Producte interior brut (Base 2010). Oferta

Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Catalunya. 1r trimestre del 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 60.217 0,8 3,4
Valor afegit brut 55.212 0,8 3,4
Agricultura 553 0,7 -2,2
Indústria 11.883 -0,3 5,2
Construcció 2.722 1,3 6,2
Serveis 40.054 1,1 2,8
Comerç, transport i hostaleria 13.753 0,7 1,8
Act. immobiliàries, professionals i altres 18.554 1,7 3,8
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 7.747 0,3 2,1
Impostos nets sobre productes 5.006 1,0 3,2
Font: Idescat. Comptabilitat trimestral (PIB).
Producte interior brut (Base 2010). Oferta. Dades corregides d'estacionalitat Espanya. 1r trimestre del 2018
Valor en preus corrents (M€) Variació intertrimestral en volum (%) Variació interanual en volum (%)
PIB 298.023 0,7 3,0
Valor afegit brut (1) 270.078 0,6 2,8
Agricultura 8.088 3,7 3,3
Indústria 48.494 -0,9 2,8
Construcció 16.045 2,1 6,0
Serveis 197.451 0,8 2,5
Comerç, transport i hostaleria 63.169 0,6 2,6
Act. immobiliàries, professionals i altres (1) 85.179 1,1 3,0
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 49.103 0,5 1,7
Impostos nets sobre productes 27.945 1,5 4,5
Font: INE. Comptabilitat nacional trimestral d'Espanya.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

El producte interior brut (PIB) creix un 3,4% interanual a Catalunya al primer trimestre del 2018, segons dades corregides d'efectes estacionals i de calendari.

Des del vessant de l'oferta, mostren taxes de variació interanuals positives la indústria (5,2%), la construcció (6,2%) i els serveis (2,8%). En sentit contrari, l'agricultura disminueix un 2,2%. Els impostos nets sobre els productes pugen un 3,2% interanual.

En termes intertrimestrals, el PIB corregit d'estacionalitat creix un 0,8% a Catalunya.

A Espanya, el PIB corregit d'efectes d'estacionalitat creix un 3% interanual.

Data de publicació: 14 de juny del 2018. Propera actualització: 14 de setembre del 2018 Calendari

Nota metodològica

El producte interior brut (PIB) mesura el resultat final de l'activitat de producció de les unitats productores en el territori. Hi ha tres òptiques per a l'estimació i anàlisi del PIB: oferta, demanda i rendes.

  1. Des del punt de vista de l'oferta, el PIB permet avaluar quina és l'aportació de les diferents branques productives al conjunt de l'economia (valor afegit brut de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  2. Per tal d'efectuar una anàlisi des de l'òptica de l'ús final dels béns i serveis produïts (consum, inversió, sector exterior) s'utilitza el PIB calculat per la banda de la demanda.
  3. Des del punt de vista de les rendes, el PIB permet una desagregació en funció de l'aportació dels factors productius a la producció: remuneració d'assalariats (treball), excedent brut d'explotació (capital) i renda mixta.

Les variables que s'inclouen en el PIB trimestral elaborat des de la perspectiva de l'oferta són les següents:

  • Agricultura (on s'inclouen totes les activitats del sector primari: agricultura, pesca i silvicultura).
  • Indústria (on s'inclouen les indústries manufactureres).
  • Construcció.
  • Serveis (detallats en tres agrupacions de seccions de branques: les branques G, H i I de la CCAE-2009, corresponents a comerç, transport i hostaleria; les seccions J a M i R a U, d'activitats immobiliàries, professionals i altres; i les seccions O, P i Q d'administració pública, educació, sanitat i serveis socials).
  • Valor afegit brut (obtingut agregant les branques de l'agricultura, la indústria, la construcció i els serveis).
  • Impostos nets sobre productes.

El mètode de càlcul del creixement en volum es fonamenta en un sistema on els creixements d'un any estan referenciats a l'estructura a preus corrents de l'anterior. Aquesta opció metodològica permet millorar el càlcul de les variacions en volum del PIB en la mesura que evita els problemes d'obsolescència de les estructures productives d'un any base, quan s'allunya de l'any de referència.

Les sèries trimestrals s'han de considerar provisionals, tant a Catalunya com a Espanya, atès que la necessària coherència entre les estimacions anuals i les trimestrals obliga a modificar les estimacions trimestrals, com a mínim, mentre les estimacions anuals tinguin caràcter provisional.

La nova sèrie trimestral del PIB és congruent amb els Comptes econòmics anuals de Catalunya base 2010.

Taules disponibles [+]

Vegeu també

Sou aquí: