Saltar al contingut principal

ICEH Indicadors de confiança empresarial

L'índex de confiança empresarial harmonitzat sintetitza l'opinió dels empresaris sobre la situació actual i futura de l'activitat del seu negoci amb l'objectiu d'anticipar l'evolució de l'economia.

L'Idescat elabora l'índex de confiança empresarial harmonitzat per al conjunt de Catalunya, i el desagrega per sectors d'activitat (indústria, construcció, comerç, hostaleria i transport i resta de serveis), per grandària de l'establiment i per demarcacions camerals (o agrupacions).

La variable utilitzada en el càlcul és la marxa del negoci de l'establiment en el trimestre finalitzat (situació) i en el trimestre entrant (expectatives). L'índex de confiança empresarial harmonitzat es calcula utilitzant com a base el primer trimestre del 2013.

Les dades per al càlcul provenen de la integració de la mostra de l'Enquesta de clima empresarial, que elabora l'Idescat amb la Cambra de Comerç de Barcelona, i de la mostra per a Catalunya de l'enquesta Indicadors de confiança empresarial, que realitza l'INE.

Taules bàsiques

Indicadors de conjuntura econòmica