Sessió del Consell Català d'Estadística d'1 de desembre de 2011

Dades de la convocatòria

Dia: 1 de desembre del 2011. Hora: 12.10 hores

Ordre del dia

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la sessió anterior.
  2. Informe de l'Idescat sobre metodologia actual en l'estadística oficial.
  3. Proposta de Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2012: relació d'actuacions destacables.
  4. Informe sobre l'acompliment del Programa anual d'actuació estadística per a l'any 2010 i del Pla estadístic de Catalunya 2006–2009 (prorrogat fins a l'any 2010).
  5. Proposta d'oficialització de la Classificació catalana d'ocupacions 2011 (CCO-2011).
  6. Torn obert de paraules.

Sou aquí: