Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2011

Aquest programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2011, així com les regles de col·laboració entre les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya per executar-les. Pel que fa a novetats normatives, el Decret fa efectiva l'obligatorietat de comunicar anualment a l'Idescat la relació d'òrgans estadístics legitimats per dur a terme estadístiques oficials i que resten subjectes al secret estadístic. Així mateix, impulsa la utilització de registres administratius, com a font prioritària en la producció estadística, mitjançant la possibilitat que l'Idescat pugui fer recomanacions de caràcter tècnic per tal que els registres de nova creació puguin ser utilitzats amb finalitats estadístiques. Aquest és el primer programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.

Actuacions per eixos estratègics i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Població 180018
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1301511156
Comptes i macromagnituds econòmiques 791211102
Activitats estadístiques instrumentals 154019
Difusió estadística 200424
Total 2623126319
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Departaments de la Generalitat de Catalunya 1542317194
Idescat 8789104
Total Generalitat de Catalunya (incloent-hi duplicitats) (*) 2413126298
Total entitats territorials 230124
Total entitats de dret públic 7119
Total (incloent-hi duplicitats) (*) 2713228331
Total (sense duplicitats) 2623126319
Nombre d'actuacions i costos anuals directes estimats per tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Nombre d'actuacions 2623126319
Cost directe total estimat (en €) 10.626.000826.450853.90012.306.350
Cost directe mitjà estimat (en €) 40.55726.66032.84238.578