Saltar al contingut principal

EECESS Enquesta econòmica de serveis socials

L'Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials forma part dels Comptes dels serveis socials. L'objectiu de l'estadística és obtenir informació de l'activitat i l'abast econòmic dels centres de serveis socials i dels serveis complementaris de les entitats privades sense ànim de lucre a Catalunya.

S'ofereixen dades sobre l'activitat, la capacitat, les places ocupades, el personal ocupat i voluntari, les despeses i els ingressos dels centres i les entitats. Pel que fa als centres, la informació es desagrega segons el col·lectiu atès, el tipus d'atenció que ofereixen, la grandària dels centres i la naturalesa jurídica. En el cas dels serveis complementaris de les entitats sense ànim de lucre, la informació es desagrega segons el principal col·lectiu atès i el nombre de serveis que proporcionen. Les dades es presenten per al total de Catalunya i amb una periodicitat quinquennal.

El Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies és la base informativa dels directoris d'on s'ha extret la mostra per elaborar l'enquesta. Aquesta estadística es fa mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Idescat i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.