Saltar al contingut principal

Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes

Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes (CCAE-2009) Catalunya. Valor
Total indústria Catalunya Espanya Resta de la UE Resta del món
2017 138.825.841 .. 90.340.111 34.043.416 14.442.314
2016 130.002.368 (b) .. 84.993.848 (b) 31.484.911 (b) 13.523.609 (b)
2015 131.628.160 .. 87.519.342 (b) 31.166.041 12.942.777
2014 127.278.483 37.621.383 48.865.874 28.768.514 12.022.712
2013 125.999.712 (b) 37.528.834 (b) 48.199.882 (b) 27.773.048 (b) 12.497.948 (b)
2012 126.817.114 36.417.843 50.594.871 27.734.659 12.069.742
2011 129.125.534 39.981.664 52.800.380 26.313.748 10.029.742
2010 124.983.994 42.522.695 49.307.500 24.520.535 8.633.265
2009 116.662.011 42.284.215 45.376.975 21.966.325 7.034.497
2008 143.284.672 54.095.257 53.727.255 27.263.914 8.198.246
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: A partir de l'any 2015, la dada corresponent a les vendes a Espanya també inclou les vendes a Catalunya.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Volum de negoci en la indústria. Per destinació geogràfica de les vendes (CCAE-2009) Espanya. Valor
Total indústria Espanya Unió Europea Resta del món
2017 618.003.012 423.900.738 137.294.394 56.807.880
2016 571.944.418 (b) 389.518.618 (b) 129.808.092 (b) 52.617.708 (b)
2015 582.357.233 402.628.023 126.547.433 53.181.777
2014 571.921.638 401.852.710 113.912.318 56.156.610
2013 562.350.692 (b) 400.563.133 (b) 106.652.938 (b) 55.134.621 (b)
2012 570.984.367 409.672.493 105.268.371 56.043.503
2011 575.046.779 420.338.351 105.907.393 48.801.035
2010 520.864.496 384.388.303 96.771.556 39.704.637
2009 496.295.804 378.996.284 85.445.820 31.853.700
2008 628.903.124 482.153.362 108.151.525 38.598.238
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.

Darrera actualització: 20 de novembre de 2019.

Estadística EIE

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial ( anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació estructural dels sectors industrials. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat mitjançant un conveni. La seva finalitat fonamental és proporcionar informació de les principals característiques estructurals de les empreses industrials (producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc).

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat que informa (proporciona les dades sol·licitades a l'enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades al qüestionari es refereixen a l'empresa).

La població objecte d'estudi de l'Enquesta industrial d'empreses és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals figura inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009): indústries extractives, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un valor més alt de producció o, si tampoc se'n disposa, la que dóna ocupació a un major nombre de persones. Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre les 20 agrupacions d'activitat econòmica i la CCAE-2009
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli05–09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11–12
ndústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir13–15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria16
Indústria del paper i de les arts gràfiques17–18
Indústries químiques20
Fabricació de productes farmacèutics21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics23
Metal·lúrgia24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic26–27
Fabricació de maquinària i equips ncaa28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses31–32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus36–39

El volum de negoci és la suma de les vendes de productes, les vendes de mercaderies i lesprestacions de serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa, menys els descomptes, les bonificacions sobre les vendes i l'IVA o els altres impostos directament relacionats.

La reforma de l'Enquesta industrial d'empreses duta a terme a partir dels resultats de l'any 2008, ha provocat un trencament metodològic de la sèrie, que impedeix la comparació interanual tant del total de la industria com de la majoria de sectors i de bona part de les variables.

L'any 2011 l'Enquesta amplia i millora la cobertura del sector energètic (divisió 35 de la CCAE-2009) i l'any 2013, la del sector de gestió de residus (divisió 38 de la CCAE-2009).

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.