Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2016

Aquest programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2016. Com a principals novetats destaquen l'Enquesta de violència masclista, l'Enquesta de condicions de treball, l'Estadística de participació cultural, l'Estadística de salut maternoinfantil, l'Estadística dels centres de culte, l'Estadística del transport per cable, l'Enquesta sobre l'activitat del sector comercial de la ciutat de Barcelona, l'Estadística econòmica dels serveis d'ajuda a domicili, el Projecte Qualitas o la Promoció de l'ús d'informació estadística amb finalitats de recerca i de millora de les polítiques públiques, entre d'altres. Cal fer esment, també, dels treballs preparatoris d'elaboració de l'Enquesta demogràfica, la Comptabilitat satèl·lit del turisme o l'Enquesta de joventut de Catalunya. Aquest és el sisè programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, prorrogat automàticament mentre no entri en vigor un nou Pla, tal com preveu la mateixa norma.

Actuacions per eixos estratègics i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Població 190322
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1261420160
Comptes i macromagnituds econòmiques 86510101
Activitats estadístiques instrumentals 181221
Difusió estadística 172120
Total 2662236324
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Departaments de la Generalitat de Catalunya 1481622186
Idescat 96814118
Total Generalitat de Catalunya (incloent-hi duplicitats) (*) 2442436304
Total entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya 380442
Total (incloent-hi duplicitats) (*) 2822440346
Total (sense duplicitats) 2662236324
Nombre d'actuacions i costos anuals directes per tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Nombre d'actuacions 2662236324
Cost directe total (en €) 8.231.287456.8001.215.7009.903.787
Cost directe mitjà (en €) 30.94520.76433.76930.567