Enquesta de clima empresarial

Codi: 02 03 06PAAE: 2018Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 80.000 €

Ressenya: Execució d'una enquesta dirigida a una mostra d'establiments dels sectors de la indústria, la construcció, l'hostaleria, el comerç i altres serveis de Catalunya. Recull l'opinió que els representants dels establiments amb activitat a Catalunya tenen sobre l'evolució i les expectatives d'un conjunt de variables amb incidència en el desenvolupament econòmic de l'empresa. La informació recollida permet detectar els canvis de tendència en el cicle econòmic de manera àgil i ràpida.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web, enquesta telefònica, enquesta per correu electrònic

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: marxa del negoci, preus de venda, ocupació, factors que limiten la marxa del negoci, facturació a l'estranger, sector d'activitat i grandària de l'establiment. Per a la indústria, a més, s'afegeix el grau d'utilització de la capacitat productiva, la cartera de comandes a l'estranger i els preus d'exportació

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, demarcacions camerals

Període de referència: 2017-2018 (4t trimestre del 2017 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2018)

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2018

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2018/020306

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2018

Sou aquí: