Saltar al contingut principal

Estadística de la inserció laboral dels graduats universitaris

Codi: 04 01 15PAAE: 2019Tipus: nova

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 01. Relació amb l'activitat

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Organismes col·laboradors: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

Cost directe estimat: 10.000 €

Ressenya: Estudi de viabilitat per a l'avaluació comparativa dels resultats d'inserció laboral provinents de l'Enquesta d'inserció laboral 2017 de l'AQU amb altra informació administrativa i estadística. L'objectiu d'aquesta nova fase del projecte és començar a implementar la metodologia estudiada per estimar taxes d'ocupació i altres indicadors d'interès els anys que no es du a terme l'Enquesta atès el seu caràcter triennal. Per al càlcul d'aquests indicadors és fonamental l'ús de registres administratius, com el fitxer d'estudiants universitaris, el Registre d'afiliats i afiliacions a la Seguretat Social, la Base de dades de persones demandants inscrites al SOC i el fitxer de contractació laboral registrada als serveis públics d'ocupació.

Fases del procés estadístic: —.

Informant: —

Unitat d'informació: —

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació: —

Variables principals: —

Desagregació territorial dels resultats: —

Període de referència: —

Periodicitat: —

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: —

Canal de difusió: —

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2019/040115

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.