Índexs d'entrada de comandes (L)
 • Estadística de filials d'empreses estrangeres a Espanya (F)
 • Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agrícoles (F)
 • Indicadors de rendibilitat del sector hoteler (L)
 • Enquesta contínua de llars (F)
 • Estadística de mobilitat laboral i geogràfica (F)
 • Comptabilitat nacional d'Espanya Base 2008 (D)
 • (F) Fitxer de microdades.
 • (T) Traducció i edició de qüestionaris.
 • (D) Desagregació específica.
 • (G) Georeferenciació de les seccions censals.
 • (L) Lliurament d'informació.

2.4. Acompliment de les actuacions estadístiques del PAAE 2013

L'Idescat ha avaluat l'acompliment de les activitats incloses en el PAAE 2013, el tercer programa que desplega la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, i ha emès l'informe corresponent sobre el grau d'execució. A l'informe s'indica la informació següent:

 • disponibilitat de la informació
 • mitjà de difusió
 • referència temporal
 • causes dels incompliments

L'informe incorpora els vincles als resultats estadístics obtinguts.

A partir de l'edició 2011, l'acompliment del PAAE es difon dins de l'aplicació web dels programes anuals d'actuacions estadístiques (http://www.idescat.cat/pec/2011-2014/) per facilitar que els usuaris puguin accedir a la informació estadística oficial disponible.

D'altra banda, l'Idescat ha allotjat al seu web els resultats estadístics generats per tercers que no eren accessibles.

Nombre d'actuacions del PAAE 2013. Segons acompliment i tipus
Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Consolidades 227275259
En desenvolupament 212225
Noves 304337
Total 2783310321
Total (%) 86,610,33,1100,0
Nombre d'actuacions del PAAE 2013. Segons acompliment i eixos estratègics
Dutes a terme Dutes a terme parcialment No dutes a terme Total
Població 190120
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 130206156
Comptes i macromagnituds econòmiques 87113101
Activitats estadístiques instrumentals 222024
Difusió estadística 200020
Total 2783310321
Total (%) 86,610,33,1100,0

2.5. Aprovació del Programa anual d'actuació estadística (PAAE) 2015

D'acord amb la proposta feta per l'Idescat, i aprovada pels òrgans de govern corresponents, el Govern de la Generalitat ha dictat el Decret 165/2014, de 23 de desembre, pel qual s'aprova el Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2015, que té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any.

En aquest darrer programa anual del Pla estadístic vigent s'han concretat els diferents orígens de la informació primària (estadística i administrativa) que permet dur a terme estadístiques oficials.

També s'han ajustat els calendaris de disponibilitat dels resultats estadístics.

El nombre total d'actuacions estadístiques programades és de 324, de les quals l'Idescat n'assumeix 124 (13 en règim de coresponsabilitat amb una altra institució).

Nombre d'actuacions del PAAE 2015 per eixos estratègics i tipus i cost directe per tipus
Consolidades En desenvolupament Noves Total
Població 190322
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1231616155
Comptes i macromagnituds econòmiques 8678101
Activitats estadístiques instrumentals 202123
Difusió estadística 191323
Idescat 951019124
Total 2672631324
Cost directe total estimat (€) 7.624.145602.600778.0009.004.745

2.6. Convenis

L'Idescat busca la implicació d'organismes estadístics i entitats públiques o privades en la consecució d'actuacions conjuntes, conforme als objectius vigents de la Llei d'estadística de Catalunya i de la Llei del Pla estadístic.

Els acords i convenis de col·laboració subscrits són fruit d'aquesta política. Durant l'any 2014 se n'han fet 31, xifra que representa un increment significatiu dels acords formalitzats respecte a l'any anterior.

L'Idescat ha mantingut, un any més, una estreta col·laboració amb diferents universitats catalanes perquè els alumnes procedents de diverses disciplines realitzin pràctiques professionals al si de l'Institut.

Aquesta pràctica permet aproximar els alumnes a la realitat del món laboral, amb evidents beneficis tant per als alumnes com per a la institució que els acull.

Convenis de col·laboració subscrits per l'Idescat a l'any 2014
Data de formalització Parts intervinents Objecte
Convenis en matèria estadística
14 de gener de 2014 Departament de la Presidència Conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació
23 de gener de 2014 Departament d'Ensenyament, Fundació Barcelona Graduate School of Economics Primera addenda al Conveni de col·laboració per a la realització d'un treball d'investigació estadística
29 de gener de 2014 Universitat Politècnica de Catalunya, Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Pompeu Fabra Conveni de col·laboració per a la coedició de la revista SORT (Statistics and Operations Research Transactions)
3 de febrer de 2014 Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona Conveni de col·laboració per a l'execució de l'estadística Clima empresarial de Catalunya 2014
1 d'abril de 2014 Servei Català de la Salut Conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació sobre la població resident i titular de la targeta sanitària a Catalunya
9 d'abril de 2014 Diputació de Barcelona, Mancomunitat de municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitants de Barcelona Conveni de pròrroga i modificació del conveni fomalitzat en data 28 de juny de 2010 per a l'edició 2010–2011 de l'Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població de Catalunya
5 de juny de 2014 Consorci del Centre de Terminologia (TERMCAT) Acord de col·laboració per revisar terminològicament els glossaris Aprenestadistica
4 de juliol de 2014 Centre d'Estudis Demogràfics (UAB) Conveni específic de col·laboració per a la recerca demogràfica
14 de juliol de 2014 Autoritat Catalana de Protecció de Dades Pròrroga del Conveni de col·laboració de 14 de juliol de 2014 d'establiment del marc de col·laboració entre les parts
14 de juliol de 2014 Universitat de Vic — Universitat Central de Catalunya Conveni de col·laboració en relació amb el projecte "Preservació del secret estadístic en la difusió de dades geocodificades de població"
15 de setembre de 2014 Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i la Universitat Internacional de Catalunya Conveni de col·laboració en relació amb el projecte "Impacte de l'ús d'ordinadors a l'aula sobre el rendiment educatiu"
22 de setembre de 2014 Departament d'Interior Conveni específic de col·laboració per a la realització de l'Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edició especial persones grans, 2014–2015
19 de novembre de 2014 Autoritat del Transport Metropolità, Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Agrupació de Municipis amb Transport Urbà Conveni de col·laboració per a la realització de l'edició 2014 de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF)
Convenis de cooperació educativa
24 de gener de 2014 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores
3 de febrer de 2014 Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes
7 de febrer de 2014 Universitat de Barcelona (UB) Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'un estudiant de la Facultat d'Economia i Empresa
10 de febrer de 2014 Universitat de Barcelona (UB) Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'un estudiant de la Facultat d'Economia i Empresa
10 de febrer de 2014 Universitat de Barcelona (UB) Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'un estudiant de la Facultat d'Economia i Empresa
17 de febrer de 2014 Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'un estudiant del Màster en Estudis de Traducció
17 de febrer de 2014 Fundació Universitat Pompeu Fabra (FUPF) Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'un estudiant
28 de febrer de 2014 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de col·laboració amb la Facultat de Matemàtiques i Estadística per a la celebració del concurs Planter de Sondeigs i Experiments per al curs 2013–2014
6 de març de 2014 Universitat de Barcelona (UB) Conveni marc de cooperació educativa de pràctiques acadèmiques externes Facultat de Biblioteconomia i Documentació
30 d'abril de 2014 Universitat de Barcelona (UB) Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'un estudiant de grau de la Facultat d'Economia i Empresa
26 de juny de 2014 Universitat de Barcelona (UB) Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes de grau de Sociologia de la Facultat d'Economia i Empresa
30 de juny de 2014 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni marc de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes, per al còmput de crèdits dels estudiants de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia
30 de juliol de 2014 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni específic de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes d'un estudiant de grau de la Facultat de Sociologia
22 de setembre de 2014 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Conveni de col·laboració per a l'establiment de l'aportació de l'Institut d'Estadística de Catalunya a la celebració del XII Concurs Student d'Estadística Aplicada
29 de setembre de 2014 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats col·laboradores
29 de setembre de 2014 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de cooperació educativa per a la realització de pràctiques acadèmiques externes en entitats
7 d'octubre de 2014 Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya Conveni de cooperació educativa per l'estada en pràctiques d'un estudiant de grau d'Informació i Documentació
Convenis relatius a la gestió
19 de maig de 2014 Societat Catalana d'Estadística Pròrroga de Conveni per a l'establiment de la quota anual corresponent a l'exercici 2014