Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2018

El Programa anual d'actuació estadística estableix la descripció tècnica de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de dur a terme durant l'any 2018 en desplegament del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Com a principals novetats d'activitat estadística, cal destacar el Compte satèl·lit del turisme de Catalunya, que permetrà disposar, entre altra informació, del càlcul del PIB del sector turístic, o l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària, que esdevé la primera enquesta que es fa a Catalunya sobre aquest sector. També són novetat, entre d'altres, el Compte de fluxos de materials, que proporcionarà per primera vegada a Catalunya un conjunt d'indicadors de l'ús de recursos naturals, l'Estadística dels comptes de xarxes socials de la Generalitat, l'Estadística dels alumnes matriculats a inici de curs, les Estimacions de població centenària o l'inici dels treballs per a l'elaboració de l'Índex d'igualtat de gènere, que permetrà avaluar l'estat i l'evolució temporal en la igualtat de gènere.

Aquest és el segon programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Actuacions per àmbits d'activitat estadística i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Població 24731
Economia 36440
Sectors econòmics 66268
Treball i societat 59564
Condicions de vida i protecció social 37845
Territori i medi ambient 35136
Metodologia i normalització 718
Registres estadístics i directoris 718
Georeferenciació i estadística de base territorial 11011
Indicadors i estadística de síntesi 325
Difusió i promoció de l'estadística 314
Total 28832320
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Departaments de la Generalitat de Catalunya 17220192
Institut d'Estadística de Catalunya 9319112
Total Generalitat de Catalunya (incloent-hi duplicitats) (*) 26539304
Entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya 35237
Total (sense duplicitats) 28832320
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun d'aquests. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Nombre d'actuacions i costos anuals directes per tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Nombre d'actuacions 28832320
Cost directe total (en €) 10.008.3401.405.60011.413.940
Cost directe mitjà (en €) 34.75143.92535.669