Saltar al contingut principal

Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat

Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total sector serveis 261.687.463 6,0
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 18.566.762 6,8
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 96.001.223 6,0
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 42.788.489 5,7
Transport i emmagatzematge 23.327.563 3,3
Hostaleria 14.202.679 2,1
Informació i comunicacions 16.079.704 7,3
Activitats immobiliàries 7.277.349 7,6
Activitats professionals, científiques i tècniques 19.720.866 6,5
Activitats administratives i serveis auxiliars 16.608.407 10,4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 5.344.406 12,2
Altres serveis 1.770.014 -2,4
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total sector serveis 1.351.262.943 6,1
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 91.703.451 8,5
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 480.770.264 6,0
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 239.601.768 3,3
Transport i emmagatzematge 117.149.105 5,5
Hostaleria 77.335.241 6,0
Informació i comunicacions 89.861.820 5,4
Activitats immobiliàries 31.440.442 9,6
Activitats professionals, científiques i tècniques 98.302.520 10,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 80.732.963 6,9
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 34.571.482 9,9
Altres serveis 9.793.887 1,8
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2020.

Estadística EAS

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria55, 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats immobiliàries 68
Activitats professionals, científiques i tècniques 69–75
Activitats administratives i serveis auxiliars77–82
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment90–93
Altres serveis 95, 96

El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per prestació de serveis i vendes de béns que són objecte del tràfic de l'empresa. Les vendes es comptabilitzen sense incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes i els ràpels.

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (div. 93)
Altres serveis
20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses del grup 467 de la CCAE-2009 que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en tots aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.