Saltar al contingut principal

EE Empreses i establiments

L'Estadística d'empreses i establiments presenta resultats per a Catalunya de l'explotació anual del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE. A més d'informació sobre les empreses amb seu social a Catalunya, que també difon l'INE, aquesta estadística incorpora taules que comptabilitzen el nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb establiments a Catalunya. Així mateix, també es tabulen els establiments localitzats a Catalunya, amb independència de si pertanyen a empreses amb seu social o no a Catalunya.

El DIRCE recull informació bàsica (identificació, localització en el territori i classificació per dimensió i sector d'activitat econòmica) de les empreses i establiments ubicats en el territori espanyol, a partir de fonts administratives i fitxers estadístics, complementats amb informació procedent de les pròpies operacions de l'INE. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic.

Per a cadascun dels col·lectius d'empreses (amb establiments i amb seu social a Catalunya), aquesta estadística presenta taules que encreuen el sector d'activitat amb el nombre d'assalariats o amb la condició jurídica de l'empresa. Des de l'any 2008, el sector d'activitat es codifica amb la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009. S'utilitza una sectorització desagregada al nivell de Grup de la CCAE-2009 (252 branques) i una altra més agregada (38 sectors). Pel que fa als establiments, es tabulen també segons les dues sectoritzacions esmentades, però encreuades només amb el nombre d'assalariats de l'establiment.

Per al període 2000 a 2009 la informació s'ha tabulat utilitzant la CCAE-93 Rev.1 (els resultats dels anys 2008 i 2009 es difonen en ambdues classificacions). A partir de l'any 2010 el sector d'activitat només es codifica amb la CCAE-2009.

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent i la sèrie disponible comença l'any 2000.

En altres seccions