Saltar al contingut principal

CENS AGRARI 2009

Codi: 14 09 01 PAAE: 2012 Tipus d'actuació: consolidada

Ressenya: Tractament, explotació i difusió de l'estadística sobre l'estructura del sector agrari a Catalunya, que permeti conèixer l'estructura del sector i la seva evolució respecte al cens agrari 1999, i obtenir informació homologable i comparable amb l'exigida per la Unió Europea.

Activitat que desenvolupa del PEC 2011-2014

Objectiu: Sectors productius

Nom: CENS AGRARI

Finalitat: Coneixement de les característiques estructurals de les explotacions agràries del territori de Catalunya, pel que fa a la titularitat, el règim de tinença, la dimensió, la tipologia de conreu, els equipaments, la mà d'obra ocupada, els canals de comercialització i altres aspectes.

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Institut Nacional d'Estadística

Origen de la informació: dades d'origen estadístic

Informant inicial: explotació agrària

Tècnica de recollida de les dades primàries: fórmules mixtes

Periodicitat: decennal

Variables principals a investigar: titularitat, superfície, règim de tinença, reg, aprofitament de la terra, conreus, maquinària, ramaderia, mà d'obra, desenvolupament rural i mètodes de producció

Organismes difusors: Institut d'Estadística de Catalunya

Mitjà principal de difusió: Internet

Nivell de desagregació territorial: municipal, comarcal, àmbits del Pla territorial, Catalunya

Referència temporal dels resultats: 2009

Disponibilitat dels resultats sintètics: 1r trimestre del 2012

Cost directe estimat: 114.000 €

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2012/140901

Compliment

Grau de compliment: L'actuació estadística s'ha dut a terme.

Informació disponible i referència temporal de les dades:

S'han fet els tractaments estadístics i s'han difós els resultats per a Catalunya del fitxer del Cens agrari 2009 d'àmbit estatal. Les variables principals recollides són: grandària de les explotacions, règim de tinença i aprofitament de les terres, superfícies de conreus, reg, caps de bestiar, mà d'obra i altres informacions agràries. També, a partir del mateix fitxer, s'han extret els resultats de l'enquesta de Mètodes de producció agrària 2009. Finalment, s'ha adaptat el fitxer del Cens agrari 1999 per tal d'obtenir resultats comparables amb els del 2009.

Referència temporal de les dades: 2009

Desagregació territorial: Catalunya, províncies, àmbits territorials, comarques i municipis

Resultats publicats:

Cens agrari i Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2012