Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2012

Aquest programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2012. El Decret del programa anual esmentat incorpora algunes novetats normatives, com ara l'impuls efectiu de registres administratius com a font prioritària de les estadístiques mitjançant l'articulació de recomanacions tècniques per part de l'Idescat, a fi de minimitzar la càrrega estadística a les unitats informants, o bé la inscripció sistemàtica dels fitxers amb finalitats exclusivament estadístiques que es creïn o de què es disposin amb motiu del seu desplegament, a fi d'optimitzar la despesa pública en matèria estadística. Aquest és el segon programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.

Actuacions per eixos estratègics i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Població 160218
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 128157150
Comptes i macromagnituds econòmiques 751115101
Activitats estadístiques instrumentals 173020
Difusió estadística 170320
Total 2532927309
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Departaments de la Generalitat de Catalunya 1502017187
Idescat 82711100
Total Generalitat de Catalunya (incloent-hi duplicitats) (*) 2322728287
Total entitats territorials 203124
Total entitats de dret públic 121013
Total (incloent-hi duplicitats) (*) 2643129324
Total (sense duplicitats) 2532927309
Nombre d'actuacions i costos anuals directes per tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Nombre d'actuacions 2532927309
Cost directe total (en €) 9.158.330809.3001.414.30011.381.930
Cost directe mitjà (en €) 36.19927.90752.38136.835