Saltar al contingut principal

PIBA Comptes econòmics anuals de Catalunya

Els Comptes econòmics anuals de Catalunya són un producte estadístic que té com a principal objectiu conèixer amb detall l'economia catalana des d'una triple òptica: oferta, demanda i rendes.

L'Idescat presenta els Comptes econòmics anuals de Catalunya, amb la Revisió estadística 2019 i les bases anteriors 2010, 2008 i 2000, d'acord amb la metodologia del Sistema europeu de comptes.

En el context de les estadístiques de comptes econòmics de Catalunya, aquesta és una operació rellevant, ja que ofereix estimacions de les principals variables macroeconòmiques (valor de la producció, consums intermedis, valor afegit brut, remuneració d'assalariats, excedent brut d'explotació i llocs de treball) desagregades a quaranta-quatre branques d'activitat. També es presenten els índexs en volum i els índexs dels deflactors i les seves variacions.

Les sèries dels Comptes econòmics anuals de Catalunya han estat actualitzades al març del 2020, d'acord amb la Revisió estadística 2019, seguint les recomanacions internacionals d'àmbit europeu. Aquesta Revisió estadística, que substitueix l'anterior base 2010, ha estat impulsada per Eurostat i el Banc Central Europeu i obeeix a la necessitat d'actualitzar periòdicament les fonts i els mètodes d'estimació utilitzats en la compilació dels comptes nacionals per garantir-ne l‘oportunitat, la precisió i la puntualitat.

En altres seccions