Saltar al contingut principal

Estadístiques de cost laboral

Les estadístiques de cost laboral tenen com a objectiu principal obtenir una estimació del cost econòmic que té el factor treball en el procés de producció de béns i serveis d'una economia. Les dues fonts estadístiques bàsiques per conèixer l'estimació del nivell i de la composició del cost laboral són l'Enquesta trimestral de cost laboral i l'Enquesta anual de cost laboral, dutes a terme per l'INE.

L'Enquesta trimestral de cost laboral és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral. L'objectiu és conèixer el cost de la força de treball tenint en compte el cost laboral mitjà per treballador i mes i per hora efectiva, així com el temps treballat i no treballat. El cost laboral es presenta desagregat en costos salarials i costos no salarials.

L'Enquesta anual de cost laboral és una operació estadística que completa els resultats obtinguts a l'Enquesta trimestral, amb una perspectiva anual. L'objectiu principal és conèixer anualment el cost mitjà per treballador del factor treball i dels seus components principals: percepcions salarials, cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social, cotitzacions voluntàries, prestacions socials directes, indemnitzacions, despeses en formació professional, despeses en transport, despeses de caràcter social i altres despeses derivades de la generació d'ocupació.

L'Idescat porta a terme una explotació detallada de les dues enquestes i n'obté una ampliació de resultats per a Catalunya.

En altres seccions