Saltar al contingut principal

11. Recursos i organització

11.1. Actuacions de caràcter organitzatiu i normatiu

La direcció de l'Idescat ha organitzat, un any més, la presentació "L'estat de l'Idescat", adreçada a tot el personal de l'Institut. La sessió ha tingut com a objectiu, com en anys precedents, repassar les actuacions més importants desenvolupades el 2014 i destacar els objectius i els projectes més rellevants per al 2015.

"L'estat de l'Idescat" ha estat presentada pel director i els tres subdirectors generals, que han desenvolupat els temes dels àmbits que els són propis.

Aquest any, la sessió (realitzada el dia 11 de desembre de 2014) ha coincidit amb el 25è aniversari de creació de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

D'altra banda, l'Idescat ha continuat treballant per garantir la protecció de les dades personals que gestiona.

En aquest sentit, ha realitzat la preceptiva auditoria de compliment de la Llei orgànica de protecció de dades (LOPD) i de l'Esquema nacional de seguretat (ENS), i una anàlisi comparativa dels resultats amb la darrera auditoria, que evidencia un progrés continu pel que fa al compliment de la legislació aplicable a la seguretat de la informació.

A més, ha impulsat formació en matèria de seguretat de la informació al personal que tracta informació.

En el terreny organitzatiu, l'Idescat ha implementat els criteris i els formularis per a la gestió de la documentació administrativa en format paper. Concretament, ha desenvolupat les actuacions següents:

 • organigrama de responsables de la gestió documental (i la formació corresponent)
 • quadre de classificació de la documentació estadística
 • mapa topogràfic per localitzar la documentació de l'arxiu

A més, ha col·laborat en la definició de tres circuits d'actuació interna:

 • expedició de certificacions oficials
 • servei de resultats específics per a l'explotació d'estadístiques d'interès de la Generalitat de Catalunya (demandes a mida)
 • accés a fitxers amb microdades

L'Idescat ha impulsat les mesures de simplificació i eficiència en la gestió següents:

 • Implementació del pagament electrònic del compte d'habilitació i del compte ordinari.
 • Incorporació del nou procediment de registre de factures (SEFAC), derivat del Reial decret llei de l'Estat, que permet fer un seguiment de totes les factures a l'efecte de morositat.
 • Extensió de l'ús de la signatura electrònica de documents.
 • Implementació de la valisa electrònica (e-valisa), que és l'eina d'enviament i registre de documents entre unitats administratives (d'un mateix departament o entre diversos departaments i organismes de la Generalitat), i que garanteix la integritat dels documents tramesos.
 • Formació sobre la valisa electrònica al personal encarregat de fer les trameses.
 • Implementació del tauler electrònic (e-tauler), que és el servei que permet publicar i gestionar edictes electrònics mitjançant Internet.

Pel que fa al sistema de comptabilitat analítica o de costos, implementada el 2012, destaquem que aquest 2014 s'han introduït millores en el càlcul dels costos a partir de dos fets:

 • definició més adaptada dels centres de cost on s'imputen despeses
 • estructura més perfeccionada dels cicles de distribució, que han donat com a resultat uns costos d'activitat més ajustats i útils als fins del sistema

Addicionalment, durant aquests anys aquest sistema ha permès per primera vegada comparar els costos per activitats entre el 2013 i el 2014.

D'altra banda, s'ha tramitat una delegació de competències del director en la persona titular de la Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals en matèria econòmica, pressupostària i de contractació administrativa, amb l'objectiu d'agilitar la gestió en aquestes matèries concretes.

Pel que fa a les actuacions desenvolupades en l'àmbit normatiu, l'Idescat ha elaborat o assessorat la tramitació de diverses disposicions normatives, de les quals destaquen les següents:

 • Decret 165/2014, de 23 de desembre, que aprova el Programa anual d'actuació estadística 2015
 • Decret 114/2014, de 29 de juliol, que aprova la Classificació catalana de productes per activitats 2014
 • Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2016–2019: inici dels treballs per elaborar-la
 • Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya: modificació de determinats articles per adaptar-la als canvis normatius que han tingut lloc els darrers anys en l'àmbit de les estadístiques europees

A més, l'Idescat ha participat en la tramitació de les normes següents:

 • Llei 11/2014, de 10 d'octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
 • Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
 • Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana
 • Decret 71/2014, de 27 de maig, pel qual es crea el Registre de catalans i catalanes residents a l'exterior i s'estableixen els requisits i el procediment d'inscripció

Finalment, s'ha fet una adaptació del web institucional a la nova estructura orgànica i funcional derivada del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.

11.2. Pressupost

El pressupost de despeses de l'exercici 2014 de l'Institut d'Estadística de Catalunya ha estat aprovat per un import total de 6.781.206,52 euros, el mateix import de l'any anterior, un cop aplicades les diferents limitacions a la despesa pressupostària ordenades pel Govern.

El pressupost així definit ha estat executat en un 85,60%.

L'evolució del pressupost de despeses durant els darrers tres exercicis és la següent:

Evolució del pressupost de despeses
Capítol Pressupost 2012 Pressupost 2013 Pressupost 2014
Unitats: en euros.
I 5.806.286,465.134.021,835.114.420,97
II 1.368.888,451.134.363,261.046.682,03
IV 1.200,001.200,001.200,00
VI 986.456,45486.177,59598.903,52
VIII 30.000,0025.443,8420.000,00
Total 8.192.831,366.781.206,526.781.206,52
Pressupost 2014. Estat de despeses
Capítol Concepte Pressupost definitiu Pressupost executat a 31.12.2014 % execució
Unitats: en euros.
I Remuneració de personal5.092.895,024.646.146,0591,23
II Despeses de béns corrents i serveis956.682,03840.878,7187,90
IV Transferències corrents202.725,95179.243,6388,42
VI Inversions reals508.903,52148.556,9329,19
VIII Variació d'actius financers20.000,004.967,7124,84
Total 6.781.206,515.819.793,0385,60

El percentatge d'execució del capítol VI del pressupost de despeses (inversions reals) s'explica pel fet que el cost del disseny i implementació del model estandarditzat de processos estadístics GSBPM en els processos de producció, que inicialment estava pressupostat com a inversió (capítol VI), va ser transferit al capítol II, per tal com aquesta despesa es fa per mitjà del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya (CTTI).

Amb relació a la despesa executada, subratllem la inversió realitzada en els tres aspectes següents:

 • solucions tecnològiques al servei de la producció i la difusió estadística
 • nous projectes de producció i coordinació estadística
 • convenis per a la recerca subscrits amb diversos centres universitaris

Pel que fa a la despesa vinculada a actuacions estadístiques, destaquem (per la seva importància i complexitat) l'operació Clima empresarial i el Marc Input-Output de Catalunya 2011.

Pressupost 2014. Estat d'ingressos
Capítol Concepte Pressupost 2014 Drets liquidats Recaptat Pendent de cobrament
Unitats: en euros.
III Taxes, béns i altres ingressos83.300,0067.458,1267.446,1212,00
IV Transferències corrents6.078.993,006.078.993,004.559.244,751.519.748,25
V Ingressos patrimonials10,000,000,000,00
VII Transferències de capital598.903,52598.903,52449.177,67149.725,85
VIII Variació d'actius financers20.000,004.728,594.728,590,00
Total 6.781.206,526.750.083,235.080.597,131.669.486,10

Destaquem els ingressos provinents, per primera vegada, del pagament de taxes pels serveis d'expedició de certificacions oficials i per la prestació del servei de resultats específics d'estadístiques d'interès de la Generalitat.

Expedients de contractació tramitats durant l'any 2014
Contractes anuals Contractes pluriennals Total Import (en euros)
Oberts 10147.553,00
Negociats 505213.677,12
Menors/factures directes 1660166728.205,52
Total 1720172989.435,64

11.3. lnstal·lacions

Aquest any 2014 s'han fet intervencions puntuals en espais i instal·lacions.

Algunes d'aquestes intervencions responen a criteris de prevenció de riscos laborals i altres s'adrecen a millorar les condicions d'ús de l'edifici.

Pel que fa a l'àmbit de la prevenció de riscos destaquem les actuacions següents, per l'impacte que tenen en l'organització:

 • actualització del Pla d'autoprotecció de l'edifici i difusió del Pla a la intranet
 • composició i telèfons de localització dels equips d'emergència
 • publicació d'un tríptic informatiu que il·lustra com actuar en cas d'emergència

Altres mesures en matèria de prevenció de riscos de les instal·lacions són:

 • Habilitació d'un espai de primers auxilis a la primera planta per facilitar el trasllat de persones en llitera (en substitució del que hi havia a la setena planta). Millora de l'equipament amb la instal·lació d'un rentamans i un escalfador d'aigua sanitari.
 • Instal·lació d'un aparell desfibril·lador semiautomàtic (a la planta baixa de l'edifici, al costat del servei de seguretat), a instància de l'Idescat.
 • Substitució de dues màquines que alimenten el sistema d'aire fred de l'edifici per dues de noves que no emeten gasos perjudicials per a la capa d'ozó (a la planta vuitena de l'edifici).
 • Instal·lació d'un sistema de desbloqueig dels ascensors que permet el funcionament automàtic en cas de bloqueig per alarma.
 • Actualització dels senyals que identifiquen riscos propis de les instal·lacions en espais interiors.
 • Activitats de formació diverses:
  • suport vital bàsic (reanimació)
  • ús de l'aparell desfibril·lador per al personal de seguretat i de primers auxilis i per al cap d'intervenció
  • lluita contra el foc per al personal dels equips d'emergència

Amb aquestes intervencions s'ha completat el mapa d'accions de millora que va identificar l'auditoria de prevenció de riscos feta pel Servei de Prevenció de Riscos del Departament d'Economia i Coneixement.

A més, destaquem el bon resultat del simulacre d'evacuació de l'edifici, supervisat pel Servei de Prevenció del Departament d'Economia i Coneixement (4 de desembre de 2014). En el simulacre hem avaluat la sortida ordenada del personal i el temps emprat en l'evacuació de l'edifici, que va ser substancialment inferior al del simulacre anterior. Aquest resultat ha merescut la felicitació del mateix Servei de Prevenció del Departament d'Economia i Coneixement.

Intervencions destacades en l'entorn de treball

Entre les intervencions orientades a la millora de l'entorn de treball, destaquem el següent:

 • Mesures protectores de les dades emmagatzemades per elaborar estadístiques al Centre de Dades.
  • instal·lació d'un sistema de detecció i acció contra l'excés d'humitat ambiental
  • connexió dels aparells refrigeradors a un sistema d'alimentació ininterrompuda, que proporciona autonomia als aparells actuals en cas de tall de subministrament elèctric
 • Substitució de la font d'aigua existent per una altra amb aigua calenta i instal·lació d'un sistema de sortida de fums i olors al menjador.
 • Adequació de la retolació dels espais interiors de l'edifici d'acord amb la nova estructura organitzativa que resulta del Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya.
 • Adquisició d'un nou aparell destructor de documents per a la biblioteca.

11.4. Recursos humans

Aquest any, amb motiu dels nous horaris de treball introduïts pel Decret 48/2014, de 8 d'abril, i de les noves regulacions de permisos i absències horàries recuperables, la Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals ha fet un esforç per acompanyar les persones en la resolució d'incidències horàries i reforçar l'atenció personalitzada de suport a la gestió.

Una altra actuació destacada és l'adaptació de l'estructura organitzativa interna als canvis introduïts pel nou Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Idescat, que ha comportat la redefinició dels manuals d'organització corresponents als llocs d'estructura (subdireccions generals, àrees i servei) i la modificació de la relació de llocs de treball.

Destaquem també els esforços per minimitzar l'impacte de la inclusió de tots els llocs de tècnic o tècnica de gestió, amb funcions d'estadístic/a, a la convocatòria de concurs general de mèrits i capacitats per a la provisió de llocs de treball d'aquest cos. Així, dels tretze llocs susceptibles d'integrar-se a l'oferta, han estat cinc els llocs de treball que han sortit a concurs, guanyats per funcionaris del cos de gestió.

Al llarg de l'exercici s'han jubilat tres persones, que no s'han substituït, ja que l'Acord de Govern, de 23 de desembre de 2013 (vigent durant el 2014) preveu la supressió definitiva dels llocs de treball que esdevinguin vacants per causa de jubilació o altres assimilables a la jubilació.

D'altra banda, s'ha mantingut l'esforç de consolidació de llocs de treball iniciat fa dos anys, amb la tramitació de diferents concursos específics de mèrits i capacitats per a la provisió de set llocs de treball de caràcter singular i de comandament.

Finalment, s'ha incorporat a l'organització una nova persona per substituir la reducció de jornada d'una treballadora que, al seu torn, ha accedit a la jubilació parcial anticipada. És per aquest motiu que aquesta incorporació no ha significat un increment real del nombre d'efectius en la plantilla.

Expedients gestionats pel Servei d'Organització i Recursos Humans. 2014
Nombre
Expedients de reconeixement de l'antiguitat i de triennis 28
Situacions administratives 6
Expedients de jubilació 4
Sol·licituds tramitades per ATRI 3.750
justificacions de no presència 527
permisos per assumptes personals 1.341
vacances 378
absències 1.274
altres permisos 230
Expedients de compatibilitat 3
Expedients de modificació de la relació de llocs de treball 21
Llocs proveïts mitjançant concurs de mèrits 7
Expedients de concessió de bestretes al personal 4
Tramitació d'expedients d'incapacitat temporal 32
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2014. Per sexe i unitat
Dones Homes Total
Direcció 213
Producció i Coordinació 331952
Informació i Comunicació 201939
Administració i Serveis Generals 6511
Total 6144105
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2014. Per grups i unitat
Alts càrrecs Subgrup A1 Subgrup A2 Subgrup C1 Subgrup C2 Agrupacions professionals
Direcció 100020
Producció i Coordinació 02224510
Informació i Comunicació 01518411
Administració i Serveis Generals 062210
Total 143441151
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2014. Per vinculació i unitat
Alts càrrecs Funcionaris Interins Laborals indefinits Laborals temporals Total
Direcció 120003
Producció i Coordinació 030117452
Informació i Difusió Estadística 02228739
Administració i Serveis Generals 0911011
Total 163141611105
Distribució del personal de l'Idescat a 31 de desembre de 2014. Per grups d'edat
Grup d'edat Nombre de persones % del total
Fins a 30 21,90
De 31 a 40 1413,34
De 41 a 50 4744,76
De 51 i més 4240,00
Total 105100,00

Formació adreçada al personal de l'Idescat

Aquest any l'Idescat ha fet un salt qualitatiu en matèria de formació a les persones. Al costat dels programes formatius del Departament d'Economia i Coneixement i de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, ha definit un programa de formació propi, complementari dels altres dos, a partir de la identificació i proposta de necessitats en àrees comunes feta pels òrgans directius, que ha comptat amb l'acord dels representants dels treballadors.

A més, per mitjà d'un qüestionari de detecció de necessitats formatives, ha recollit informació d'interès en àrees de coneixement com l'ofimàtica, la comunicació i habilitats, l'anglès, la prevenció de riscos i altres.

La informació resultant servirà per dissenyar, un cop escoltada la representació dels treballadors, el Pla de formació de l'Idescat del 2015.

D'altra banda, durant l'any 2014 i seguint la línia iniciada l'any passat, l'Idescat ha impartit un curs de llengua anglesa de nivell mitjà, de 60 hores de durada, que han seguit 29 persones. També ha organitzat, per a les persones amb nivells més avançats, dos grups de conversa en llengua anglesa, en què han participat 22 persones (11 en cada grup).

L'oferta formativa en llengua anglesa s'ha completat amb l'assistència d'altres persones als cursos virtuals organitzats pel Departament d'Economia i Coneixement.

A més, i atenent els canvis organitzatius que s'han produït pel nou Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya, s'ha organitzat un curs de lideratge i gestió d'equips, de 10 hores de durada, adreçat a subdirectors generals, responsables d'àrea i cap de servei, amb l'objectiu de dotar d'eines de gestió la nova estructura directiva de l'Idescat.

En general, s'ha incrementat el nombre de cursos i d'hores impartides respecte a l'any precedent, sobretot en llengua anglesa, en l'ús d'aplicacions i programes informàtics (Excel, Word, Access, Web 2.0, etc.) i en prevenció de riscos.

En el curs de prevenció de riscos s'ha tractat dels temes següents, entre altres:

 • primers auxilis
 • protecció contra incendis
 • prevenció de trastorns musculoesquelètics
 • suport vital bàsic i aparell desfibril·lador (formació a vuit treballadors de l'Idescat i a les dues persones que presten normalment el servei de seguretat a l'edifici)
Formació que ha rebut el personal de l'Idescat durant el 2014
Activitats formatives Cursos Hores Assistents
Formació en coneixements bàsics i avançats de caràcter generalista per als grups A, B, C, D i E 84317
Formació en eines i habilitats relacionades amb els llocs de treball 1011517
Formació en l'ús de les noves tecnologies i aplicacions informàtiques 1919026
Assistències a activitats externes especialitzades en matèria estadística 1313831
Formació en llengua anglesa 619429
Formació directiva 313512
Formació en prevenció de riscos laborals 116429
Formació en seguretat de la informació 1127
Total 65865181

11.5. Organigrama

Junta de Govern
President
Conseller d'Economia i Coneixement Sr. Andreu Mas-Colell
Vocals
Secretari general d'Economia i Coneixement Sr. Albert Carreras de Odriozola
Director general de Política i Promoció Econòmica Sr. Albert Carné Hernàndez
Director de l'Idescat Sr. Frederic Udina
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Josep Anton Mundó i Balcells
Representant del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Josep Maria Argimon i Pallàs
Secretària Sra. Mercè Perelló i Jané
Estructura organitzativa de l'Idescat fins al 30 d'abril de 2014
Director Sr. Frederic Udina
Subdirecció General de Producció i Coordinació Estadística Sra. Cristina Rovira i Trepat
Àrea de Producció d'Estadístiques Econòmiques Sr. Àlex Costa Saénz de San Pedro
Àrea de Producció d'Estadístiques Demogràfiques Sra. Mireia Farré Mallofré
Àrea de Producció d'Estadístiques Socials Sra. Marta Masats i Folgueras
Àrea d'Assistència Tècnica Estadística Sr. Enric Ripoll i Font
Subdirecció General d'Informació i Difusió Estadística Sr. Josep Sort i Ticó
Àrea de Serveis de Difusió Estadística Sr. Josep Jiménez i Casanellas
Àrea de Sistemes d'Informació Estadística Sra. Estela Tonzán i Orio
Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals Sra. Mercè Perelló i Jané
Àrea de Processament de Dades Vacant
Estructura organitzativa de l'Idescat a partir de l'1 de maig de 2014
Director Sr. Frederic Udina
Subdirecció General de Producció i Coordinació Sra. Cristina Rovira i Trepat
Àrea d'Economia i Societat Sr. Pere Orriols Tubella
Àrea de Població i Territori Sra. Mireia Farré Mallofré
Àrea d'Empresa i Ocupació Vacant
Àrea d'Estàndards i Qualitat Sr. Josep M. Martínez López
Subdirecció General d'Informació i Comunicació Sr. Josep Sort i Ticó
Àrea de Comunicació i Difusió Sr. Josep Jiménez i Casanellas
Àrea de Tecnologies de la Informació Sra. Estela Tonzán i Orio
Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals Sra. Mercè Perelló i Jané
Servei d'Organització i Recursos Humans Sr. Jordi Pelejero Serra

Equip de persones que han treballat a l'Idescat durant l'any 2014

Maria Alba | Rosa Almirall | Lourdes Alonso | Josep Aparicio | Josep Arnau | Elisabet Aznar | Jordi Bacaria | Xavier Badosa | Núria Baluda | Susanna Ber | Núria Bové | Elisabeth Cañellas | Elisabet Campos | Maite Caramazana | Marta Casals | Anna Castanyer | Yolanda Celades | Yan Hong Chen | Gabriel de la Coba | Pilar Colàs | Roser Condal | Antoni Contel | Àlex Costa | Miquel Delgado | María José Domènech | Mercè Duch | Manel Falguera | Mireia Farré | Mariona Ferret | Isabel Fontana | Esther García | Isabel García | Mònica Gasulla | Josep Gil | Clemente Gómez | Àngels Gómez | Ignacio González | Fèlix González | César González | Pat Gràcia | Roser Güell | Cristina Guisande | Marià Herrero | Josep Jiménez | Jaume Jose | Teresa Junqueras | Anna Maria Lahosà | Francesc Xavier López | Juan Francisco López | José Luis Lorente | Lourdes Lucas | Carme Luna | Teresa M. Mallo | Cati Manuel | Javier Mariscal | Josep M. Martínez | Isabel Martos | Marta Masats | Verònica Mata | Vicenç Meléndez | Anna Mompart | Conxita Mompeó | Beatriz Montes | Dolors Móstoles | Ma. Luz Muñoz | Jesús Muñoz | Montserrat Navarro | Eulàlia Oller | Pere Orriols | Maria Josep Ortega | Àlex Palau | Immaculada Paltré | Marcos Pardal | Jordi Pelejero | Mercè Perelló | Antoni Pérez | Josep Lluís Pérez | José Manuel Pérez | Juan José Píriz | Sergi Plaza | Núria Quintana | Jordi Puente | Mònica Reyes | Enric Ripoll | Anna Isabel Rodríguez | Eva Maria Roldán | M. Victòria Rovira | M. Cristina Rovira | David Royo | Montserrat Royuela | Jaume Ruaix | Francesc Ruiz | Cecília Ruiz | Núria Ruiz | Marta Sala | Josep Anton Sánchez | Sílvia Sans | Joan Serra | Elena Serrat | Albert Soria | Josep Sort | Pilar Subirón | Eduard Suñé | Angel Tendillo | Estela Tonzán | Clara Torras | Miquel Trobat | Frederic Udina | Esther Urrutia | Núria Villanueva