Saltar al contingut principal

4. Estadístiques d'economia i societat

La producció d'estadístiques macroeconòmiques i socioeconòmiques durant l'any 2014 s'ha caracteritzat per la concentració de recursos en dues operacions estadístiques:

  • elaboració i tancament de les Taules Input-Output 2011 (TIOC-2011)
  • finalització dels treballs de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013

Al segon trimestre de l'any s'han publicat els resultats sintètics i bàsics de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013.

Aquesta operació, realitzada conjuntament amb la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura i amb periodicitat quinquennal, té per objecte conèixer la identificació lingüística dels ciutadans, i els usos del català i altres llengües en els diversos espais de relació de la població a Catalunya.

L'enquesta es va realitzar l'any 2013 mitjançant una metodologia combinada per tres canals de recollida (Internet, entrevista telefònica i entrevista presencial). El seguiment dels treballs de camp es va fer també via aplicacions web dissenyades específicament.

Quan el disseny mostral ho ha fet possible, s'ha presentat la informació distribuïda per comarques, províncies i àmbits del Pla territorial.

Així mateix, al quart trimestre de l'any s'han afegit les taules corresponents al municipi de Barcelona.

Durant l'any 2014 s'han realitzat els treballs de síntesi i tancament de les Taules Input-Output 2011 (TIOC-2011). Es preveu publicar els primers resultats a l'inici de l'any 2015.

La major part de les dades han estat aportades per l'Enquesta de consums intermedis, en la qual s'ha estat treballant per depurar-la i validar-la durant el primer semestre.

Les TIOC constitueixen la representació quantitativa més completa i exhaustiva del funcionament real de l'economia. Els seus resultats són la base de les estimacions de macromagnituds econòmiques oficials de Catalunya, com el PIB anual, la comptabilitat trimestral o el PIB comarcal i municipal.

Les TIOC-2011 constitueixen la base de referència per a l'aplicació a Catalunya del nou Sistema europeu de comptes (SEC 2010), que va entrar en vigor el setembre de 2014 per a tots els estats membres de la Unió Europea.

Una altra novetat del 2014 és la publicació, per primera vegada segons el municipi de residència, de dades sobre el nombre i les característiques de les pensions contributives (i les persones beneficiàries) gestionades per l'Institut Nacional de la Seguretat Social i l'Institut Social de la Marina.

L'Estadística de pensionistes i pensions ha estat possible gràcies al conveni de col·laboració establert amb les esmentades entitats gestores, que han proporcionat informació administrativa bàsica, que ha estat tractada i tabulada per l'Idescat.

Tot i que es tracta d'una operació ja consolidada i de caràcter anual, l'any 2014 ha estat d'especial significació pel que fa a l'Enquesta de condicions de vida, que ha afrontat una substancial modificació metodològica amb la incorporació d'informació administrativa per a la determinació de les variables d'ingressos econòmics de les llars. Això ha provocat un trencament en la sèrie iniciada l'any 2004.

En la publicació s'ha fet un canvi substancial en el pla de tabulació i s'ha aplicat l'estructura poblacional del Cens de població 2011 al disseny mostral, de forma retrospectiva.

També ha estat una novetat la publicació d'un complement a la tabulació ja disponible dels resultats de l'Enquesta de l'ús del temps 2010–2011, dedicat al temps de les activitats diàries realitzades amb ordinador o Internet.

Activitats estadístiques d'economia i societat 2014

Estadística de la distribució personal de la renda

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per obtenir periòdicament informació estadística sobre la distribució de la renda entre la població.

S'han explotat i publicat les dades corresponents a l'any 2013, amb una substancial modificació metodològica amb la incorporació d'informació administrativa per determinar les variables d'ingressos econòmics de les llars. Això ha provocat un trencament en la sèrie iniciada l'any 2004.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de risc de pobresa

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de condicions de vida d'àmbit estatal per obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, la privació material i l'exclusió social.

A banda d'explotar i publicar les dades corresponents a l'any 2013, s'ha realitzat una substancial modificació metodològica amb la incorporació d'informació administrativa per determinar les variables d'ingressos econòmics de les llars. Això ha provocat un trencament en la sèrie iniciada l'any 2004.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de la despesa en consum de les llars

Periodicitat: Anual

Actuacions: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta de pressupostos familiars d'àmbit estatal per obtenir periòdicament informació estadística sobre la despesa en consum de les famílies.

S'ha estat treballant en la tabulació de l'enquesta de l'any 2013 i en la creació d'una tabulació addicional sobre el consum mesurat en unitats físiques.

Altres organismes participants: Institut Nacional d'Estadística.

Estadística de l'ús del temps de la població

Periodicitat: Quinquennal

Actuacions: Tractament estadístic, explotació i ampliació dels resultats de la segona edició de l'Enquesta de l'ús del temps per part de la població catalana.

S'ha publicat un complement a la tabulació ja disponible sobre el temps de les activitats diàries realitzades amb ordinador o Internet.

Enquesta de necessitats dels serveis socials

Periodicitat: Altres

Actuacions: Realització d'un projecte tècnic d'una enquesta a una mostra representativa de llars de Catalunya (i si escau una enquesta pilot) per obtenir informació sobre els aspectes següents:

  • necessitats actuals i futures dels usuaris dels serveis socials
  • ús d'aquests serveis per part de la població catalana
  • determinants d'accés a aquests serveis

S'han realitzat els treballs de disseny de l'operació.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família.

Indicadors territorials de risc de pobresa i exclusió social

Periodicitat: Anual

Actuacions: Elaboració del projecte tècnic per realitzar una explotació específica de les fonts estadístiques disponibles d'àmbit català i obtenir indicadors sobre la població en risc de pobresa econòmica, la privació material i l'exclusió social per territoris, determinant-ne l'abast temporal, per a les àrees bàsiques de serveis socials.

S'ha treballat conjuntament amb el Departament de Benestar Social i Família en la definició d'una matriu de possibles indicadors i s'han buscat les fonts d'informació per alimentar-la de forma estable.

S'ha dissenyat una proposta de presentació dels indicadors.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família.

Enquesta d'usos lingüístics de la població

Periodicitat: Quinquennal

Actuacions: Tractament i producció de la informació estadística relativa a la tercera edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població per obtenir informació sobre els coneixements lingüístics de les llengües oficials en el territori, i algunes de no oficials, així com sobre els usos lingüístics en els diversos espais de relació personal. L'operació incorpora informació estadística sobre l'aranès a l'Aran.

Durant l'any s'han publicat els resultats de l'Enquesta amb dades de referència del 2013.

Altres organismes participants: Departament de Cultura.

Estadística de biblioteques

Periodicitat: Biennal

Actuacions: Realització de les tasques prèvies a l'elaboració d'una enquesta que recull informació sobre les característiques de les biblioteques segons l'estructura, funcionament, equipament, personal, serveis i despeses.

S'han fet els treballs preparatius per editar l'enquesta que s'ha de fer el 2015 amb informació sobre el 2014.

Altres organismes participants: Departament de Cultura; Institut Nacional d'Estadística.

Indicadors socials territorials

Periodicitat: Contínua

Actuacions: Disposar d'un sistema d'indicadors socials per conèixer les característiques bàsiques de la situació social de Catalunya, amb una desagregació segons la divisió territorial vigent. Fer-ne l'evolució temporal, fent una recopilació i un tractament estadístic de les dades disponibles.

S'ha treballat en el manteniment del sistema.

Taula Input-Output 2011

Periodicitat: Decennal

Actuacions: Desenvolupament dels treballs d'estimació de la taula d'origen, la taula de destinació i les matrius auxiliars de valoració i tancament comptable.

Durant l'any s'ha depurat, tractat i tabulat la informació recollida en l'Enquesta de consums intermedis, i s'han realitzat els treballs de tractament, conciliació i síntesi de les diverses fonts disponibles per obtenir les diferents taules que conformen les TIOC.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement; Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Territori i Sostenibilitat; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; Institut Nacional d'Estadística.

Comptes econòmics anuals (oferta)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) segons l'oferta, en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Comptes econòmics anuals (demanda)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) segons la demanda, en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010) a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Comptes econòmics anuals (rendes)

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), segons les rendes a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'estructura i l'evolució de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Estadística de la productivitat de l'economia catalana

Periodicitat: Anual

Actuacions: Càlcul de la productivitat total dels factors de l'economia catalana i obtenció dels factors explicatius del creixement econòmic, d'acord amb la descomposició de Solow. Els resultats s'ajusten a la metodologia usada per la Comissió Europea.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Avanç de comptes econòmics anuals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Estimació del producte interior brut (PIB) segons l'oferta i la demanda corresponents als anys 2012–2013, en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles, per tal de conèixer l'evolució dels principals sectors d'activitat econòmica i operacions de demanda de Catalunya.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Comptabilitat trimestral

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Estimació trimestral del producte interior brut (PIB) des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC 2010), a partir de la síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles.

Avanç de la variació del producte interior brut (PIB)

Periodicitat: Trimestral

Actuacions: Obtenció d'una primera estimació d'avanç, per via d'indicadors indirectes, de la variació del PIB global i sectorial de l'economia catalana.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement; Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Estadística de l'estructura de les explotacions agràries

Periodicitat: Triennal

Actuacions: Tractament estadístic de l'Enquesta d'estructura de les explotacions agràries a Catalunya, referida a l'any agrari 2013, per conèixer l'estructura del sector i la seva evolució respecte al cens agrari del 2009, i obtenir informació homologable i comparable amb l'exigida per la Unió Europea.

S'han iniciat el treballs d'explotació de l'enquesta.

Altres organismes participants: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Comptes integrats de la protecció social

Periodicitat: Anual

Actuacions: Elaboració de comptes de la protecció social mitjançant la recollida sistemàtica d'informació sobre les diferents institucions que participen en el Sistema català de protecció social i l'anàlisi i la transformació, d'acord amb els criteris establerts per la metodologia del Sistema europeu d'estadístiques integrades de protecció social (SEEPROS).

S'han publicat els comptes corresponents a la sèrie 2007–2011 i s'han elaborat els corresponents a la sèrie 2008–2012.

Altres organismes participants: Departament d'Empresa i Ocupació; Departament de Benestar Social i Família; Departament de Salut; Ministeri de Treball i Immigració.

Estadística de les pensions i altres prestacions de sosteniment de la renda

Periodicitat: Anual

Actuacions: Recopilació i homogeneïtzació d'informació relativa al conjunt de prestacions de sosteniment de la renda existents a Catalunya. També s'ofereix informació històrica sobre el nombre de prestacions i els seus volums econòmics, així com altres informacions complementàries que permetin un coneixement més complet d'aquest grup de prestacions. D'entre aquestes prestacions, destaquen les de la Seguretat Social, règims especials de funcionaris, atur i altres.

S'han publicat les dades corresponents a l'any 2013.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família.

Estadística de pensionistes i pensions

Periodicitat: Anual

Actuacions: Elaboració d'un projecte tècnic per realitzar una explotació anual específica dels fitxers de pensionistes i pensions de l'INSS. Explotació de la informació corresponent al període 2011–2013 i la publicació de dades sobre pensions i pensionistes per municipi de residència.

Altres organismes participants: Institut Nacional de la Seguretat Social; Institut Social de la Marina.

Estadística sobre el finançament i la compra de serveis de la Generalitat al sector no lucratiu

Periodicitat: Anual

Actuacions: Tractament de la informació comptable detallada de la Generalitat, creuada amb informació procedent de registres administratius, per descriure la incidència de la Generalitat en el finançament de l'activitat de les entitats no lucratives a Catalunya.

Creació d'una base de dades sobre entitats no lucratives per facilitar actualitzacions posteriors d'aquesta estadística i altres possibles actuacions en aquest àmbit.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement.

Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials

Periodicitat: Biennal

Actuacions: Disseny i realització d'una operació estadística d'enquesta per a la recollida d'informació sobre l'activitat econòmica dels centres i les entitats de serveis socials. S'ha treballat en la definició del projecte.

Altres organismes participants: Departament de Benestar Social i Família.

Millora de l'estimació d'àrees petites

Actuacions: Desenvolupament i aplicació d'estimadors de petita àrea per obtenir resultats territorials fiables minimitzant la dimensió de les mostres i, per tant, reduint al màxim la càrrega que suporten les unitats informants.

Indicadors tributaris municipals

Periodicitat: Anual

Actuacions: Aprofitament estadístic de dades tributàries per conèixer la realitat municipal.

Altres organismes participants: Departament d'Economia i Coneixement; Agència Estatal d'Administració Tributària.