Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat

Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.202.067 4,7
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 7.537.662 0,9
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 4.995.456 7,7
Transport i emmagatzematge 4.673.989 2,5
Hostaleria 3.674.676 12,1
Informació i comunicacions 3.945.467 17,7
Activitats immobiliàries 972.839 1,3
Activitats professionals, científiques i tècniques 5.835.392 6,2
Activitats administratives i serveis auxiliars 5.378.142 8,4
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.535.788 17,5
Altres serveis 580.587 5,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. 2015
Valor Variació (%)
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 6.485.463 5,2
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 30.230.675 4,4
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 26.787.059 5,2
Transport i emmagatzematge 23.374.392 3,2
Hostaleria 19.450.547 7,1
Informació i comunicacions 21.626.584 20,6
Activitats immobiliàries 3.626.147 6,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 26.932.879 6,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 25.063.437 7,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 6.344.989 9,5
Altres serveis 3.002.340 4,6
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.

Segons l'estadística estructural d'empreses del sector serveis, les despeses de personal a Catalunya presenten l'any 2015 taxes de variació interanual positives en totes les agrupacions. Els creixements més intensos es donen a informació i comunicacions (17,7%) i a activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (17,5%). Cal destacar l'increment del 0,9% registrat pel comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor, atès que aplega la despesa més alta en termes absoluts. A Espanya l'agrupació majoritària és també comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles motor, que puja un 4,4% respecte al 2014.

Data de publicació: 30 de novembre del 2017.

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria55, 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats immobiliàries 68
Activitats professionals, científiques i tècniques 69–75
Activitats administratives i serveis auxiliars77–82
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment90–93
Altres serveis 95, 96

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (div. 93)
Altres serveis
20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

Aquesta manca d'homogeneïtat fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes dues agrupacions d'activitat en els anys esmentats.

Les despeses de personal recullen tots els pagaments efectuats per l'empresa al seu personal com a remuneració pel seu treball, així com les càrregues socials a càrrec de l'empresa. Inclou els sous i salaris bruts, les indemnitzacions, les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de la empresa, les retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació i prestació definitiva, les retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: