Saltar al contingut principal

EECESS Enquesta econòmica de serveis socials

L'Enquesta econòmica de serveis socials té per objectiu obtenir informació de l'activitat i l'abast econòmic dels centres de serveis socials i dels serveis complementaris de les entitats privades de serveis socials sense ànim de lucre a Catalunya.

S'ofereixen dades sobre l'activitat, la capacitat, les places ocupades, el personal ocupat i voluntari, les despeses i els ingressos dels centres i les entitats. Pel que fa als centres, la informació es desagrega segons el col·lectiu atès, el tipus d'atenció que ofereixen, la grandària dels centres i la naturalesa jurídica. En el cas dels serveis complementaris de les entitats sense ànim de lucre, la informació es desagrega segons el principal col·lectiu atès i el nombre de serveis que proporcionen. Les dades es presenten per al total de Catalunya i amb una periodicitat quinquennal.

El Registre d'entitats, serveis i establiments de serveis socials del Departament de Drets Socials és la base informativa dels directoris d'on s'ha extret la mostra per elaborar l'enquesta. Aquesta estadística es fa mitjançant un conveni de col·laboració entre l'Idescat i el Departament de Drets Socials.