Saltar al contingut principal

Estructura organitzativa de l'Idescat

L'Idescat s'estructura, sota la dependència del director o directora, en les subdireccions generals següents, que s'organitzen per àrees funcionals, i en un servei.

Subdirecció General de Producció i Coordinació

S'ocupa d'elaborar les estadístiques que pertoquen a l'Idescat, així com de la coordinació tècnica de l'activitat estadística de les institucions integrades en el Sistema estadístic de Catalunya.

  • Àrea d'Economia i Societat
  • Àrea de Població i Territori
  • Àrea d'Empresa i Ocupació
  • Àrea d'Estàndards i Qualitat

Subdirecció General d'Informació i Comunicació

S'encarrega de promoure i garantir la difusió i accessibilitat als resultats de les activitats estadístiques, elaborar els productes de síntesi, gestionar els sistemes i recursos tecnològics per a la informació i la comunicació, i desenvolupar les bases de dades necessàries per al recull, elaboració i comunicació de les estadístiques.

  • Àrea de Comunicació
  • Àrea de Serveis i Continguts Digitals
  • Àrea de Tecnologies de la Informació

Subdirecció General d'Administració i Serveis Generals

S'ocupa de la supervisió i coordinació de la gestió econòmica i pressupostària, de l'impuls de les polítiques de recursos humans, de l'administració dels recursos materials, així com de la direcció dels serveis jurídics i de la seguretat en matèria d'informació.

  • Servei d'Organització i Recursos Humans
Membres
Director
Subdirectora general de Producció i Coordinació
Àrea d'Economia i Societat
Àrea de Població i Territori
Àrea d'Empresa i Ocupació
Àrea d'Estàndards i Qualitat
Subdirector general d'Informació i Comunicació
Àrea de Comunicació
Àrea de Serveis i Continguts Digitals
Àrea de Tecnologies de la Informació
Subdirector general d'Administració i Serveis Generals
Servei d'Organització i Recursos Humans