Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2020

El Programa anual d'actuació estadística estableix la descripció tècnica de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de dur a terme durant l'any 2020, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Durant el 2020, es disposarà per primera vegada de resultats estadístics provinents de les Projeccions de població municipals de tots els municipis de Catalunya, de l'Índex d'igualtat de gènere, que és un indicador compost que mesura la distància a què es troba Catalunya per assolir la plena igualtat entre dones i homes, i que proporciona resultats comparables amb els països de la Unió Europea, i dels Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS), actuació que té com a objectiu impulsar un sistema integrat d'indicadors per donar resposta als requeriments recollits en el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.

Es destaca, també, l'Estadística de serveis socials d'atenció a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles, on s'explotarà la informació de la Xarxa d'atenció integral a les dones que pateixen violència masclista; una nova edició de l'Enquesta econòmica dels serveis socials per oferir informació de l'abast econòmic d'aquests serveis; l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat, amb informació relativa a l'activitat d'aquest col·lectiu; les Projeccions de llars, que proporcionaran resultats del nombre i la grandària de les llars de Catalunya; la participació en els treballs dels Censos de població i habitatge 2021, i la preparació de la propera edició de l'Enquesta de l'ús del temps, estadística que permet obtenir informació sobre la dedicació de les dones i dels homes a la cura de persones o a les feines de la llar sense rebre remuneració.

En l'àmbit dels comptes econòmics, es realitzarà l'avantprojecte tècnic del nou Marc Input-Output de Catalunya, que constitueix la base sobre la qual s'articulen totes les estimacions macroeconòmiques de Catalunya; es farà una revisió estadística dels Comptes anuals i trimestrals de Catalunya, que comportarà la revisió i actualització de tota la sèrie comptable 2000-2019, i es publicaran nous resultats estadístics procedents del Compte satèl·lit del turisme amb informació de l'any 2016 i del Compte de fluxos materials, on s'actualitzarà la sèrie disponible.

Així mateix, cal dir que durant el 2020 també s'obtindran resultats dels Indicadors dels sectors i productes d'alta tecnologia, de l'Estadística d'R+D a les universitats i centres de recerca, de l'Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars de l'any 2019, de l'Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris i de l'Enquesta de qualitat i condicions de treball.

En darrer terme, esmentar els treballs de camp d'enquestes de mobilitat quotidiana com l'Enquesta de mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines, l'Enquesta de participació cultural, l'Enquesta de mobilitat en dia feiner i l'Enquesta de seguretat pública, entre altres, així com els treballs preparatoris de l'Enquesta de mobilitat quotidiana a l'Alt Pirineu i Aran.

Aquest és el quart programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Actuacions per àmbits d'activitat estadística i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Població 251035
Economia 36541
Sectors econòmics 65166
Treball i societat 60868
Condicions de vida i protecció social 35843
Territori i medi ambient 36036
Metodologia i normalització 718
Registres estadístics i directoris 718
Georeferenciació i estadística de base territorial 10111
Indicadors i estadística de síntesi 235
Difusió i promoció de l'estadística 202
Total 28538323
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Departaments de la Generalitat de Catalunya (*) 16925194
Institut d'Estadística de Catalunya (*) 9119110
Entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya (*) 39544
Total (sense duplicitats) 28538323
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun d'aquests. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Nombre d'actuacions i costos anuals directes per tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Nombre d'actuacions 28538323
Cost directe total (en €) 10.029.7051.804.06011.833.765
Cost directe mitjà (en €) 35.19247.47536.637