Enquesta de mobilitat en dia feiner

Codi: 01 07 05PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 01. PoblacióSubàmbit: 01 07. Mobilitat i població estacional

Organismes responsables: Autoritat del Transport Metropolità

Organismes col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà, Institut d'Estadística de Catalunya, Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona

Cost directe estimat: 183.000 €

Ressenya: Conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius) de la població de 16 anys i més resident a l'àmbit del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona. Els resultats es difonen per a Barcelona ciutat, resta de la primera corona del Sistema Tarifari Integrat, resta de l'àmbit metropolità, i resta de l'àmbit territorial del Sistema Tarifari Integrat.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: persona física

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: edat, sexe, característiques bàsiques de la mobilitat, motius del desplaçament, modes de transport, temps de la mobilitat, dinàmiques territorials, característiques de la població, nivell d'ús, satisfacció, percepció de seguretat dels modes de transport

Desagregació territorial dels resultats: altres àmbits

Període de referència: 2017

Periodicitat: anual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: març del 2018

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/010705

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

La publicació 'EMEF 2017' recull de forma sintètica les dades bàsiques de la mobilitat de les persones residents a l'àmbit del sistema tarifari integrat de l'àrea de Barcelona (STI). S'analitza el motiu dels desplaçaments (feina, estudis, compres, acompanyament, oci, tornada a casa, etc.) i els seus modes (no motoritzats -a peu i bicicleta-, i motoritzats -vehicle privat i transport públic-). Es mostra la distribució horària dels desplaçaments, segons el motiu del desplaçament, els fluxos interns i entre àmbits de l'STI, l'anàlisi comarcal de l'ús dels modes de transport, l'autocontenció i els fluxos intercomarcals. Es dóna el repartiment modal, i per motiu de desplaçament, a Barcelona i a l'AMB. S'analitza la mobilitat per edat i sexe, així com per situació professional. Pel que fa a l'opinió ciutadana, es mostra la valoració dels mitjans de transport i de la seva seguretat, així com els motius d'ús, tant del transport públic com del vehicle privat.

Referència temporal de les dades: 2017 i anys anteriors

Desagregació territorial de les dades publicades: altres àmbits, Total sistema tarifari integrat i desagregació per comarques i àmbits (Barcelona, primera corona tarifària, resta de l'àmbit de l'AMB, resta de l'RMB i resta de l'STI)

Resultats publicats:

Enquesta de mobilitat en dia feiner 2017 (PDF)

La informació sobre els resultats de l'actuació també es pot descarregar des del web de l'Idescat:

Enquesta de mobilitat en dia feiner 2017 (PDF)

Observacions:

L'àmbit geogràfic del Sistema Tarifari Integrat de l'àrea de Barcelona abasta, el 2017, un total de 346 municipis. L'enquesta, però, no té en compte els municipis de la comarca del Ripollès

Els resultats de l'enquesta dels anys anteriors poden consultar-se a l'adreça: https://www.atm.cat/web/ca/EMEF-historic.php

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Sou aquí: