Saltar al contingut principal

Programa anual d'actuació estadística 2014

Aquest programa té per objecte l'establiment i la descripció normalitzada de les actuacions estadístiques d'interès de la Generalitat que s'han de portar a terme durant l'any 2014. Com a principals novetats, destaquen la tabulació completa dels Censos de població i habitatge 2011, les projeccions demogràfiques, el projecte de l'Enquesta de necessitats dels serveis socials, la difusió de resultats de l'Enquesta d'usos lingüístics 2013 i l'evolució real del PIB comarcal, entre d'altres. Així mateix, es continua amb les tasques d'elaboració d'un sistema de registres estadístics format pels registres estadístics de població, empreses i territori, on s'integraran dades de fonts administratives i estadístiques, així com el disseny del futur sistema integrat d'informació estadística a l'Idescat (Plataforma Cerdà). Aquest és el quart programa que desplega el Pla estadístic de Catalunya 2011–2014.

Actuacions per eixos estratègics i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Població 190120
Cohesió social, medi ambient i sostenibilitat 1231412149
Comptes i macromagnituds econòmiques 781014102
Activitats estadístiques instrumentals 183324
Difusió estadística 161421
Total 2542834316
Actuacions per organismes responsables i tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
(*) Les actuacions amb responsabilitat compartida entre dos o més organismes es comptabilitzen en cadascun. Per aquest motiu s'indica que hi ha duplicitats.
Departaments de la Generalitat de Catalunya 1461617179
Idescat 891021120
Total Generalitat de Catalunya (incloent-hi duplicitats) (*) 2352638299
Total entitats territorials 212023
Total entitats de dret públic 6107
Total (incloent-hi duplicitats) (*) 2622938329
Total (sense duplicitats) 2542834316
Nombre d'actuacions i costos anuals directes estimats per tipus d'actuació
Consolidades En desenv. Noves Total
Nombre d'actuacions 2542834316
Cost directe total estimat (en €) 7.781.200503.9001.209.4009.494.500
Cost directe mitjà estimat (en €) 30.63517.99635.57030.046