Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat

Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Total indústria 4.361.607 3.630.691 3.534.418 4.008.224 3.877.515 4.865.694 7.920.006 6.791.307
Indústries extractives i refinació del petroli 229.437 135.910 213.060 231.977 140.131 216.878 273.887 157.360
Indústries de productes alimentaris 611.698 560.500 518.641 589.884 566.495 588.411 646.154 804.703
Fabricació de begudes i indústria del tabac 129.190 117.969 91.950 129.952 113.466 162.313 195.658 271.107
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 104.616 92.883 87.765 94.231 107.583 112.376 95.082 140.896
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 24.642 17.491 22.027 26.801 14.973 21.355 24.647 40.500
Indústria del paper i de les arts gràfiques 260.689 258.003 182.642 235.373 172.009 180.887 225.036 323.136
Indústries químiques 404.327 415.536 479.686 370.340 327.424 313.502 404.579 457.549
Fabricació de productes farmacèutics 279.737 239.567 204.428 190.602 309.841 279.380 262.286 265.261
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 210.168 171.873 127.864 135.734 135.855 144.541 132.364 233.083
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 64.057 51.018 72.948 47.516 82.692 138.424 182.460 378.555
Metal·lúrgia 66.010 58.624 40.150 40.739 66.833 91.703 154.051 184.074
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 297.188 228.319 153.854 159.591 185.054 170.313 204.614 375.516
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 124.189 110.098 67.464 119.704 142.666 104.756 109.185 272.300
Fabricació de maquinària i equips ncaa 110.156 82.942 103.008 69.614 81.285 64.991 89.657 145.920
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 537.214 432.825 507.348 451.392 357.426 311.427 346.511 533.790
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 58.963 21.590 7.064 8.881 8.885 21.111 34.745 22.717
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 63.933 38.564 38.672 43.293 42.029 64.325 47.544 81.669
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 57.424 21.992 28.907 27.733 15.482 25.946 25.765 26.060
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 585.994 458.633 462.578 876.176 685.743 1.280.613 3.871.917 1.431.645
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 141.975 116.351 124.362 158.690 321.645 572.440 593.864 645.466
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Nota: L'any 2011 l'Enquesta amplia i millora la cobertura del sector energètic (divisió 35 de la CCAE-2009) i l'any 2013, la del sector de gestió de residus (divisió 38 de la CCAE-2009).
Nota: Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per tant, l'evolució dels resultats està afectada per l' ampliació esmentada.
Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya.
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Total indústria 20.552.881 18.072.998 17.838.977 21.183.976 20.585.001 24.684.519 28.598.021 34.596.363
Indústries extractives i refinació del petroli 1.047.222 918.958 932.749 1.061.861 1.845.050 2.742.684 3.041.071 1.550.505
Indústries de productes alimentaris 2.695.366 2.574.599 2.273.022 2.472.884 2.708.030 2.708.349 2.769.421 3.954.327
Fabricació de begudes i indústria del tabac 1.005.228 816.096 754.094 805.121 696.151 819.776 765.278 1.202.740
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 339.841 327.602 254.006 205.059 275.537 290.352 296.102 506.267
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 230.141 144.061 136.353 136.266 189.951 181.779 213.689 475.007
Indústria del paper i de les arts gràfiques 874.970 795.910 686.485 915.661 837.777 815.630 863.837 1.395.846
Indústries químiques 1.182.084 1.335.092 1.225.930 952.067 876.988 835.212 1.237.261 1.794.579
Fabricació de productes farmacèutics 529.021 494.197 449.037 361.297 604.954 516.289 524.314 613.850
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 961.751 785.492 687.641 674.581 686.716 582.835 684.058 1.158.171
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 547.187 498.416 625.908 618.500 950.394 997.405 1.323.906 2.274.991
Metal·lúrgia 605.264 574.825 575.693 982.221 675.010 804.792 927.027 1.923.986
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 1.390.226 1.075.030 832.431 839.887 932.259 935.420 1.099.264 2.024.029
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 592.817 426.311 365.577 535.083 632.209 568.736 596.142 1.073.552
Fabricació de maquinària i equips ncaa 549.869 422.359 385.686 455.861 390.750 424.267 650.012 762.373
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.685.869 2.355.778 2.577.519 2.033.830 1.342.159 1.257.717 1.787.962 1.883.091
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 369.683 325.945 290.717 288.025 379.312 420.625 397.048 380.960
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 249.049 180.216 213.313 217.402 239.372 291.642 323.332 594.699
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 236.378 167.604 159.161 147.561 129.550 183.638 122.607 195.094
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 3.593.416 3.147.391 3.631.796 6.586.993 5.093.984 7.479.796 9.127.829 8.925.658
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 867.496 707.115 781.858 893.818 1.098.850 1.827.576 1.847.860 1.906.634
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
Nota: L'any 2011 l'Enquesta amplia i millora la cobertura del sector energètic (divisió 35 de la CCAE-2009) i l'any 2013, la del sector de gestió de residus (divisió 38 de la CCAE-2009).
Nota: Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Per tant, l'evolució dels resultats està afectada per l' ampliació esmentada.

Les inversions en actius materials en la indústria catalana l'any 2015 van ascendir a 4.361,6 milions d'euros. L'agrupació amb un percentatge més alt d'inversions és la de les indústries de productes alimentaris (14,02% del total). Altres agrupacions d'activitat que també registren inversions destacables són: producció i distribució d'energia elèctrica i gas (13,4%), fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (12,3%) i indústries químiques (9,2%). En el mateix període, a Espanya les inversions en actius materials en el sector industrial van ascendir a 20.552,8 milions d'euros.

Data de publicació: 19 de desembre del 2017.

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial ( anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació estructural dels sectors industrials. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat mitjançant un conveni. La seva finalitat fonamental és proporcionar informació de les principals característiques estructurals de les empreses industrials (producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc).

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat que informa (proporciona les dades sol·licitades a l'enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades al qüestionari es refereixen a l'empresa).

La població objecte d'estudi de l'Enquesta industrial d'empreses és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals figura inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009): indústries extractives, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un valor més alt de producció o, si tampoc se'n disposa, la que dóna ocupació a un major nombre de persones. Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

La reforma de l'Enquesta industrial d'empreses duta a terme a partir dels resultats de l'any 2008, ha provocat un trencament metodològic de la sèrie, que impedeix la comparació interanual tant del total de la industria com de la majoria de sectors i de bona part de les variables.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla. L'ampliació de l'àmbit poblacional de la mostra (seleccionada per al conjunt d'Espanya, no per comunitat autònoma) ha comportat un augment de la variabilitat interanual del nombre d'empreses i establiments. Per garantir la comparabilitat dels indicadors entre els diferents anys, en els càlculs només es tenen en compte les empreses industrials amb assalariats.

Correspondències entre les 20 agrupacions d'activitat econòmica i la CCAE-2009
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli05–09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11–12
ndústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir13–15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria16
Indústria del paper i de les arts gràfiques17–18
Indústries químiques20
Fabricació de productes farmacèutics21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics23
Metal·lúrgia24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic26–27
Fabricació de maquinària i equips ncaa28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses31–32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus36–39

La inversió en actius materials és l'import dels increments de valor que es produeixen en els diferents tipus d'actius i que tenen el seu origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents, amb l'objectiu d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Es tracta d'inversió bruta. Les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries dutes a terme per obtenir rendes o plusvàlues.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: