Enquesta de clima empresarial M

L'Enquesta de clima empresarial és una operació estadística de periodicitat trimestral que recull l'opinió dels representants de les empreses, amb activitat a Catalunya, sobre l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa.

El principal objectiu d'aquesta estadística és detectar els canvis de tendència en el cicle econòmic de manera àgil i ràpida a partir de la informació facilitada per les empreses.

Aquesta estadística, que elaboren conjuntament l'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona, presenta resultats trimestrals per als sectors industrial, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis.

L'Idescat difon els resultats per a cada un dels sectors desagregats per grandària de l'empresa i per branques d'activitat, llevat dels sectors de l'hostaleria i de la construcció. En el cas del sector de l'hostaleria, els resultats es publiquen també per zones turístiques.

La informació obtinguda de l'Enquesta de clima empresarial permet alhora el càlcul de l'índex de confiança empresarial harmonitzat, operació realitzada conjuntament amb l'INE per mitjà d'un conveni de col·laboració.

Per disposar d'informació més detallada de l'Enquesta de clima empresarial es pot consultar l'apartat sobre la fase de recollida.

Índex [+]

En altres seccions

Taules bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/clem

Sou aquí: