Població ocupada en els serveis

Població ocupada en els serveis (CCAE-2009) Catalunya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.482,5 33,7 1,4 1,4
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 165,9 0,4 0,2 -5,4
Comerç detall 341,6 19,1 5,9 -0,2
Transport i emmagatzematge 183,6 -7,9 -4,1 1,0
Hostaleria 286,5 11,6 4,2 5,6
Informació i comunicacions 117,6 -3,1 -2,6 5,0
Activitats financeres i assegurances 64,6 -0,3 -0,5 -6,2
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 256,4 34,9 15,8 12,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 174,5 11,0 6,7 7,5
Administració pública 182,3 17,8 10,8 8,6
Educació 192,9 -14,1 -6,8 -9,4
Sanitat i serveis socials 281,6 -0,9 -0,3 4,5
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 235,0 -34,8 -12,9 -7,5
Percentatge sobre la població ocupada (%) 73,1 -0,7 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
(z) Dada no procedent.
Població ocupada en els serveis (CCAE-2009) Espanya. 3r trimestre del 2018
Variació interanual
Valor absoluta % trimestre % acumulat
Total 14.793,8 346,9 2,4 2,3
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes 1.071,4 16,8 1,6 0,0
Comerç detall 1.989,1 14,0 0,7 -0,4
Transport i emmagatzematge 969,2 21,8 2,3 3,7
Hostaleria 1.848,1 98,8 5,6 5,5
Informació i comunicacions 589,0 -9,6 -1,6 0,9
Activitats financeres i assegurances 427,8 -26,9 -5,9 -3,3
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 1.139,8 20,3 1,8 2,0
Activitats administratives i serveis auxiliars 1.006,9 67,3 7,2 3,6
Administració pública 1.358,1 45,6 3,5 4,8
Educació 1.241,6 74,5 6,4 3,7
Sanitat i serveis socials 1.662,2 43,8 2,7 3,0
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 1.490,6 -19,5 -1,3 0,9
Percentatge sobre la població ocupada (%) 75,8 0,0 z z
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.
(z) Dada no procedent.

La població ocupada en els serveis a Catalunya ha estat de 2.482,5 milers de persones en el tercer trimestre del 2018, quantitat que suposa un increment interanual de l'1,4%. En relació amb els subsectors, mostren increments activitats immobiliàries, professionals i tècniques (15,8%), i administració pública (10,8%), entre d'altres. En sentit contrari, cal destacar el decrement de les activitats culturals i esportives, i altres serveis (−12,9%). Els serveis apleguen el 73,1% de la població ocupada a Catalunya. Pel que fa a Espanya, la població ocupada en els serveis ha estat de 14.793,8 milers de persones, xifra que suposa una variació del 2,4% respecte al mateix període del 2017.

Data de publicació: 25 d'octubre del 2018.

Nota metodològica

La població ocupada és la que té 16 anys o més i està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica.

A partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009) i la sectorització és la següent:

Sectors de la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
EtiquetesCCAE-2009
Comerç engròs i reparació vehicles motor i motocicletes45–46
Comerç detall47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria 55–56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats financeres i assegurances 64–66
Activitats immobiliàries, professionals i tècniques 68–75
Activitats administratives i serveis auxiliars 77–82
Administració pública 84
Educació 85
Sanitat i serveis socials 86–88
Activitats culturals i esportives, i altres serveis 90–93, 94–96, 97–98, 99

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: