Estadística del comerç amb l'estranger

Codi: 02 05 01PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 02. EconomiaSubàmbit: 02 05. Sector exterior

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Agència Estatal d'Administració Tributària

Cost directe estimat: 23.000 €

Ressenya: Explotació estadística de les dades del document únic administratiu (DUA) i les declaracions INTRASTAT per tal de conèixer conjunturalment l'evolució de les importacions i les exportacions de Catalunya amb la resta del món.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: empresa

Unitat d'informació: operacions de comerç exterior

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: valor i volum de les importacions i exportacions per països, conceptes aranzelaris, CCAE, CUCI i destinació econòmica dels béns i mitjans de transport

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (mesos d'octubre del 2016 fins a setembre del 2017)

Periodicitat: anual, mensual

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: mesos del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/020501

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

Aquesta estadística proporciona dades mensuals i anuals d'exportacions i importacions expressades en valor i volum de Catalunya amb la resta del món. Aquesta informació es presenta segons diverses classificacions (TARIC, CUCI-Rev.4, destinació econòmica dels béns i CCAE-2009) i per àrees i països. Les dades es difonen en valors absoluts i en variacions interanuals (absolutes, en tant per cent mensual i acumulat anual).

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (mesos d'octubre del 2016 fins a setembre del 2017)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Comerç amb l'estranger

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: