Saltar al contingut principal

CLEM Enquesta de clima empresarial

L'Enquesta de clima empresarial és una operació estadística de periodicitat trimestral que recull l'opinió dels representants de les empreses amb activitat a Catalunya sobre l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa.

El principal objectiu d'aquesta estadística és detectar els canvis de tendència en el cicle econòmic de manera àgil i ràpida a partir de la informació facilitada per les empreses.

Aquesta estadística, que elaboren conjuntament l'Idescat i la Cambra de Comerç de Barcelona, presenta resultats trimestrals per als sectors industrial, construcció, comerç, hostaleria i resta de serveis.

L'Idescat difon els resultats per a cada un dels sectors desagregats per grandària de l'empresa i per branques d'activitat, llevat dels sectors de l'hostaleria i de la construcció. En el cas del sector de l'hostaleria, els resultats també es publiquen per zones turístiques.

La informació obtinguda de l'Enquesta de clima empresarial permet alhora el càlcul de l'índex de confiança empresarial harmonitzat, operació realitzada conjuntament amb l'INE per mitjà d'un conveni de col·laboració.

A més de les preguntes bàsiques per conèixer la situació i l'evolució del negoci en un període determinat, el qüestionari de l'Enquesta recull cada trimestre informació d'àmbits d'interès en l'entorn empresarial a través del Mòdul d'actualitat empresarial.

Des del primer trimestre del 2020 i fins al primer trimestre del 2022, els mòduls d'actualitat empresarial ofereixen informació sobre l'impacte de la crisi sanitària de la covid-19.

En altres seccions

Taules bàsiques

Indicadors bàsics de Catalunya