Saltar al contingut principal

CPS Comptes de la protecció social

Aquests comptes mostren les despeses i el finançament de la protecció social a Catalunya: com se'n distribueixen els recursos i com són els fluxos financers que en permeten el funcionament. Les dades es presenten de manera que els resultats siguin comparables amb altres països i territoris i la metodologia que s'ha utilitzat és la del Sistema europeu d'estadístiques de protecció social d'Eurostat (SEEPROS).

El concepte de protecció social aplicat inclou totes les intervencions d'organismes públics o privats destinades a alleugerir la càrrega que representa per a les llars i individus una sèrie establerta de riscos o necessitats, sempre que no hi hagi un acord simultani, ni recíproc, ni individual.

Les taules d'aquesta publicació presenten les principals magnituds econòmiques de la protecció social des de diferents perspectives, ja sigui en xifres absolutes i relatives, comparant entre si diferents grups de sistemes de protecció o d'unitats gestores, o bé indexant-les amb referències macroeconòmiques (PIB, població, IPC, etc.).

Com totes les sèries estadístiques d'elaboració complexa i que depenen d'un nombre significatiu de fonts i altres resultats, les dades d'aquests comptes presenten certes dificultats d'actualització i estabilització. Si a aquest fet hi afegim que la metodologia SEEPROS ha anat incorporant alguns canvis i precisions d'aspectes de la seva aplicació, s'explica l'aparició de diferències entre les sèries estadístiques publicades en diferents anys. És per això, que cada dos anys, l'Idescat publica els Comptes per als darrers cinc anys. D'aquesta manera s'elaboren sèries quinquennals sobreposades que presenten certes diferències entre elles.

L'accés a les taules corresponents a les series temporals 2001–2005, 2003–2007, 2006–2010, 2007–2011, 2008–2012 i 2009–2013 poden ser consultades en el menú que apareix al peu d'aquesta pàgina.

Per a un millor coneixement d'aquesta operació estadística es poden consultar les notes metodològiques i es pot accedir a la informació documental sobre les edicions anteriors.

Per a informació de síntesi podeu consultar l'apartat Comptes de protecció social de l'Anuari estadístic de Catalunya i els indicadors de Demografia i qualitat de vida.

En altres seccions