Indicadors de confiança empresarial

Codi: 02 03 07PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 03. Conjuntura econòmica

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 17.300 €

Ressenya: Obtenció d'indicadors sintètics per a Catalunya a partir de la integració de mostres de l'Enquesta de clima empresarial de Catalunya i de l'operació de l'INE sobre indicadors de confiança empresarial. Aquests indicadors, de periodicitat trimestral, es basen en l'opinió dels empresaris catalans i es calculen a partir d'una metodologia harmonitzada per tal de garantir la comparabilitat amb els indicadors del conjunt de l'Estat.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, construcció, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: establiment

Unitat d'informació: establiments

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: enquesta via web, enquesta per correu electrònic, enquesta telefònica

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: marxa del negoci, sector d'activitat, grandària de l'establiment i demarcació cameral

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya, demarcacions camerals

Període de referència: 2017

Periodicitat: trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020307

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Els indicadors de confiança empresarial es calculen a partir de la integració de la mostra de l'Enquesta de clima empresarial i la mostra per a Catalunya de l'Enquesta de confiança empresarial que elabora l'INE. La confiança empresarial es calcula com una mitjana geomètrica, convenientment normalitzada, de les variables marxa del negoci actual i marxa del negoci expectatives. L'índex de confiança empresarial harmonitzat, que és l'indicador que es publica, es construeix a partir de la confiança empresarial.

A més de l'Indicador de confiança empresarial harmonitzat per a Catalunya, es publiquen els resultats per a cada sector d'activitat econòmica (indústria, construcció, comerç, hostaleria i transport, i resta de serveis), per dimensió de l'establiment i per agrupacions de demarcacions camerals.

Referència temporal de les dades: 2017

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya, demarcacions camerals

Resultats publicats:

Indicadors de confiança empresarial

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: