Consell Català d'Estadística

El Consell Català d'Estadística és un òrgan de caràcter consultiu i d'assessorament de l'Idescat. Està format per:

 • El president o presidenta del Consell, que és nomenat pel Govern de la Generalitat a proposta del conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.
 • Els vicepresidents o vicepresidentes del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya.
 • El director o directora de l'Idescat, que actua com a secretari del Consell.
 • Una persona representant de cadascuna de les universitats catalanes.
 • Una persona representant de l'Institut d'Estudis Catalans.
 • Una persona representant de cadascuna de les associacions empresarials més representatives a Catalunya.
 • Una persona representant de cadascun dels sindicats més representatius a Catalunya.
 • Dues persones en representació de les associacions municipals més representatives a Catalunya.
 • Una persona representant de les associacions de consumidors i usuaris més representatives a Catalunya.
 • El director o directora de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 • El director o directora de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
 • El director o directora del Centre d'Estudis d'Opinió.
 • Formen part també del Consell Català d'Estadística, amb veu i sense vot, els sub-directors o sub-directores generals de l'Idescat.

Corresponen al Consell Català d'Estadística les funcions següents:

 • Elaborar un dictamen previ no vinculant sobre:
  • El projecte del Pla estadístic de Catalunya, amb anterioritat a la seva elevació pel conseller o consellera del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya al Govern.
  • El projecte del Programa anual d'actuació estadística.
 • Elaborar propostes i recomanacions sobre:
  • L'interès públic de les estadístiques elaborades per altres entitats no incloses en el Pla estadístic de Catalunya.
  • La situació de l'estadística a Catalunya en relació amb la de la resta de l'Estat i amb la de la Unió Europea i l'anàlisi de les seves necessitats.
  • L'evolució i aplicació dels programes anuals d'actuació estadística.
  • Les nomenclatures i classificacions estadístiques, les referències territorials, els codis i els trams de desagregació estandarditzats utilitzats en les estadístiques.
  • La resta d'assumptes que li siguin sotmesos pel Govern de la Generalitat.

Per a una descripció més detallada de les funcions del Consell Català d'Estadística, vegeu el Decret 24/2014, de 25 de febrer, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de Catalunya (articles 10 i 11).

Membres
Presidenta Sra. Anna Cabré i Pla
Vicepresident del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya
Vicepresident del Consell Rector del Sistema estadístic de Catalunya Sr. Pere Aragonès i Garcia
Director de l'Idescat (secretari del Consell) Sr. Frederic Udina i Abelló
Universitat de Barcelona Sr. Josep M. Oller i Sala
Universitat Politècnica de Catalunya Sr. Xavier Tort-Martorell Llabres
Universitat Autònoma de Barcelona Sr. Pere Puig i Casado
Universitat Pompeu Fabra Sr. Jaume Garcia Villar
Universitat Rovira i Virgili Sr. Josep M. Mateo Sanz
Universitat Ramon Llull Sr. Lucinio González Sabaté
Universitat de Girona Sr. Santiago Thió i Fernández de Henestrosa
Universitat Oberta de Catalunya Sr. Antoni Meseguer Artola
Universitat de Lleida Sr. Carles Capdevila i Marqués
Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya Sr. Joan Carles Martori i Cañas
Universitat Abat Oliba CEU Sra. Carme Ruiz i Viñals
Universitat Internacional de Catalunya Sr. Antoni Mora Corral
Foment del Treball Nacional Sr. Salvador Guillermo i Viñeta
Institut d'Estudis Catalans Sr. Joan de Solà-Morales i Rubió
PIMEC Sr. Moisés Bonal i Ferrer
UGT Sr. José Manuel Fandiño Crespo
CCOO Sr. Daniel Garrell i Ballester
Associació Catalana de Municipis Sr. Jordi Oliveres i Prats
Federació de Municipis de Catalunya Sr. Josep M. Garzón i Llavina
OCUC Sr. Leopoldo Gay Montalvo
Autoritat Catalana de Protecció de Dades Sra. Maria Àngels Barbarà i Fondevila
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya Sr. Jaume Massó i Cartagena
Centre d'Estudis d'Opinió Sr. Jordi Argelaguet i Argemí
Sub-directora general de Producció i Coordinació Sra. Cristina Rovira i Trepat
Sub-director general d'Informació i Comunicació Sr. Josep Sort i Ticó
Sub-directora general d'Administració i Serveis Generals Sra. Mercè Perelló i Jané

Sou aquí: