Saltar al contingut principal

Població ocupada. Per sectors d'activitat

Població ocupada. Per sectors d'activitat Catalunya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 3.431,2 70,7 2,1 2,4
Agricultura 52,6 -9,7 -15,5 -13,3
Indústria 633,9 2,4 0,4 0,3
Construcció 182,0 -29,3 -13,9 -8,3
Serveis 2.562,6 107,3 4,4 4,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada. Per sectors d'activitat Espanya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 19.804,9 460,8 2,4 2,8
Agricultura 809,3 -13,2 -1,6 -0,4
Indústria 2.764,5 41,7 1,5 1,4
Construcció 1.276,4 61,1 5,0 8,1
Serveis 14.954,7 371,2 2,5 2,8
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

La població ocupada a Catalunya ha estat de 3.431,2 milers de persones al segon trimestre del 2019, xifra que es tradueix en un creixement del 2,1% interanual. La indústria i els serveis mostren increments interanuals del 0,4% i del 4,4%, respectivament. En sentit contrari baixen l’agricultura (−15,5%) i la construcció (−13,9%). Els serveis concentren el major nombre d'ocupats amb un valor absolut de 2.562,6 milers de persones ocupades. A Espanya, la població ocupada creix un 2,4% interanual.

Data de publicació: 25 de juliol del 2019. Propera actualització: 24 d'octubre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins el 4t. trimestre del 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.