Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2024

El Programa anual d'actuació estadística estableix la descripció tècnica de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de dur a terme durant l'any 2024, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 prorrogat per als anys 2021, 2022, 2023 i 2024, d'acord amb l'article 41, apartat 2, de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Com a novetats s'incorporen les dades censals de població i habitatge corresponents als anys 2022 i 2023, els Indicadors de sostenibilitat del turisme (d'acord amb les recomanacions metodològiques de les principals organitzacions internacionals sobre el sector turístic), els treballs per oficialitzar la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2025, que actualitzarà la vigent CCAE-2009 a fi d'harmonitzar-la amb la NACE Rev. 2.1 i les Projeccions de llars 2021–2046, que proporcionaran dades desagregades segons el nombre de persones, sexe i edat, i any per any en el cas de Catalunya, comarques, àmbits del Pla territorial i províncies, i per al període 2021–2041 en el cas dels municipis.

Durant el 2024, entre altres actuacions estadístiques es portarà a terme l'estudi de viabilitat per a una nova edició del Compte satèl·lit de la producció domèstica, que permetrà estimar el valor econòmic de la producció de béns i serveis generada per les llars catalanes. Pel que fa a resultats estadístics, es preveu difondre les dades de la cinquena edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població 2023, per conèixer la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües en els espais de relació personal, així com informació específica sobre l'aranès. També es preveu difondre dades de l'Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars 2023, que en aquesta edició incorpora preguntes sobre el teletreball per conèixer-ne el grau d'implantació i la seva evolució respecte al període anterior a la pandèmia. També hi ha prevista la difusió de resultats de l'Enquesta de salut de la població 2023, que per primera vegada inclou les persones institucionalitzades en residències per a gent gran i, finalment, de l'Enquesta de condicions de vida, que permet conèixer la distribució anual de la renda i les característiques de les llars en situació de risc de pobresa.

També es portarà a terme la validació i explotació dels treballs de camp de l'Enquesta de consums intermedis, en desenvolupament del Marc input-output de Catalunya 2021 i d'acord amb la Revisió estadística 2024 prevista per Eurostat, que ha de generar uns primers resultats conciliats d'usos i recursos per a l'economia catalana. Igualment, es preveu la realització de la fase pilot de l'Enquesta sobre els orígens i les trajectòries de la població resident a Catalunya, a fi de millorar el coneixement sobre la diversitat i les condicions de vida de la població resident en funció dels seus orígens i en una perspectiva interseccional.

D'altra banda, es destaquen els treballs de camp d'una nova edició de l'Enquesta de qualitat i condicions de treball 2024, així com la continuïtat del treball de camp de l'Enquesta de l'ús del temps 2023–2024, d'acord amb la metodologia harmonitzada d'Eurostat, que permetrà conèixer el temps dedicat a les activitats diàries o la distribució entre el treball remunerat i el treball no remunerat. També es portaran a terme els treballs de camp següents: els Mòduls sobre qüestions d'actualitat empresarial que trimestralment inclou l'Enquesta de clima empresarial; els de l'Enquesta de mobilitat quotidiana a l'Alt Pirineu i Aran i els de l'Enquesta de mobilitat en dia feiner. Finalment, s'abordaran els treballs previs per a una nova edició de l'Enquesta econòmica dels serveis socials, que s'executarà durant l'any 2025.

En l'àmbit dels indicadors i l'estadística de síntesi, cal ressaltar la construcció i difusió dels Indicadors de l'economia circular, la publicació de nous resultats dels Indicadors de l'economia blava i dels Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS), d'acord amb les bateries de la UE i NU, de l'Índex d'igualtat de gènere i de l'Índex socioeconòmic territorial.

Aquest és el vuitè programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, prorrogat per als anys any 2021, 2022, 2023 i 2024.

Actuacions per àmbits d'activitat estadística i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Població 21734
Economia 33134
Sectors econòmics 66066
Treball i societat 61566
Condicions de vida i protecció social 37239
Territori i medi ambient 36036
Metodologia i normalització 437
Registres estadístics i directoris 628
Georeferenciació i estadística de base territorial 314
Indicadors i estadística de síntesi 9211
Difusió i promoció de l'estadística 101
Total 27723300
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Departaments de la Generalitat de Catalunya (*) 1759184
Institut d'Estadística de Catalunya (*) 9616112
Entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya (*) 18119
Total (sense duplicitats) 27723300
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun d'aquests. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Nombre d'actuacions i costos anuals directes estimats per tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Nombre d'actuacions 27723300
Cost directe total estimat (en €) 10.942.4001.112.00012.054.400
Cost directe mitjà estimat (en €) 39.50348.34840.181