Estadístiques de costos laborals

Codi: 04 02 02PAAE: 2017Tipus: consolidada

Àmbit: 04. Treball i societatSubàmbit: 04 02. Cost laboral i salaris

Organismes responsables: Institut d'Estadística de Catalunya

Organismes col·laboradors: Institut Nacional d'Estadística

Cost directe estimat: 7.800 €

Ressenya: Explotació específica per a Catalunya de l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, ambdues d'àmbit estatal, per tal d'obtenir periòdicament informació estadística sobre el cost de la força del treball, considerant els costos laborals per treballador, per mes i any, amb la corresponent desagregació dels seus components.

Fases del procés estadístic: especificar necessitats, disseny, recollida, procés, anàlisi, difusió, avaluació.

Informant: compte de cotització

Unitat d'informació: comptes de cotització indústria, construcció i serveis

Tècnica de recollida de dades de l'operació de camp pròpia: —

Origen de la informació i arxius i registres que es preveu utilitzar:

Variables principals: cost laboral per treballador i mes, cost laboral per treballador i any, per hora efectiva i temps de treball i llocs de treball vacants

Desagregació territorial dels resultats: Catalunya

Període de referència: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017 per a Enquesta trimestral i any 2016 per a Enquesta anual)

Periodicitat: anual, trimestral

Calendari de disponibilitat dels resultats sintètics: trimestres del 2017

Canal de difusió:

Adreça escurçada: https://idescat.cat/paae/2017/040202

Compliment

Grau de compliment : L'actuació s'ha dut a terme.

Informació disponible:

S'ha realitzat l'explotació específica per a Catalunya de les enquestes de cost laboral trimestral i anual. Les magnituds considerades són el cost laboral mitjà per treballador i mes per hora efectiva, així com el temps treballat i no treballat, i es presenten desagregades en costos salarials i costos no salarials. Pel que fa a l'Enquesta anual de cost laboral (EACL), que s'elabora a partir d'un qüestionari annex a l'Enquesta trimestral de cost laboral (ETCL), el seu principal objectiu és el cost mitjà per treballador i els seus components principals: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d'ocupació. A partir del 2014 s'incorpora la nova Estadística de llocs de treball vacants inclosa a l'Enquesta trimestral de cost laboral per tal de complir el Reglament 453/2008 del Parlament Europeu i del Consell. També es difon informació dels sectors específics del turisme, la cultura i les TIC a partir del primer trimestre del 2015.

Referència temporal de les dades: 2016-2017 (4t trimestre del 2016 i 1r, 2n i 3r trimestre del 2017 per a Enquesta trimestral i any 2016 per a Enquesta anual)

Desagregació territorial de les dades publicades: Catalunya

Resultats publicats:

Estadístiques de cost laboral

Indicadors de conjuntura econòmica. Treball

Indicadors anuals. Treball

Indicadors de la Unió Europea. Treball

Per conèixer el significat d'aquests camps, consulteu l'apartat Continguts de la fitxa descriptiva de l'actuació estadística.

Calendari de difusió de resultats 2017

Sou aquí: