Comptabilitat trimestral de Catalunya

Codi: 02 01 06PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 01. Comptes econòmics

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Cost directe estimat: 80.000 €

Ressenya: Estimació trimestral del producte interior brut des de l'òptica de l'oferta i la demanda en el marc del Sistema europeu de comptes (SEC), a partir del tractament estadístic, síntesi i conciliació de diferents fonts estadístiques i administratives disponibles. Es tracta d'una estadística conjuntural que requereix una atenció permanent en la millora de les fonts i dels procediments d'estimació.

Fases del procés estadístic: procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: producte interior brut i valor afegit brut per branques d'activitat, consum de les llars, consum de les administracions públiques, formació bruta de capital, exportacions i importacions de béns i serveis amb l'estranger, demanda interior, saldo exterior i saldo amb l'estranger

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016,2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020106

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ha reconsiderat la presentació de l'estadística, ampliant els resultats i publicant per primera vegada els agregats del PIB des del vessant de l'oferta i la demanda, a preus corrents i en índexs de volum. Així mateix, es publiquen les taxes de variació interanual de les sèries a preus corrents i les taxes intertrimestrals de les sèries corrents i en volum. En l'oferta, l'Idescat ha ampliat el detall dels serveis amb les agrupacions de branques següents: comerç, transport i hostaleria; activitats immobiliàries, professionals i altres; i Administració pública, educació, sanitat i serveis socials.

Referència temporal de les dades: 2016,2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Comptabilitat trimestral

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: