Saltar al contingut principal

10. Serveis tècnics

10.1. Sistemes d'informació estadística

El 2014 han continuat desenvolupant-se dos grans projectes que es van iniciar durant el 2013.

 • Plataforma Cerdà: S'han continuat els treballs de definició del nou Sistema de registres estadístics i s'ha aprovat el Pla director del projecte.
 • Base de dades multitemàtica: S'han acabat diferents parts del projecte de reunificació i reorganització d'algunes de les bases de difusió ja existents (BEM, DEQUAVI i DCE) en una de sola, la base de dades multitemàtica.
 • Biblioteca de Visual: Incorporació d'aquesta biblioteca en diversos productes webs, que dota les estadístiques de gràfics que en faciliten la interpretació.

Noves aplicacions de gestió estadística

 • Registre estadístic de població (REP): S'han fet noves fusions amb diferents registres estadístics i s'ha continuat amb la seva definició.
 • Directori estadístic d'empreses: Definició i desenvolupament inicial.
 • Turisme hotels: Nova base de dades i aplicació de gestió per a aquesta estadística.
 • Generació de la mostra de l'Enquesta de salut de Catalunya (ESCA) a partir de les dades del Registre de població.
 • Fusió del Registre de població de Catalunya amb el fitxer d'afiliats a la Seguretat Social, el Cens de població i el registre d'ensenyament.
 • Adaptació de la base de dades monogràfica de l'EPA a nous requeriments.

Noves aplicacions de difusió estadística

 • Codis territorials: S'ha ampliat la base de dades i s'ha implementat una nova aplicació web molt més entenedora que l'anterior per a la difusió a través del web.
 • Estadístiques de mobilitat obligada: S'ha implementat una nova aplicació web per difondre les dades de les estadístiques següents:
  • Mobilitat obligada per treball o estudi. Cens de població 2011.
  • Mobilitat obligada d'estudiants no universitaris.
  • Mobilitat obligada d'estudiants universitaris.
 • Incorporació de nous gràfics a les aplicacions web DCE, BEM, EMEX, Noms dels nadons, Noms i cognoms de la població i Mobilitat.
 • Comerç amb l'estranger: Noves tabulacions per països a l'aplicació web.

Noves aplicacions per a recollida de dades

 • Adaptació del generador d'enquestes a noves tipologies de preguntes.
 • Desenvolupament del qüestionari del Clima empresarial amb el nou generador.
 • Acabament de l'enquesta i generació de l'arxiu de dades de l'Enquesta d'usos lingüístics.
 • Desenvolupament de les aplicacions necessàries per gestionar les operacions de camp associades a les diferents enquestes en línia.
Comandes a mida elaborades
Any Nombre
2014 81
2013 173
2012 140
Activitats del PAAE 2014 que han requerit desenvolupaments informàtics. Per àrees
2013 2014
Àrea de Població i Territori 1218
Àrea d'Empresa i Ocupació 1718
Àrea d'Economia i Societat 89
Àrea de Comunicació i Difusió 117
Àrea de Tecnologies de la Informació 11
Àrea d'Estàndards i Qualitatat 78
Total 5461
Gestió de bases de dades
2013 2014
Esquemes de bases de dades gestionats. Producció 6269
Esquemes de bases de dades gestionats. Desenvolupament 1932
Servidors web amb gestió compartida 1414
Aplicacions web gestionades 2931
Taules publicades al BEM 1.7614.009

10.2. Serveis informàtics

El 2014 s'han renovat els ordinadors als usuaris amb maquinaris antics. També s'ha aprofitat per renovar sistemes i programes.

S'ha fet una sessió tècnica en la qual s'explicaven els diferents repositoris de dades de l'Idescat i com fer-los servir. A més, s'han explicat novetats sobre el correu i la transferència segura de les dades.

També s'ha passat una auditoria per avaluar el grau d'acompliment de l'Idescat pel que fa a l'Esquema nacional de seguretat i la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i s'han implementat diferents mesures per reduir deficiències.

Actualitzacions del maquinari

 • Renovació del 25% del parc informàtic: adquisició i instal·lació de 40 nous ordinadors de taula.
 • Inici de la reorganització dels Clusterservers en diferents espais lògics segons la seva utilització (microdades, espais personals, arxiu històric...).
 • Adquisició de dos servidors nous per incorporar-los al clúster de VMware, que gestiona l'entorn de màquines virtuals a l'Idescat.
 • Renovació del tallafoc a la cabina d'emmagatzematge.

Actualitzacions del programari

 • Web: Migració en proves de tota la infraestructura web a Tomcat6.
 • Windows: Inici de l'actualització del paquet ofimàtic del parc d'ordinadors.
Espai ocupat segons els sistemes de gestió
Bases de dades 2011 2012 2013 2014
Unitats: Gigabyte (GB).
SAS 210,00323,00429,00433,00
Oracle (producció) 86,03107,23123,87153,07
Oracle (desenvolupament) 18,8272,40121,74182,43
Total 314,85502,63674,61768,50
Equipament informàtic i de comunicacions
2011 2012 2013 2014
Ordinadors personals 168158160164
Servidors físics 26262424
Servidors virtuals 30303236
Impressores 45424040
Programari de gestió :::10
Programari estadístic :::6
Programari de base de dades :::3
Tallafocs :::2
Commutadors de xarxa :::20
Línies telefòniques :::152
Commutadors de xarxa telefònica :::15
Correu electrònic: activitat
2012 2013 2014
Correus rebuts/enviats 1.389.3701.638.7141.317.258
Total GB rebuts/enviats 32,2045,0036,53

10.3. Serveis lingüístics

Actuacions
Objectiu Actuació
Edició de les publicacions de l'Idescat Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Edició d'un total de 14 publicacions entre fulls divulgatius i revistes.
Edició del web en català, castellà, anglès i occità aranès Difondre resultats estadístics amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català, però també en anglès, castellà i occità aranès, si s'escau. Edició en català i traducció al castellà de 293 novetats, 33 rectificacions i altres textos (noves metodologies, pàgines monogràfiques, de l'anuari o indicadors europeus...). Supervisió de la versió anglesa, duta a terme per un servei extern.
Correcció de notes de premsa Corregir en català notes de premsa, tant de conjuntura econòmica com de resultats d'estadístiques estructurals. Correcció de 39 notes de premsa.
Edició de qüestionaris Editar en català i castellà els qüestionaris relatius a les diverses operacions estadístiques previstes en el PAAE. Edició de 91 qüestionaris bilingües, que representen més de 992 pàgines.
Suport lingüístic a la Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals Assegurar que la documentació administrativa es difongui correctament i amb un estil de llengua clar, concís i referencial en català. Correcció de convenis, disposicions legals i actes de reunions, entre altra documentació administrativa.
Pràctiques acadèmiques d'un estudiant del Màster en Estudis de Traducció de la UPF Completar l'aprenentatge teòric i pràctic adquirit al Màster per proporcionar a l'estudiant una formació completa i integral. Guiatge i avaluació de les tasques encomanades a l'estudiant: correcció i traducció al castellà de documents, elaboració de consultes, informes i criteris lingüístics, entre altres.
Elaboració d'un glossari terminològic en català, castellà i anglès Assegurar la univocitat i coherència en la terminologia utilitzada en català, castellà i anglès. Fixació de 51 termes en català, castellà i anglès.

10.4. Serveis gràfics

Activitats de disseny, edició i reprografia. Idescat. 2014
Actuació Format Nombre
Pla editorial Idescat Publicacions en PDF o paper16
Documentació PAAE Documents interns6
Enquestes INE Qüestionaris105
Jornades d'Extensió Estadística. Big Data Pòster i imatge de correu2
25 anys Idescat Mural, pòster i cartell enrotllable1
Àgora (intranet) Imatges de la intranet5
Infografia per a premsa Gràfics d'acompanyament a les notes de premsa27
Twitter i Youtube Nou disseny frontal2
Recull fotogràfic Banc fotogràfic Idescat6
Calendari laboral 2014 Cartell i estoreta del ratolí200
Imatge gràfica d'operacions estadístiques PowerPoint2
Enquadernacions Revistes biblioteca78