Saltar al contingut principal

EE Empreses i establiments

L'Estadística d'empreses i establiments presenta resultats per a Catalunya de l'explotació anual del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE. A més d'informació sobre les empreses amb seu social a Catalunya, que també difon l'INE, aquesta estadística incorpora taules que comptabilitzen el nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb establiments a Catalunya. Així mateix, també es tabulen els establiments localitzats a Catalunya, amb independència de si pertanyen a empreses amb seu social o no a Catalunya.

El DIRCE recull informació bàsica (identificació, localització en el territori i classificació per dimensió i sector d'activitat econòmica) de les empreses i establiments ubicats en el territori espanyol, a partir de fonts administratives i fitxers estadístics, complementats amb informació procedent de les pròpies operacions de l'INE. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic.

Fins a l'any de referència 2018 el concepte d'empresa coincideix amb el d'unitat legal, però canvia a partir de 2019. El nou concepte estadístic d'empresa incideix en l'estructura organitzativa, l'autonomia de decisió i l'orientació al mercat de l'empresa. En definitiva, es prioritzen els factors econòmics de les unitats davant de la visió tradicional, més orientada als aspectes legals. Les unitats legals que no formen part de grups d'empreses se segueixen considerant empreses per si mateixes.

Les dades de l'any 2019 es presenten tant amb la nova definició, a Sèries a partir de 2019 (CCAE-2009). Empreses estadístiques, com amb l'antiga, a Sèries a partir del 2008 (CCAE-2009). Unitats legals.

La nova definició d'empresa econòmicament activa, atesa l'entrada en vigor del Reglament 2019/2152 relatiu a les estadístiques empresarials europees (reglament EBS) i del Reglament d'execució 2020/1197, afecta el còmput del nombre d'empreses i establiments; per tant, les dades a 1 de gener del 2023 no són comparables amb les d'anys anteriors.

Per al període 2000 a 2009 la informació s'ha tabulat utilitzant la CCAE-93 Rev.1 (els resultats dels anys 2008 i 2009 es difonen en ambdues classificacions). A partir de l'any 2010 el sector d'activitat només es codifica amb la CCAE-2009.

La data de referència de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent i la sèrie disponible comença l'any 2000.

En altres seccions