Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat

Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. 2015
Valor Variació (%)
Total indústria 440.544 4,3
Indústries extractives i refinació del petroli 3.404 -8,7
Indústries de productes alimentaris 69.050 2,8
Fabricació de begudes i indústria del tabac 8.849 3,6
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 29.740 1,4
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 6.956 10,0
Indústria del paper i de les arts gràfiques 28.285 -3,3
Indústries químiques 33.283 8,5
Fabricació de productes farmacèutics 20.812 8,3
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 21.868 8,8
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 10.028 -2,4
Metal·lúrgia 6.046 9,9
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 46.909 5,6
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 20.640 -1,9
Fabricació de maquinària i equips ncaa 24.308 1,6
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 37.544 1,1
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 2.808 -1,5
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 18.411 7,0
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 14.896 13,0
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 5.798 -4,5
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 30.908 16,6
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. 2015
Valor Variació (%)
Total indústria 1.984.105 2,7
Indústries extractives i refinació del petroli 28.834 -1,5
Indústries de productes alimentaris 316.107 2,3
Fabricació de begudes i indústria del tabac 49.019 3,6
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 123.684 2,1
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 47.595 1,1
Indústria del paper i de les arts gràfiques 102.234 0,6
Indústries químiques 82.693 4,0
Fabricació de productes farmacèutics 39.360 1,8
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 89.913 4,2
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 84.637 -1,2
Metal·lúrgia 57.515 -0,9
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 221.616 0,5
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 86.324 6,9
Fabricació de maquinària i equips ncaa 99.310 1,9
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 144.423 6,2
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 41.982 4,3
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 95.658 2,4
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 77.592 7,8
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 38.452 -1,2
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 157.159 5,5
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.

El nombre d'ocupats en la indústria a Catalunya l'any 2015 va ser de 440.544 persones, un 4,3% més que l'any anterior. Les agrupacions amb increments més alts són les indústries de subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus (16,6%) i la reparació i instal·lació de maquinària i equips (13%). En sentit contrari, els decrements més intensos els registren les indústries extractives i refinació del petroli (-8,7%), la producció i distribució d'energia elèctrica i gas (-4,5%) i la indústria del paper i de les arts gràfiques (-3,3%). A Espanya, l'any 2015 hi va haver 1.984.105 persones ocupades en la indústria, un 2,7% per sobre del valor registrat el 2014.

Data de publicació: 19 de desembre del 2017.

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial ( anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació estructural dels sectors industrials. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat mitjançant un conveni. La seva finalitat fonamental és proporcionar informació de les principals característiques estructurals de les empreses industrials (producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc).

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat que informa (proporciona les dades sol·licitades a l'enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades al qüestionari es refereixen a l'empresa).

La població objecte d'estudi de l'Enquesta industrial d'empreses és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals figura inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009): indústries extractives, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un valor més alt de producció o, si tampoc se'n disposa, la que dóna ocupació a un major nombre de persones. Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

La reforma de l'Enquesta industrial d'empreses duta a terme a partir dels resultats de l'any 2008, ha provocat un trencament metodològic de la sèrie, que impedeix la comparació interanual tant del total de la industria com de la majoria de sectors i de bona part de les variables.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla. L'ampliació de l'àmbit poblacional de la mostra (seleccionada per al conjunt d'Espanya, no per comunitat autònoma) ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses i establiments. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

Correspondències entre les 20 agrupacions d'activitat econòmica i la CCAE-2009
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli05–09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11–12
ndústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir13–15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria16
Indústria del paper i de les arts gràfiques17–18
Indústries químiques20
Fabricació de productes farmacèutics21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics23
Metal·lúrgia24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic26–27
Fabricació de maquinària i equips ncaa28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses31–32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus36–39

Ocupats: conjunt de persones que contribueixen, mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis o que realitzen activitats auxiliars a l'empresa (administració, transport, emmagatzematge). Inclou el personal de vacances, permís limitat, malaltia o vaga i les persones que formen part de l'empresa i són pagades per aquesta, però que treballen fora de l'empresa. No inclou el personal amb llicència il·limitada, el personal cedit per una altra empresa a la qual es retribueix per aquest concepte, el personal que treballa exclusivament a comissió, els professionals lliures lligats a l'empresa per un contracte mercantil ni els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa. Les dades d'ocupació tenen com a referència el 30 de setembre de cada any.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: