Saltar al contingut principal

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL D'EMPRESES

Codi: 14 01 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta industrial d'empreses d'àmbit estatal, amb l'objectiu de conèixer les característiques estructurals més rellevants dels diferents sectors industrials. Les estimacions, tant les corresponents a conceptes de la comptabilitat empresarial com les de macromagnituds, es presentaran amb un elevat nivell de desagregació sectorial.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: ESTADÍSTICA I COMPTES DE LA INDÚSTRIA

Finalitat: Conèixer les magnituds més rellevants dels diferents sectors industrials.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: empresa

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: anual

Variables principals a investigar: ocupació total, ocupació assalariada, volum de negoci, valor de la producció, valor afegit brut, consums intermedis, costos de personal, inversions, excedent brut d'explotació

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2010

Disponibilitat dels resultats sintètics: 2n trimestre del 2012

Cost directe estimat: 18.900 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/140101

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

El resultats es presenten tabulats anualment per a cadascuna de les 20 agrupacions i de les 64 branques d'activitat econòmica en què s'ha subdividit el sector industrial. Es disposa del nombre d'establiments i el d'ocupats, els ingressos i les despeses d'explotació, desglossats en les diverses partides comptables que els integren, la inversió i el resultat de l'exercici. També s'ofereix informació sobre la destinació geogràfica de les vendes, procedència geogràfica de les compres, macromagnituds i indicadors per a l'anàlisi.

Referència temporal de les dades: 2010

Desagregació territorial: Catalunya

Resultats publicats:

Enquesta industrial d'empreses (Internet)

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.