Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2019

El Programa anual d'actuació estadística estableix la descripció tècnica de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de dur a terme durant l'any 2019, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Durant el 2019, es disposarà per primera vegada de resultats estadístics provinents dels Registres estadístics de població i territori, com són l'Estadística dels estudis de la població i els Sistemes de georeferenciació.

En l'àmbit de les actuacions estadístiques consolidades, al mes de juliol es difondran resultats de la quarta edició de l'Enquesta d'usos lingüístics de la població. Aquests resultats permetran disposar d'una sèrie estadística de 15 anys per analitzar l'evolució de la identificació lingüística i els usos del català i altres llengües.

També, durant el 2019 es disposarà per primera vegada de Projeccions de població municipal, que esdevindran una eina molt útil per planificar decisions futures en l'àmbit local. Pel que fa a l'activitat econòmica, es publicaran nous resultats estadístics procedents, d'una banda, del Compte satèl·lit del turisme (que permetrà disposar del càlcul del PIB del sector turístic a Catalunya) i d'altra banda, del Compte de fluxos materials (del qual es poden derivar indicadors sobre la productivitat dels recursos naturals en relació amb el PIB). El 2019 també s'obtindran resultats de l'Enquesta econòmica dels serveis d'atenció domiciliària, que esdevé la primera enquesta que es fa a Catalunya sobre aquest sector, i de l'Estadística del mercat de treball de les persones amb discapacitat.

Entre les actuacions estadístiques noves, que estan en fase preparatòria o de treball de camp, destaca la incorporació a l'estadística oficial dels Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS), per donar resposta als requeriments recollits en el Pla nacional per a la implementació de l'Agenda 2030 a Catalunya, prenent com a referència els indicadors publicats per Eurostat.

També s'executaran els treballs de camp de les Enquestes de la mobilitat quotidiana al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i a l'Àrea de Ponent, així com els treballs preparatoris per a la Classificació catalana d'educació 2019 i l'estudi de viabilitat de l'Estadística sobre la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana.

Aquest és el tercer programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020.

Actuacions per àmbits d'activitat estadística i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Població 24731
Economia 36440
Sectors econòmics 66268
Treball i societat 59867
Condicions de vida i protecció social 37845
Territori i medi ambient 35136
Metodologia i normalització 718
Registres estadístics i directoris 718
Georeferenciació i estadística de base territorial 11011
Indicadors i estadística de síntesi 235
Difusió i promoció de l'estadística 314
Total 28736323
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Departaments de la Generalitat de Catalunya 17123194
Institut d'Estadística de Catalunya 9221113
Total Generalitat de Catalunya (incloent-hi duplicitats) (*) 26344307
Entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya 35338
Total (sense duplicitats) 28736323
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun d'aquests. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Nombre d'actuacions i costos anuals directes per tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Nombre d'actuacions 28736323
Cost directe total (en €) 10.012.6881.144.60011.157.288
Cost directe mitjà (en €) 34.88731.79434.543