Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2015

Aquest programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2015. Com a principals novetats destaquen el sistema d'indicadors sobre la infància i l'adolescència, l'Estadística del voluntariat, l'Enquesta de seguretat pública, l'Enquesta de mobilitat en dia feiner i l'Estadística dels costos del transport, entre d'altres. Així mateix, es continua amb les tasques d'elaboració del sistema integrat d'informació estadística a partir de les bases tecnològiques i funcionals definides per la Plataforma Cerdà. El nucli d'aquest sistema està constituït pels registres estadístics de població, empreses i territori. Aquest és el cinquè programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, prorrogat automàticament mentre no entri en vigor un nou Pla, tal com preveu la mateixa norma.

Actuacions per eixos estratègics i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Població 190322
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1241616156
Comptes i macromagnituds econòmiques 8778102
Activitats estadístiques instrumentals 202123
Difusió estadística 191323
Total 2692631326
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Departaments de la Generalitat de Catalunya 1531714184
Idescat 951019124
Total Generalitat de Catalunya (incloent-hi duplicitats) (*) 2482733308
Total entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya 371139
Total (incloent-hi duplicitats) (*) 2852834347
Total (sense duplicitats) 2692631326
Nombre d'actuacions i costos anuals directes estimats per tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Nombre d'actuacions 2692631326
Cost directe total estimat (en €) 7.833.145602.600778.0009.213.745
Cost directe mitjà estimat (en €) 29.11923.17725.09728.263