Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2021

El Programa anual d'actuació estadística estableix la descripció tècnica de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de dur a terme durant l'any 2021, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 prorrogat per a l'any 2021 d'acord amb l'article 41 apartat 2 de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Durant el 2021, s'incorporen com a novetats els Indicadors de l'economia blava, que integren informació sobre els sectors econòmics relacionats amb el mar (pesca professional i recreativa, aqüicultura, turisme marítim, activitats maritimorecreatives i esportives, transport marítim i ports, entre altres), els Indicadors COVID-19, que aporten informació sobre la situació i l'evolució de la pandèmia, els Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible ODS de Nacions Unides a Catalunya amb la construcció d'un marc d'indicadors anuals que prenen com a referència la bateria d'indicadors de NU, en la qual aniran incorporant de manera progressiva i continuada tots aquells que superin els criteris de qualitat, solidesa i adequació als criteris metodològics preestablerts, i que constitueixen un complement al sistema d'Indicadors ODS d'Eurostat que ja s'estan publicant i que proporcionen resultats comparables de Catalunya amb els països de la UE.

Es destaca, també, la publicació de resultats estadístics de la 3a edició de l'Enquesta econòmica dels serveis socials, que ofereix informació de l'activitat, capacitat, personal i l'abast econòmic dels serveis socials; l'Estadística d'informes d'estrangeria, amb informació relativa a les persones que sol·liciten reagrupament familiar o renovació de les autoritzacions de residència, entre altres qüestions; la difusió i anàlisi de les Projeccions de llars 2018–2048, que proporcionaran resultats del nombre i la grandària de les llars de Catalunya.

També, cal esmentar els treballs metodològics de les Projeccions de població activa per avaluar els efectius de la població activa a Catalunya en el període 2018–2061; l'Índex d'envelliment actiu, amb l'objectiu de mesurar el nivell de vida independent que tenen les persones grans, la seva participació en el treball remunerat i en activitats socials, així com la capacitat per envellir activament, d'acord amb la metodologia emprada per Eurostat; la revisió, actualització i difusió de resultats de l'Índex d'igualtat de gènere per a Catalunya, i de l'Estadística sobre els usos lingüístics de les persones sordes i de la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana, que permetrà conèixer la composició i característiques d'aquest col·lectiu de persones amb discapacitat auditiva.

Es destaca, també, l'Estadística de violència masclista detectada al sistema sanitari públic de Catalunya a partir de la informació del Sistema Integral d'Informació Sanitària; una nova edició de l'Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona; la participació en els treballs dels Censos de població i habitatge 2021, i la finalització dels treballs preparatoris de l'Enquesta de l'ús del temps (EUT), i la previsió d'iniciar la recollida d'informació durant el darrer trimestre. L'EUT permet obtenir informació sobre la dedicació de la població a les activitats diàries, com ara el temps dedicat al treball remunerat i no remunerat, o aspectes d'especial incidència en les anàlisis per gènere.

En l'àmbit d'economia i sectors econòmics, es donarà continuïtat a les tasques d'elaboració del projecte tècnic del nou Marc Input-Output de Catalunya, que constitueix la base sobre la qual s'articulen totes les estimacions macroeconòmiques de Catalunya; es farà el treball de camp de l'Enquesta territorial sobre equipament i ús de les TIC a les llars, i es difondrà per primera vegada resultats sobre els Indicadors dels sector i productes d'alta tecnologia.

En darrer terme, cal esmentar els treballs de camp d'enquestes com l'Enquesta de mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines, l'Enquesta de violència masclista a Catalunya, l'Estadística de la pràctica esportiva de menors, l'Enquesta de participació cultural, i l'Enquesta de mobilitat en dia feiner, entre altres, així com els treballs preparatoris de l'Enquesta a la joventut de Catalunya i de l'Enquesta de mobilitat quotidiana a l'Alt Pirineu i Aran.

Aquest és el cinquè programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, prorrogat per a l'any 2021.

Actuacions per àmbits d'activitat estadística i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Població 29736
Economia 35439
Sectors econòmics 65166
Treball i societat 561066
Condicions de vida i protecció social 371047
Territori i medi ambient 36036
Metodologia i normalització 718
Registres estadístics i directoris 718
Georeferenciació i estadística de base territorial 10111
Indicadors i estadística de síntesi 358
Difusió i promoció de l'estadística 202
Total 28740327
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Departaments de la Generalitat de Catalunya (*) 16727194
Institut d'Estadística de Catalunya (*) 9618114
Entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya (*) 39443
Total (sense duplicitats) 28740327
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun d'aquests. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Nombre d'actuacions i costos anuals directes estimats per tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Nombre d'actuacions 28740327
Cost directe total estimat (en €) 10.072.4501.654.46011.726.910
Cost directe mitjà estimat (en €) 35.09641.36235.862