Saltar al contingut principal

Població. Per sexe

Població. Per sexe Catalunya. 1r semestre del 2024 (p)
Valor Variació interanual Variació interanual (%)
Total 8.016.606 114.643 1,5
Homes 3.945.812 58.589 1,5
Dones 4.070.794 56.054 1,4
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població.
Nota: Les dades del 1r semestre són a 1 de gener i les del 2n semestre són a 1 de juliol.
(p) Dada provisional.
Població. Per sexe Espanya. 1r semestre del 2024 (p)
Valor Variació interanual Variació interanual (%)
Total 48.592.909 507.548 1,1
Homes 23.807.546 241.953 1,0
Dones 24.785.363 265.595 1,1
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Enquesta continua de població.
Nota: Les dades del 1r semestre són a 1 de gener i les del 2n semestre són a 1 de juliol.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 15 de maig de 2024.

Nota metodològica

La font de les dades sobre l'estructura per sexe i edat de la població de Catalunya són les Estimacions de població , elaborades per l'Idescat. Les estimacions de població són una font de base censal que té per objectiu proporcionar una sèrie temporal homogènia des del 1981 sobre l'evolució semetral de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.