Producte interior brut (Base 2010). Oferta

Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 3r trimestre del 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 61.041 0,5 2,7
Valor afegit brut 55.859 0,4 2,7
Agricultura 535 -0,2 -0,8
Indústria 11.927 0,2 2,0
Construcció 2.818 1,5 5,2
Serveis 40.578 0,4 2,8
Comerç, transport i hostaleria 13.976 0,6 2,5
Act. immobiliàries, professionals i altres 18.773 0,4 3,7
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 7.829 0,3 1,4
Impostos nets sobre productes 5.182 0,7 2,4
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral (PIB).
Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 3r trimestre del 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 302.695 0,6 2,4
Valor afegit brut (1) 274.238 0,6 2,5
Agricultura 7.499 -3,4 -1,5
Indústria 48.895 -0,2 1,2
Construcció 17.713 1,6 7,1
Serveis 200.131 0,8 2,6
Comerç, transport i hostaleria 65.304 0,6 2,7
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 85.473 1,0 2,7
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 49.354 0,7 2,4
Impostos nets sobre productes 28.457 0,5 1,3
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.
Nota: Les dades d’Espanya es van revisar el 28 de desembre del 2018.

El producte interior brut (PIB) mostra una taxa de variació interanual positiva d’un 2,7% interanual a Catalunya al tercer trimestre del 2018, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari. En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat augmenta un 0,5% a Catalunya. Des del vessant de l'oferta, mostren increments la indústria (2%), la construcció (5,2%) i els serveis (2,8%), mentre que l'agricultura disminueix un 0,8%. Els impostos nets sobre els productes pugen un 2,4% interanual. A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 2,4% interanual.

Data de publicació: 13 de desembre del 2018. Sèries revisades el 28 de desembre del 2018. Propera actualització: 20 de març del 2019 Calendari

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les variables que s'inclouen en el PIB trimestral elaborat des de la perspectiva de l'oferta són les següents:

  • Agricultura (on s'inclouen totes les activitats del sector primari: agricultura, pesca i silvicultura).
  • Indústria (on s'inclouen les indústries manufactureres).
  • Construcció.
  • Serveis (detallats en tres agrupacions de seccions de branques: les branques G, H i I de la CCAE-2009, corresponents a comerç, transport i hostaleria; les seccions J a M i R a U, d'activitats immobiliàries, professionals i altres; i les seccions O, P i Q d'administració pública, educació, sanitat i serveis socials).
  • Valor afegit brut (obtingut agregant les branques de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  • Impostos nets sobre productes.

El mètode de càlcul del creixement en volum es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010.

Taules disponibles

Vegeu també

Sou aquí: