Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2022

El Programa anual d'actuació estadística estableix la descripció tècnica de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de dur a terme durant l'any 2022, en el marc del Pla estadístic de Catalunya 2017–2020 prorrogat per a l'any 2021 i 2022, d'acord amb l'article 41, apartat 2, de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d'estadística de Catalunya.

Durant el 2022, s'incorporen com a novetats les Projeccions de població municipals base 2021, que parteixen d'una nova base poblacional per incloure en la piràmide de partida de la projecció els efectes de la covid-19 i es revisen les hipòtesis sobre els components del creixement demogràfic (migracions, natalitat i mortalitat) i les Projeccions de població activa base 2021 per mesurar l'evolució de la força de treball en les properes dècades. Altres novetats són l'Enquesta sobre factor de risc en estudiants de secundària a la ciutat de Barcelona, per conèixer els comportaments i actituds relacionats amb la salut de la població adolescent.

Es destaca, també, la publicació, entre altres actuacions, dels resultats estadístics de l'Enquesta territorial sobre equipament i ús de TIC a les llars, que incorpora un indicador de salut relatiu a l'ús dels dispositius mòbils per poder determinar l'exposició a radiofreqüències, de l'Enquesta de condicions de vida, que permet conèixer la distribució de la renda i les característiques de les llars en situació de risc de pobresa, de l'Enquesta de violència masclista a Catalunya, de l'Enquesta de salut de la ciutat de Barcelona i de l'Índex d'envelliment actiu.

En l'àmbit dels indicadors i estadística de síntesi es destaca la continuïtat en els treballs i l'actualització dels indicadors de l'Estadística de la covid-19 que aporta informació sobre la situació i l'evolució de la pandèmia, els Indicadors dels objectius per al desenvolupament sostenible (ODS) segons les bateries d'indicadors de la UE i NU, l'Índex d'igualtat de gènere i la incorporació a l'estadística oficial de l'Índex d'economia i societat digital, un índex compost que resumeix cinc indicadors del rendiment digital d'Europa.

En darrer terme, es destaquen els treballs de camp de l'Enquesta a la joventut de Catalunya, per orientar la planificació i el disseny de les actuacions en matèria de joventut, de l'Enquesta de seguretat pública, per conèixer les experiències de victimització, els sentiments d'inseguretat i els valors dels ciutadans en matèria de seguretat i policia, de l'Enquesta de l'ús del temps, per obtenir informació sobre la dedicació de la població a les activitats diàries, com ara el temps dedicat al treball remunerat i no remunerat, o aspectes d'especial incidència en les anàlisis per gènere i de l'Estadística sobre els usos lingüístics de les persones sordes i de la comunitat signant i usuaris de llengua de signes catalana. També, les Enquestes de mobilitat quotidiana a les Comarques Gironines, a l'Àrea de Lleida (Ponent) i a l'Alt Pirineu i Aran, l'Estadística de la pràctica esportiva de menors, l'Enquesta de participació cultural, i l'Enquesta de mobilitat en dia feiner, així com els treballs preparatoris d'un nou Marc Input-Output de Catalunya que constitueix la base sobre la qual s'articulen totes les estimacions macroeconòmiques de Catalunya i de la cinquena edició de l'Enquesta d'usos lingüístics a la població.

Aquest és el sisè programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020, prorrogat per a l'any 2021 i 2022.

Actuacions per àmbits d'activitat estadística i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Població 26632
Economia 34438
Sectors econòmics 65166
Treball i societat 61970
Condicions de vida i protecció social 371148
Territori i medi ambient 36036
Metodologia i normalització 718
Registres estadístics i directoris 729
Georeferenciació i estadística de base territorial 10111
Indicadors i estadística de síntesi 4610
Difusió i promoció de l'estadística 202
Total 28941330
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Departaments de la Generalitat de Catalunya (*) 16925194
Institut d'Estadística de Catalunya (*) 9719116
Entitats territorials i altres agents del Sistema estadístic de Catalunya (*) 38543
Total (sense duplicitats) 28941330
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun d'aquests. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Nombre d'actuacions i costos anuals directes estimats per tipus d'actuació
Consolidades Noves Total
Nombre d'actuacions 28941330
Cost directe total estimat (en €) 9.763.0001.725.55011.488.550
Cost directe mitjà estimat (en €) 33.78242.08734.814