Saltar al contingut principal

Població ocupada en la indústria

Població ocupada en la indústria (CCAE-2009) Catalunya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 633,9 2,4 0,4 0,3
Indústries extractives, energia, aigua i residus 51,1 -4,8 -8,6 -8,7
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 211,3 28,5 15,6 8,0
Química i cautxú 110,2 -5,4 -4,6 -0,1
Metal·lúrgia 58,4 -23,4 -28,6 -21,0
Maquinària, material elèctric i de transport 202,9 7,4 3,8 4,2
Percentatge sobre la població ocupada (%) 18,5 -0,3 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en la indústria (CCAE-2009) Espanya. 2n trimestre del 2019
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.764,5 41,7 1,5 1,4
Indústries extractives, energia, aigua i residus 272,8 14,1 5,4 4,1
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques 892,6 31,5 3,7 1,2
Química i cautxú 337,6 -3,2 -0,9 1,2
Metal·lúrgia 428,0 3,0 0,7 2,4
Maquinària, material elèctric i de transport 833,6 -3,7 -0,4 0,2
Percentatge sobre la població ocupada (%) 14,0 -0,1 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
(z) Dada no procedent.

La població ocupada en la indústria a Catalunya, al segon trimestre del 2019, ha estat de 633,9 milers de persones, quantitat que es tradueix en un 0,4% més que al mateix període del 2018. L'ocupació ha anotat variacions interanuals positives en l'alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques (15,6%) i la maquinària, material elèctric i de transport (3,8%). En canvi, mostren decrements les indústries extractives, energia, aigua i residus (−8,6%), la química i cautxú (−4,6%) i la metal·lúrgia (−28,6%). A Espanya, la població ocupada en la indústria ha estat de 2.764,5 milers de persones, xifra que mostra un increment de l’1,5% interanual.

Data de publicació: 25 de juliol del 2019. Propera actualització: 24 d'octubre del 2019 Calendari

Dades anuals Estadística EPA

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica.

A partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la sectorització és la següent:

Sectors de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Indústries extractives, energia, aigua i residus05–09, 35–39
Alimentació, tèxtil, fusta, paper i arts gràfiques10–18
Química i cautxú 19–22
Metal·lúrgia 23–25
Maquinària, material elèctric i de transport 26–33

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.