Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2017

El Programa anual d'actuació estadística estableix la descripció tècnica de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de dur a terme durant l'any 2017 en desplegament del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Com a principals novetats d'activitat estadística cal destacar: les projeccions de població en edat escolar, els indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia, les estadístiques financeres, l'estadística de les relacions econòmiques de la Generalitat amb el sector no lucratiu, l'estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris, l'estadística de la natalitat a la ciutat de Barcelona o els indicadors de benestar i progrés social, entre altres novetats. També s'inicien el treballs d'una nova edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població, de l'Enquesta a la joventut, de l'Enquesta de seguretat pública, de l'Estadística de pràctica esportiva i de l'Enquesta de condicions de vida.

Aquest és el primer programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Actuacions per àmbits d'activitat estadística i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Població 24226
Economia 35237
Sectors econòmics 66369
Treball i societat 61566
Condicions de vida i protecció social 351045
Territori i medi ambient 35035
Metodologia i normalització estadística 707
Registres estadístics i directoris 707
Georeferenciació i estadística de base territorial 11011
Indicadors i estadística de síntesi 314
Difusió i promoció de l'estadística 224
Total 28625311
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Departaments de la Generalitat de Catalunya 17516191
Institut d'Estadística de Catalunya 9113104
Total Generalitat de Catalunya (incloent-hi duplicitats) (*) 26629295
Entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya 39342
Total (incloent-hi duplicitats) (*) 30430334
Total (sense duplicitats) 28625311
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun d'aquests. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Nombre d'actuacions i costos anuals directes per tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Nombre d'actuacions 28625311
Cost directe total (en €) 9.349.369953.26410.302.633
Cost directe mitjà (en €) 32.69038.13133.127